Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program Interreg Europa Środkowa 2021-2027

O programie

Program jest realizowany na obszarze dziewięciu państw Europy Środkowej: Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii, Słowenii, Chorwacji oraz części Niemiec i Włoch. Instytucją Zarządzającą programem jest miasto Wiedeń. Projekty realizowane będą w międzynarodowym konsorcjum, w skład którego musi wchodzić minimum trzech partnerów z różnych krajów, z czego dwóch z siedzibą na obszarze wsparcia. Budżet programu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi ponad 224 mln. euro. 

 mapa bszaru programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027

Priorytety i cele szczegółowe programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027

Priorytet 1. Współpraca na rzecz inteligentnej Europy Środkowej
1.1. Wzmacnianie zdolności innowacyjnych (PDF 430 KB)
1.2. Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości
 (PDF 440 KB)

Priorytet 2. Współpraca na rzecz bardziej zielonej Europy Środkowej
2.1. Wspieranie transformacji energetycznej dla neutralności klimatycznej (PDF 450 KB)
2.2. Zwiększenie odporności na zmiany klimatu (PDF 440 KB)
2.3. Rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym (PDF 446 KB)
2.4. Ochrona środowiska (PDF 442 KB)
2.5. Zielona mobilność miejska
 (PDF 440 KB)

Priorytet 3. Współpraca na rzecz lepiej połączonej Europy Środkowej
3.1. Poprawa połączeń transportowych obszarów wiejskich i peryferyjnych
 (PDF 446 KB)

Priorytet 4. Poprawa systemu zarządzania współpracą w Europie Środkowej
4.1. Wzmocnienie systemu zarządzania na rzecz zintegrowanego rozwoju terytorialnego w Europie Środkowej
 (PDF 441 KB)

Pierwszy nabór projektów

Zatwierdzono 53 projekty spośród 280 złożonych. Wybrane projekty otrzymają dofinansowanie w wysokości blisko 100 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 41 projektach bierze udział 66 polskich partnerów z trzynastu województw. Sześcioma projektami zarządzają polskie instytucje:

  • Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Południowa Warmia" – projekt „More than a village”
  • Politechnika Wrocławska – projekt „SMERF”
  • Główny Instytut Górnictwa – projekt „MAURICE”
  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki – projekt „NEXTLEVEL Parking”
  • Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. – projekt „SMART CIRCUIT”
  • Powiat Rzeszowski – projekt „Central Mountains”

Polscy partnerzy w projektach zatwierdzonych w pierwszym naborze  (XLSX 16 KB)

Opisy projektów zatwierdzonych w 1. naborze (XLSX 44 KB)

Więcej informacji o wynikach naboru

Drugi nabór projektów 

17 maja 2023 roku o godz. 13.00. zakończył się drugi nabór projektów. Złożono 210 wniosków, w tym 22 złożyli polscy liderzy. W projektach planuje udział 1 843 instytucji, w tym 201 z Polski. Projekty wnioskują o 316 mln euro z EFRR. Na dofinansowanie projektów planowane jest 60 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Warunki 2. naboru projektów.

Dofinansowanie wkładu własnego dla partnerów z Polski

Na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej została zamieszczona nowa „Procedura uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich dla programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, a także rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków z części 83, poz. 8, 98, 99”.

Dokument ten pozwala na dofinansowanie wkładu własnego wszystkich polskich partnerów realizujących projekty w programie Interreg Europa Środkowa 2021-2027. Partnerzy projektów mogą uzyskać środki w wysokości do 15% kwalifikowalnych wydatków.
W przypadku pytań związanych z możliwością ubiegania się o dofinansowanie wkładu własnego ze środków rezerwy budżetu państwa prosimy o kontakt z panem Krzysztofem Tomczykiem (Krzysztof.Tomczyk@mfipr.gov.pl).

Uwaga: partnerzy otrzymujący w projekcie dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach art. 20 GBER (Rozporządzenia komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu zmienionego rozporządzeniem (UE) nr 2021/1237) nie mogą otrzymać żadnego dodatkowego współfinansowania publicznego dla swoich budżetów. Więcej informacji na temat pomocy publicznej można znaleźć w podręczniku programu.

Nieoprocentowane zwrotne wsparcie dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń JST i EUWT

Polskie organizacje pozarządowe (w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w postaci pożyczki na pokrycie wydatków odpowiadających części dofinansowania z EFRR. Podstawę do wnioskowania o wsparcie zwrotne stanowi podpisana umowa o dofinansowanie projektu Interreg. Opis zasad udzielania wsparcia finansowego, wzory wniosku oraz umowy są dostępne na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR). Szczegółowych informacji udzielają panie Monika Knap (22 273 80 28, Monika.Knap@mfipr.gov.pl) i Sylwia Łukasiak (22 273 74 47, Sylwia.Lukasiak@mfipr.gov.pl).

W Polsce informacji o programie udziela Krajowy Punkt Kontaktowy

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 
Departament Współpracy Terytorialnej 
Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej
ul. Słowackiego 13
40-094 Katowice
tel. +48 22 273 81 75
e-mail CE@mfipr.gov.pl

Pomoc publiczna

Zgodnie z informacją przekazaną przez UOKiK na polskich instytucjach udzielających pomocy publicznej stronom trzecim, również na podstawie art. 20a GBER, spoczywają dodatkowe obowiązki. Wyjaśnień i pomocy w tym zakresie udziela:

Pan Marcin Machoń
Departament Monitorowania Pomocy Publicznej
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel: +48 22 55 60 876
Email 
marcin.machon@uokik.gov.pl

Formularz poszukiwania partnerów

Krajowy Punkt Kontaktowy oferuje dodatkową pomoc w znalezieniu partnerów do projektu.
Jeśli nie udało się Państwu znaleźć partnerów na platformie oferowanej przez program Applicant Community, ani w bazie danych KEEP, ani na portalu kojarzącym partnerów projektów Horyzont i Interreg zapraszamy do wypełnienia w języku angielskim formularza poszukiwania partnerów (DOCX 43 KB).

Wypełniony formularz w wersji edytowalnej oraz skan podpisanego formularza proszę przesłać na adres CE@mfipr.gov.pl.