Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konsultacje publiczne projektu Programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027

Zapraszamy do udziału w konsultacjach publicznych projektu programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027. Konsultacje trwają od 15 lipca do 13 sierpnia 2021 roku.

Cel konsultacji

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag dotyczących projektu programu. Projekt programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027 opracowała polsko-niemiecka Grupa Robocza. W jej skład wchodzą przedstawiciele: regionów, euroregionów, partnerzy społeczno-gospodarczy i reprezentujący społeczeństwo obywatelskie z obu stron granicy. Pracami Grupy Roboczej kieruje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Saksońskim Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.

Przygotowanie programu poprzedziły analizy, badania ankietowe wśród potencjalnych wnioskodawców oraz konsultacje w międzynarodowym gremium Grupy Roboczej.

Kto może zgłaszać uwagi?

Do udziału w konsultacjach zapraszamy osoby i instytucje zainteresowane współpracą transgraniczną pomiędzy Polską i Saksonią, w tym m.in. beneficjentów dotychczasowych edycji programu Polska-Saksonia, potencjalnych beneficjentów, przedstawicieli władz państwowych i samorządów terytorialnych oraz ich jednostek, przedstawicieli organizacji pozarządowych, uczelni wyższych i szkół, jednostek badawczo-rozwojowych, przedsiębiorców, euroregionów, europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej, kościołów i związków wyznaniowych, a także osoby fizyczne.

Jak zgłaszać uwagi?

Uwagi można zgłaszać na formularzu do 13 sierpnia 2021 roku. Formularz jest dostępny zarówno w wersji polskiej, jak i niemieckiej.

Formularz w języku polskim 

Formularz w języku niemieckim

Tylko uwagi zgłoszone w czasie konsultacji poprzez formularz zostaną rozpatrzone w toku prac nad ostateczną wersją programu. Raport z konsultacji publicznych wraz z informacją, czy uwaga została przyjęta, będzie opublikowany na tej stronie oraz na stronie programu.

Webinarium na temat programu

27 lipca 2021 r. o godz. 13:00 odbędzie się webinarium na temat programu (dwujęzycznie). Agenda webinarium oraz link do formularza rejestracyjnego są dostępne na stronie internetowej programu w zakładce Program 2021-2027.

Program Interreg Polska-Saksonia 2021-2027 – informacje

Informacje o programie

Obszar wsparcia

Po polskiej stronie granicy:

 • w województwie dolnośląskim: powiaty bolesławiecki, jaworski, jeleniogórski, miasto Jelenia Góra, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjskio  
 • w województwie lubuskim: powiat żarski

Po saksońskiej stronie granicy:

 • powiaty Bautzen i Görlitz

Budżet

60,27 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Priorytety i cele szczegółowe

Polsko-niemiecka Grupa Robocza, która przygotowała projekt programu wybrała cztery kluczowe obszary wsparcia na lata 2021-2027, a w ich ramach cele szczegółowe. Są to:

Priorytet 1: Pogranicze przyjazne środowisku – przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu

Cel szczegółowy 2.4: wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego

Priorytet 2: Pogranicze otwarte na edukację, kulturę i turystykę

Cel szczegółowy 4.2 poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online

Cel szczegółowy 4.6: wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych

Priorytet 3: Pogranicze otwarte na dialog mieszkańców i instytucji

Cel szczegółowy Interreg „Lepsze zarządzanie współpracą”, 6.6 Inne działania wspierające lepsze zarządzanie współpracą

Grupy docelowe programu (odbiorcy działań)

 • mieszkańcy obszaru wsparcia
 • organy władzy lokalnej
 • instytucje publiczne, państwowe, miejskie/gminne
 • instytucje działające na pograniczu
 • osoby odwiedzające obszar wsparcia
 • instytucje odpowiedzialne za środowisko, rolnictwo i leśnictwo, gospodarkę wodną ochronę przeciwpożarową i zarządzanie kryzysowe oraz służby ratownicze
 • podmioty działające w branży turystycznej
 • uczniowie, stażyści, studenci i nauczyciele
 • żłobki i przedszkola, placówki edukacyjne, w tym szkoły i uczelnie

Informacja o programie (DOCX 496 KB)

Information ueber das Kooperationsprogramm (DOCX 387 KB)

******

Wir laden Sie zur Teilnahme an der öffentlichen Konsultation des Entwurfs vom Kooperationsprogramm Interreg Polen – Sachsen 2021-2027 ein. Die Konsultation dauert vom 15. Juli bis zum 13. August 2021.

Das Ziel der Konsultation

Das Ziel der Konsultation ist es, Meinungen und Anmerkungen zum Programmentwurf einzuholen.

Der Entwurf des Kooperationsprogramms Interreg Polen − Sachsen 2021-2027 wurde durch die deutsch-polnische Arbeitsgruppe erstellt. Zur Arbeitsgruppe gehören beiderseits der deutsch-polnischen Grenze: die Vertreter/innen der Regionen, der Euroregionen, die Wirtschafts- und Sozialpartner sowie die Partner, die die Zivilgesellschaft repräsentieren. Die AG-Arbeiten werden durch das polnische Ministerium für europäische Fonds und Regionalentwicklung in Zusammenarbeit mit dem Sächsischen Staatsministerium für Regionalentwicklung geführt. 

