Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konsultacje publiczne projektu Programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027

Publiczne konsultacje projektu Programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027 trwały od 15 lipca do 13 sierpnia 2021 r.

Celem konsultacji było uzyskanie uwag szerokiego gremium interesariuszy, w tym potencjalnych beneficjentów programu, partnerów społeczno-gospodarczych, czy też podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, do projektu programu.

Otrzymaliśmy 34 uwagi, z których większość dotyczyła strategii programu, głównych wyzwań, potrzeb inwestycyjnych i komplementarności oraz synergii z innymi programami i instrumentami finansowania (rozdział 1 programu). Część uwag dotyczyła opisu wybranych osi priorytetowych (rozdział 2). Duża część uwag była sformułowana ogólnie i dotyczyła całego dokumentu. Zachęcamy do lektury raportu, aby mogli Państwo zapoznać się ze szczegółami.

Raport z konsultacji publicznych Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska-Saksonia 2021-2027 (PDF 502 KB)

Załącznik nr 1 do raportu (XLSX 31 KB)

Załącznik nr 2 do raportu (PDF 11 KB)

27 lipca odbyło się webinarium, w trakcie którego zaprezentowaliśmy główne założenia przyszłego programu. Uczestniczyło w nim ponad 100 osób z Polski i Saksonii. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją wygłoszoną w trakcie tego spotkania.  

Prezentacja (PDF 602 KB)

Program Interreg Polska-Saksonia 2021-2027 – informacje

Informacje o programie

Obszar wsparcia

Po polskiej stronie granicy:

 • w województwie dolnośląskim: powiaty bolesławiecki, jaworski, jeleniogórski, miasto Jelenia Góra, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjskio  
 • w województwie lubuskim: powiat żarski

Po saksońskiej stronie granicy:

 • powiaty Bautzen i Görlitz

Budżet

60,27 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Priorytety i cele szczegółowe

Polsko-niemiecka Grupa Robocza, która przygotowała projekt programu wybrała cztery kluczowe obszary wsparcia na lata 2021-2027, a w ich ramach cele szczegółowe. Są to:

Priorytet 1: Pogranicze przyjazne środowisku – przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu

Cel szczegółowy 2.4: wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego

Priorytet 2: Pogranicze otwarte na edukację, kulturę i turystykę

Cel szczegółowy 4.2 poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online

Cel szczegółowy 4.6: wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych

Priorytet 3: Pogranicze otwarte na dialog mieszkańców i instytucji

Cel szczegółowy Interreg „Lepsze zarządzanie współpracą”, 6.6 Inne działania wspierające lepsze zarządzanie współpracą

Grupy docelowe programu (odbiorcy działań)

 • mieszkańcy obszaru wsparcia
 • organy władzy lokalnej
 • instytucje publiczne, państwowe, miejskie/gminne
 • instytucje działające na pograniczu
 • osoby odwiedzające obszar wsparcia
 • instytucje odpowiedzialne za środowisko, rolnictwo i leśnictwo, gospodarkę wodną ochronę przeciwpożarową i zarządzanie kryzysowe oraz służby ratownicze
 • podmioty działające w branży turystycznej
 • uczniowie, stażyści, studenci i nauczyciele
 • żłobki i przedszkola, placówki edukacyjne, w tym szkoły i uczelnie

Informacja o programie (DOCX 496 KB)

Information ueber das Kooperationsprogramm (DOCX 387 KB)

***

Die öffentlichen Konsultationen zum Projekt des Interreg-Programms Polen-Sachsen 2021-2027 dauerten vom 15. Juli bis 13. August 2021.

Ziel der Konsultation war es, Stellungnahmen eines breiten Spektrums von Interessenträgern, einschließlich potenzieller Programmbegünstigter, Sozial- und Wirtschaftspartner oder Vertreter der Zivilgesellschaft zum Programmentwurf zu sammeln.

