Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program Interreg Europa Środkowa 2021-2027

O programie

Program jest realizowany na obszarze dziewięciu państw Europy Środkowej: Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii, Słowenii, Chorwacji oraz części Niemiec i Włoch. Instytucją Zarządzającą programem jest miasto Wiedeń. Projekty realizowane będą w międzynarodowym konsorcjum, w skład którego musi wchodzić minimum trzech partnerów z różnych krajów, z czego dwóch z siedzibą na obszarze wsparcia.

 mapa bszaru programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027

Priorytety i cele szczegółowe programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027

Priorytet 1. Współpraca na rzecz inteligentnej Europy Środkowej
1.1. Wzmacnianie zdolności innowacyjnych (PDF 430 KB)
1.2. Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości
 (PDF 440 KB)

Priorytet 2. Współpraca na rzecz bardziej zielonej Europy Środkowej
2.1. Wspieranie transformacji energetycznej dla neutralności klimatycznej (PDF 450 KB)
2.2. Zwiększenie odporności na zmiany klimatu (PDF 440 KB)
2.3. Rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym (PDF 446 KB)
2.4. Ochrona środowiska (PDF 442 KB)
2.5. Zielona mobilność miejska
 (PDF 440 KB)

Priorytet 3. Współpraca na rzecz lepiej połączonej Europy Środkowej
3.1. Poprawa połączeń transportowych obszarów wiejskich i peryferyjnych
 (PDF 446 KB)

Priorytet 4. Poprawa systemu zarządzania współpracą w Europie Środkowej
4.1. Wzmocnienie systemu zarządzania na rzecz zintegrowanego rozwoju terytorialnego w Europie Środkowej
 (PDF 441 KB)

Pierwszy nabór projektów zakończył się 23 lutego 2022 roku

Pula środków do rozdysponowania w ramach tego naboru to 72 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Poziom dofinansowania projektów wynosi do 80%. Złożono 280 wniosków o dofinansowanie. 24 projekty zostały złożone przez polskich partnerów wiodących. Po pierwszym etapie oceny 143 wnioski projektowe zostały skierowane do pełnej oceny. Wybór projektów do dofinansowania nastąpi w grudniu 2022 r.

W Polsce informacji o programie udziela Krajowy Punkt Kontaktowy:

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 
Departament Współpracy Terytorialnej 
Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej
ul. Słowackiego 13
40-094 Katowice
tel. +48 22 273 81 75
e-mail CE@mfipr.gov.pl

Polskie tłumaczenie podręcznika programu (PDF 3 MB)

Polskie tłumaczenie warunków 1. naboru projektów (PDF 318 KB)

Pomoc publiczna

Zgodnie z informacją przekazaną przez UOKiK na polskich instytucjach udzielających pomocy publicznej stronom trzecim, również na podstawie art. 20a GBER, spoczywają dodatkowe obowiązki. Wyjaśnień i pomocy w tym zakresie udziela:

Pan Marcin Machoń
Departament Monitorowania Pomocy Publicznej
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel: +48 22 55 60 876
Email: 
marcin.machon@uokik.gov.pl

Formularz poszukiwania partnerów

Krajowy Punkt Kontaktowy oferuje dodatkową pomoc w znalezieniu partnerów do projektu.
Jeśli nie udało się Państwu znaleźć partnerów na platformie oferowanej przez program Applicant Community, ani w bazie danych KEEP, ani na portalu kojarzącym partnerów projektów Horyzont i Interreg zapraszamy do wypełnienia w języku angielskim formularza poszukiwania partnerów (DOCX 43 KB).

Wypełniony formularz w wersji edytowalnej oraz skan podpisanego formularza proszę przesłać na adres CE@mfipr.gov.pl