Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

W wyniku sankcji nałożonych przez Unię Europejską na Rosję i Białoruś z powodu inwazji na Ukrainę, Polska zawiesiła współpracę transgraniczną z tymi państwami. Decyzja oznacza jednocześnie zamknięcie współpracy z obydwoma krajami w programach w ramach nowego okresu programowania 2021-2027. Przygotowanie programu Polska-Rosja na lata 2021-2027 nie będzie kontynuowane.

Do 22 czerwca trwały społeczne konsultacje strategicznej części dokumentu Programu Interreg Polska-Rosja 2021-2027.

Celem konsultacji było zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w Programie. Państwa opinie przedstawione w ramach konsultacji zostaną uwzględnione przez Wspólny Komitet Programujący, który odpowiada za przygotowanie nowej edycji Programu Polska-Rosja.

W konsultacjach mogły wziąć udział wszystkie osoby zainteresowane Programem, w tym m.in. beneficjenci, aplikanci, przedstawiciele władz państwowych i samorządów terytorialnych i ich jednostki, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe i szkoły, jednostki badawczo-rozwojowe, przedsiębiorstwa, euroregiony, kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne.

Zgłaszanie uwag

Uwagi można było zgłaszać do 22 czerwca 2021 roku

Wszystkie uwagi zgłoszone w czasie konsultacji zostaną rozpatrzone w toku prac nad ostateczną wersją Programu.

Dokumenty do pobrania

Podstawowe informacje o Programie Interreg Polska-Rosja 2021-2027

Obszar wsparcia Programu:

  • po polskiej stronie granicy: podregiony trójmiejski, gdański, słupski, chojnicki, starogardzki (województwo pomorskie); podregiony elbląski, olsztyński i ełcki (województwo warmińsko-mazurskie); podregiony: suwalski i białostocki (województwo podlaskie).
  • po rosyjskiej stronie granicy: obwód kaliningradzki

Priorytety i cele szczegółowe Programu

Priorytet: ŚRODOWISKO
Cel szczegółowy: Promowanie dostępu do wody i zrównoważonej gospodarki wodnej
Cel szczegółowy: Promowanie przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym
Cel szczegółowy: Wzmacnianie ochrony przyrody, różnorodności biologicznej (i zielonej infrastruktury w środowisku miejskim) oraz redukcja wszelkich form zanieczyszczeń

Priorytet: ZDROWIE I OPIEKA DŁUGOTERMINOWA
Cel szczegółowy: Zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz promowanie przejścia z opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i opartej na społeczności lokalnej

Priorytet: TURYSTYKA
Cel szczegółowy: Zwiększenie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, integracji społecznej i innowacji społecznych

Priorytet: WSPÓŁPRACA
Cel szczegółowy: Wzmocnienie skutecznej administracji publicznej poprzez promowanie współpracy prawnej i administracyjnej oraz współpracy między obywatelami, podmiotami społeczeństwa obywatelskiego i instytucjami, w szczególności w celu usunięcia przeszkód prawnych i innych w regionach przygranicznych
Cel szczegółowy: Budowanie wzajemnego zaufania w szczególności poprzez zachęcanie do działań międzyludzkich