Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

O programie

Celem programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020 była współpraca ponad granicami poprawiająca jakość życia i warunki pracy w regionach Europy Środkowej. Wspólne podejmowanie wyzwań ważnych dla kilku państw przynosi lepsze rezultaty niż działania jedynie na szczeblu krajowym. W ramach projektów mogą współpracować instytucje publiczne i prywatne (posiadające osobowość prawną) oraz instytucje międzynarodowe.

Tematyka programu obejmowała innowacje i zwiększenie konkurencyjności, strategie niskoemisyjne, zasoby naturalne i kulturowe oraz powiązania transportowe. Najwięcej pieniędzy przeznaczono na priorytet 1 (Współpraca w dziedzinie innowacyjności dla podniesienia konkurencyjności) oraz priorytet 3 (Współpraca w dziedzinie zasobów naturalnych i kulturowych). Programem zarządza Miasto Wiedeń, Wspólny Sekretariat mieści się także w Wiedniu.

W tym programie nie ma już naborów projektów. Zapraszamy do skorzystania z ofery programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027

Obszar wsparcia

Austria, Chorwacja, Czechy, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry, wybrane regiony Niemiec, wybrane regiony Włoch

ICE - mapa - obszar programu INTERREG Europa Środkowa

Budżet programu

246 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zakres wsparcia programu

Program wspiera głównie działania o charakterze miękkim, które mają znaczenie ponadnarodowe i tworzą trwałe rezultaty. Możliwa jest jednak także realizacja inwestycji o charakterze pilotażowym lub demonstracyjnym. Projekty koncentrujące się wyłącznie na współpracy akademickiej, badaniach naukowych lub networkingu i wymianie doświadczeń nie są finansowane. Przykładowe produkty projektu, które muszą znaleźć praktyczne zastosowanie to m.in.: plany działań i rozwoju, modele współpracy, studia wykonalności, pilotażowe wdrożenia, rekomendacje dla decydentów i praktyków w danej dziedzinie.

Tematy współpracy:

 1. Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności
  przykłady działań: transfer rezultatów badań  naukowych (R&D) do sektora biznesu, usługi dla wsparcia innowacji, zwiększenie współpracy pomiędzy sektorami badań, publicznym i prywatnym, zwiększenie umiejętności pracowników w zakresie nowych technologii, produktów, usług i procesów (regionalne inteligentne specjalizacje), rozwijanie umiejętności technologicznych i zarządzania w zakresie przedsiębiorczości i innowacji społecznych, wdrażanie nowych systemów edukacji uwzględniających zmiany demograficzne 
 2. Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych
  przykłady działań: poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych, testowanie nowych energooszczędnych technologii, harmonizacja standardów i systemów certyfikacji, poprawa efektywności energetycznej w regionach, wykorzystywanie potencjału energii odnawialnej, innowacyjne technologie niskoemisyjne dla miejskiego transportu publicznego (w tym modele finansowe)
 3. Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego 
  przykłady działań: zrównoważone zarządzanie obszarami chronionymi i cennymi, zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych dla rozwoju regionalnego, wykorzystanie  dziedzictwa kulturowego i potencjału przemysłów kreatywnych, wykorzystywanie zasobów dziedzictwa kulturowego dla rozwoju regionalnego, zarządzanie i poprawa jakości środowiska miejskiego, zmniejszanie konfliktów dotyczących zagospodarowania terenów, rewitalizacja obszarów poprzemysłowych
 4. Współpraca na rzecz poprawy powiązań transportowych
  przykłady działań: lepsze powiązania regionów peryferyjnych z istniejącymi sieciami, poprawa regionalnych systemów  transportu publicznego, zwłaszcza przez granice, testowanie aplikacji i usług pilotażowych w zakresie inteligentnej mobilności regionalnej, wzmacnianie multimodalnych, przyjaznych dla środowiska systemów  transportu towarowego, poprawa koordynacji pomiędzy aktorami multimodalnego transportu towarowego, zwiększenie udziału logistyki przyjaznej dla środowiska, optymalizacja łańcucha transportu towarowego, „Greening the last mile”

W Polsce informacji na temat programu udziela Krajowy Punkt Kontaktowy w Departamencie Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wymagania dotyczące partnerstwa

W projektach mogą uczestniczyć władze i instytucje publiczne, dostawcy i odbiorcy usług, ośrodki transferu technologii, agencje regionalne, stowarzyszenia osób prawnych, Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, instytucje doradcze, wyższe uczelnie, organizacje badawcze, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa. W projekcie można uczestniczyć jako partner finansujący z prawem do refundacji wydatków kwalifikowalnych (do 85% dla polskich instytucji) lub jako partner stowarzyszony – bez prawa do refundacji i bez obowiązków. Udział w projekcie w roli partnera stowarzyszonego umożliwia np. ministerstwu, które nie ma możliwości zaangażować się finansowo lub kadrowo w projekt, wsparcie dla inicjatywy i bezpośrednie adaptowanie rozwiązań wypracowanych w projekcie transnarodowym. Wskazane jest zaangażowanie w projekt różnych szczebli decyzyjnych i wykonawczych adekwatnych do podejmowanych w ramach inicjatyw działań. Szczegółowe zasady dotyczące partnerstwa zawiera Podręcznik programu i ogłoszenie o naborze projektów.

Realizacja programu

Rozstrzygnięto 4 nabory wniosków. Zatwierdzono 138 projektów. W 113 projektach bierze udział 188 polskich partnerów. Czternastoma projektami zarządzają polskie instytucje.
Łączne dofinansowanie przyznane polskim partnerom to blisko 30 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Nie będzie już więcej naborów w tej edycji programu.
Trwają przygotowania nowego programu współpracy transnarodowej w obszarze Europy Środkowej - więcej informacji na stronie programu.

Dokumenty: