Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Logotyp programu Interreg Europa 2021-2027

O programie

Program Interreg Europa 2021-2027 (PDF 529 KB) stanowi kontynuację programu Interreg Europa 2014-2020 (PPTX 4 MB).

Interreg Europa 2021-2027 wspiera wymianę doświadczeń, nowatorskie rozwiązania i budowę potencjału instytucji uczestniczących w przygotowaniu i realizacji polityk rozwoju regionalnego, w tym programów celu Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu.

Budżet programu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 379 482 670 euro. 

Rolę Instytucji Zarządzającej pełni francuski region Hauts-de-France. Wspólny Sekretariat mieści się w Lille, we Francji.

Komisja Europejska zatwierdziła program Interreg Europa 2021-2027 w dniu 5 lipca 2022 roku.

Zasięg geograficzny

27 państw członkowskich Unii Europejskiej, Norwegia, Szwajcaria

Mapa programu Interreg Europa 2021-2027

Beneficjenci

  • Władze centralne.

  • Władze samorządowe szczebla regionalnego i lokalnego.

  • Podmioty prawa publicznego (np. publiczne uczelnie, instytuty itp.).

  • Prywatne podmioty non-profit z osobowością prawną (np. izby, fundacje itp.).

Dofinansowanie w postaci refundacji poniesionych wydatków kwalifikowalnych wynosi 80% dla podmiotów publicznych, 70% dla prywatnych.

Dofinansowanie wkładu własnego dla partnerów z Polski

Na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej została zamieszczona nowa „Procedura uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich dla programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, a także rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków z części 83, poz. 8, 98, 99”.

Dokument ten pozwala na dofinansowanie wkładu własnego wszystkich polskich partnerów realizujących projekty w programie Interreg Europa 2021-2027. Partnerzy projektów mogą uzyskać środki w wysokości do 15% kwalifikowalnych wydatków.

W przypadku pytań związanych z możliwością ubiegania się o dofinansowanie wkładu własnego ze środków rezerwy budżetu państwa prosimy o kontakt z panem Krzysztofem Tomczykiem (Krzysztof.Tomczyk@mfipr.gov.pl). 

Uwaga: partnerzy otrzymujący w projekcie dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach art. 20 GBER (Rozporządzenia komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu zmienionego rozporządzeniem (UE) nr 2021/1237) nie mogą otrzymać żadnego dodatkowego współfinansowania publicznego dla swoich budżetów. Więcej informacji na temat pomocy publicznej można znaleźć w podręczniku programu.

Nieoprocentowane zwrotne wsparcie dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń JST i EUWT

Polskie organizacje pozarządowe (w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w postaci pożyczki na pokrycie wydatków odpowiadających części dofinansowania z EFRR. Podstawę do wnioskowania o wsparcie zwrotne stanowi podpisana umowa o dofinansowanie projektu Interreg.

Opis zasad udzielania wsparcia finansowego, wzory wniosku oraz umowy są dostępne na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR).

Szczegółowych informacji udzielają panie Monika Knap (22 273 80 28, Monika.Knap@mfipr.gov.pl) i Sylwia Łukasiak (22 273 74 47, Sylwia.Lukasiak@mfipr.gov.pl).

Projekty

Celem projektów jest poprawa wdrażania (unowocześnianie) instrumentów polityki.

Oczekiwane rezultaty projektów (przykłady):

• opracowanie koncepcji nowego projektu do finansowania z innych środków,

• wprowadzenie w regionie nowatorskiego rozwiązania w oparciu o rezultaty akcji pilotażowej (np. utworzenie innowacyjnej oferty edukacyjno-turystycznej w parkach krajobrazowych, stymulowanie popytu na usługi sektora kreatywnego poprzez system voucherów dla MŚP z innych regionów, wzmacnianie sektora przedsiębiorczości społecznej poprzez szkolenia na temat crowdfundingu),

• wprowadzenie zmiany w systemie zarządzania instrumentem polityki (np. nowe metody oceny wniosków, zmiany w systemie naboru projektów),

• wprowadzenie zmian o charakterze strategicznym (np. dodanie nowego celu).

Priorytet

Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych dla efektywniejszych polityk rozwoju regionalnego.

Zakres tematyczny programu obejmuje wszystkie zagadnienia polityki spójności.

Platforma learningowa programu Interreg Europa  

Program dostarcza bezpłatnego wsparcia eksperckiego. Eksperci tematyczni opracowują publikacje, organizują warsztaty i webinaria, współpracują przy organizacji wzajemnych oceny (ang. peer reviews), świadczą pomoc doradczą, prowadzą bazę dobrych praktyk itp.

Z obecnie świadczonymi usługami można zapoznać się na stronie programu Interreg Europa 2014-2020.

Nabory wniosków

Pierwszy nabór wniosków odbył się w terminie 5 kwietnia – 31 maja 2022 roku.
Rezultaty naboru (stan na grudzień 2022 r.)

Lista polskich partnerów w projektach Interreg Europa 2021-2027 zatwierdzonych w pierwszym naborze (stan na 17 stycznia 2023 roku) (XLSX 309 KB)

Drugi nabór wniosków odbędzie się w terminie 15 marca - 9 czerwca 2023 roku, bez ograniczeń tematycznych.

Umowy obowiązujące zatwierdzone projekty

Umowa partnerstwa

Zawarcie umowy partnerstwa jest obowiązkowe dla zatwierdzonych projektów Interreg Europa 2021-2027. Umowę w ramach danego projektu podpisuje każdy z partnerów. Polska wersja językowa wzoru umowy ma charakter pomocniczy. Obowiązuje oryginał w języku angielskim (ang. Project Partnership Agreement [template]), zamieszczony w pakiecie aplikacyjnym do pierwszego naboru wniosków (ang. The application pack) na Portalu Interreg Europa.

Umowa o dofinansowanie

Zawarcie umowy o dofinansowanie jest obowiązkowe dla zatwierdzonych projektów Interreg Europa 2021-2027. Umowę podpisuje z Instytucją Zarządzającą (francuski region Hauts-de-France) partner wiodący projektu. Polska wersja językowa umowy o dofinansowanie ma charakter pomocniczy. Obowiązuje oryginał w języku angielskim zamieszczony na Portalu Interreg Europa, w pakiecie aplikacyjnym do pierwszego naboru wniosków (ang. The application pack).

W Polsce informacji o programie udziela Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa:

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Departament Współpracy Terytorialnej
Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach
tel.: 22 273 81 76
e-mail IE@mfipr.gov.pl