Vor der Vorbereitung des Kooperationsprogramms wurden Analysen, Umfragen unten potenziell Antragstellern sowie Konsultation in der internationalen Arbeitsgruppe durchgeführt.

Wer kann Anmerkungen zusenden?

Zur Teilnahme an der Konsultation laden wir Privatpersonen und Behörden ein, die sich für die grenzübergreifende Zusammenarbeit zwischen Polen und Sachsen interessieren, darunter u. a. die Begünstigten der vergangenen Förderperioden des Programms Polen – Sachsen, potenziell Begünstigte, Vertreter/innen der öffentlichen Staatsbehörden, der territorialen Selbstverwaltung und ihrer Einheiten, Vertreter/innen der Nichtregierungsorganisationen, der Schulen und Hochschulen, der Wissenschafts- und Entwicklungszentren, der Unternehmer, der Euroregionen, der Europäischen Verbünde für Territoriale Zusammenarbeit, der kirchlichen Gemeinden sowie die Privatpersonen.

Auf welche Art und Weise können Anmerkungen zugesandt werden?

Die Anmerkungen können zugesandt werden, indem ein Online-Formular bis zum 13. August 2021 ausgefüllt wird. Das Formular ist sowohl in polnischer als auch in deutscher Sprachfassung verfügbar.         

Formular in polnischer Sprache

Formular in deutscher Sprache

Es werden ausschließlich die Anmerkungen bei den weiteren Arbeiten an der endgültigen Version des Kooperationsprogramms berücksichtigt, die während der Konsultation durch das Online-Formular gemeldet werden. Der Bericht aus der öffentlichen Konsultation mit der Information, ob Ihre Anmerkung angenommen wurde, wird auf dieser Webseite sowie auf der Programmwebseite veröffentlicht.

Das Online-Seminar über das Kooperationsprogramm

Am 27. Juli 2021 um 13:00 Uhr findet ein Online-Seminar über das Kooperationsprogram statt (zweisprachig). Die Tagesordnung des Online-Seminars sowie der Link zum Anmeldungsformular sind auf der Webseite des Programms in der Leiste Programm 2021-2027 verfügbar.

Das Kooperationsprogramm Interreg Polen – Sachsen 2021-2027 – Information

Information über das Kooperationsprogramm

Das Fördergebiet         

Auf polnischer Seite:

 • in der Wojewodschaft Dolnośląskie: die Landkreise Bolesławiecki, Jaworski, Jeleniogórski, Kamiennogórski, Lubański, Lwówecki, Zgorzelecki, Złotoryjski, die Stadt Jelenia Góra
 • in der Wojewodschaft Lubuskie: der Landkreis Żarski        

Aus sächsicher Seite:

 • die Landkreise Bautzen und Görlitz

Das Budget

60,27 Mio. Euro aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung

Die Prioritäten und die spezifischen Ziele  

Die deutsch-polnische Arbeitsgruppe, die den Entwurf des Kooperationsprogramms vorbereitete, wählte vier Schlüsselförderbereiche für die Jahre 2021-2027 und dafür die spezifischen Ziele aus:

Priorität 1: Ein nachhaltiger Grenzraum – Prävention und Anpassung an den Klimawandel        

Das spezifische Ziel 2.4: Förderung der Anpassung an den Klimawandel und der Katastrophenprävention und der Katastrophenresilienz unter Berücksichtigung von ökosystembasierten Ansätzen

Priorität 2: Ein lebenswerter Grenzraum – Bildung, Kultur und Tourismus        

Das spezifische Ziel 4.2 Verbesserung des gleichberechtigten Zugangs zu inklusiven und hochwertigen Dienstleistungen in den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung sowie lebenslanges Lernen durch Entwicklung barrierefreier Infrastruktur, auch durch Förderung der Resilienz des Fern- und Online-Unterrichts in der allgemeinen und beruflichen Bildung        

Das spezifische Ziel 4.6: Stärkung der Rolle, die Kultur und nachhaltiger Tourismus für die Wirtschaftsentwicklung, die soziale Inklusion und die soziale Innovation spielen

Priorität 3: Ein dialogorientierter Grenzraum – Kooperationen von Einwohnern und Institutionen        

Das Interreg-spezifische Ziel „Bessere Governance in Bezug auf die Zusammenarbeit“, 6.6 weitere Maßnahmen zur Unterstützung von „Bessere Governance in Bezug auf die Zusammenarbeit“

Die Zielgruppen (Empfänger der Maßnahmen)        

 • Einwohner der Fördergebiets        
 • Gebietskörperschaften        
 • Öffentliche, staatliche und kommunale Einrichtungen        
 • im Fördergebiet tätige Einrichtungen        
 • Besucher des Fördergebiets        
 • Einrichtungen, die für Umwelt-, Land- und Forstwirtschaft, Wassermanagement, Brand- und Katastrophenschutz sowie Rettungswesen verantwortlich sind        
 • Tourismusbranche        
 • Schüler, Auszubildende, Studenten, Lehrkräfte        
 • Kindertageseinrichtungen, Bildungseinrichtungen (u.a. Schulen, Fachschulen, allgemeinbildende Schulen, berufliche Schulen, Hochschulen)  

Informacja o programie (DOCX 496 KB)

Information ueber das Kooperationsprogramm (DOCX 387 KB)