Es sind 34 Anmerkungen eingegangen. Die Mehrheit von ihnen betraf die Programmstrategie, die Hauptherausforderungen, die Investitionsbedarfe sowie die Komplementarität und Synergie mit anderen Programmen und Finanzierungsinstrumenten (das Kapitel 1 des Programms). Ein Teil der Anmerkungen betraf die gewählten Prioritätsachsen (das Kapitel 2). Ein großer Teil der Anmerkungen war generell formuliert und betraf den ganzen Programminhalt. Wir empfehlen Ihnen, sich mit dem Bericht vertraut zu machen, so dass Sie über die Einzelheiten erfahren können.

Bericht aus der öffentlichen Konsultation zumKooperationsprogramm Interreg Polen-Sachsen2021-2027 (PDF 506 KB)

Anlage nr. 1 (XLSX 32 KB)

Anlage nr. 2 (PDF 4 KB)

Am 27. Juli fand ein Webinar statt, in dem wir die wichtigsten Annahmen des zukünftigen Programms präsentierten. Über 100 Personen aus Polen und Sachsen nahmen daran teil. Wir möchten Sie ermutigen, die während dieses Treffens gehaltene Präsentation zu lesen.

Präsentation (PDF 602 KB)

Das Kooperationsprogramm Interreg Polen – Sachsen 2021-2027 – Information

Information über das Kooperationsprogramm

Das Fördergebiet         

Auf polnischer Seite:

 • in der Wojewodschaft Dolnośląskie: die Landkreise Bolesławiecki, Jaworski, Jeleniogórski, Kamiennogórski, Lubański, Lwówecki, Zgorzelecki, Złotoryjski, die Stadt Jelenia Góra
 • in der Wojewodschaft Lubuskie: der Landkreis Żarski        

Aus sächsicher Seite:

 • die Landkreise Bautzen und Görlitz

Das Budget

60,27 Mio. Euro aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung

Die Prioritäten und die spezifischen Ziele  

Die deutsch-polnische Arbeitsgruppe, die den Entwurf des Kooperationsprogramms vorbereitete, wählte vier Schlüsselförderbereiche für die Jahre 2021-2027 und dafür die spezifischen Ziele aus:

Priorität 1: Ein nachhaltiger Grenzraum – Prävention und Anpassung an den Klimawandel        

Das spezifische Ziel 2.4: Förderung der Anpassung an den Klimawandel und der Katastrophenprävention und der Katastrophenresilienz unter Berücksichtigung von ökosystembasierten Ansätzen

Priorität 2: Ein lebenswerter Grenzraum – Bildung, Kultur und Tourismus        

Das spezifische Ziel 4.2 Verbesserung des gleichberechtigten Zugangs zu inklusiven und hochwertigen Dienstleistungen in den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung sowie lebenslanges Lernen durch Entwicklung barrierefreier Infrastruktur, auch durch Förderung der Resilienz des Fern- und Online-Unterrichts in der allgemeinen und beruflichen Bildung        

Das spezifische Ziel 4.6: Stärkung der Rolle, die Kultur und nachhaltiger Tourismus für die Wirtschaftsentwicklung, die soziale Inklusion und die soziale Innovation spielen

Priorität 3: Ein dialogorientierter Grenzraum – Kooperationen von Einwohnern und Institutionen        

Das Interreg-spezifische Ziel „Bessere Governance in Bezug auf die Zusammenarbeit“, 6.6 weitere Maßnahmen zur Unterstützung von „Bessere Governance in Bezug auf die Zusammenarbeit“

Die Zielgruppen (Empfänger der Maßnahmen)        

 • Einwohner der Fördergebiets        
 • Gebietskörperschaften        
 • Öffentliche, staatliche und kommunale Einrichtungen        
 • im Fördergebiet tätige Einrichtungen        
 • Besucher des Fördergebiets        
 • Einrichtungen, die für Umwelt-, Land- und Forstwirtschaft, Wassermanagement, Brand- und Katastrophenschutz sowie Rettungswesen verantwortlich sind        
 • Tourismusbranche        
 • Schüler, Auszubildende, Studenten, Lehrkräfte        
 • Kindertageseinrichtungen, Bildungseinrichtungen (u.a. Schulen, Fachschulen, allgemeinbildende Schulen, berufliche Schulen, Hochschulen)  

Informacja o programie (DOCX 496 KB)

Information ueber das Kooperationsprogramm (DOCX 387 KB)