Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rozliczamy fundusze europejskie i planujemy nową perspektywę

Planowo realizujemy cele w programach polityki spójności. Jesteśmy jednym z liderów pod względem inwestowania funduszy unijnych. To najważniejsze wnioski z XVII posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Funduszy Unii Europejskiej. W obradach uczestniczyli wiceministrowie funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak i Waldemar Buda.

Podsumowanie stanu realizacji programów operacyjnych na lata2014-2020 i negocjacji pakietu legislacyjnego dla nowej perspektywy finansowej 2021-2027 - to najważniejsze tematy XVII posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Funduszy Unii Europejskiej. W minionym roku w pełni zrealizowaliśmy zobowiązania wynikające z realizacji zasady n+3 - nie straciliśmy żadnego euro z otrzymanej kwoty. Jesteśmy wskazywani przez Komisję Europejską jako kraj, który doskonale radzi sobie z funduszami unijnymi.

"Jesteśmy u progu nowej perspektywy na lata 2021-2027. Polska otrzyma z budżetu UE 770 mld zł. Zadaniem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jest teraz przełożenie tych pieniędzy na konkretne programy i inwestycje" - mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

 Tworzymy dokumenty programujące dystrybucję środków polityki spójności w latach 2021-2027. Do dyspozycji będziemy mieli 66,8 mld euro. Najważniejszym z tych dokumentów jest Umowa Partnerstwa, która pokaże na co wykorzystamy fundusze europejskie.

Przygotowujemy też Krajowy Plan Odbudowy, który pozwoli sięgnąć po środki z Funduszu Odbudowy, w ramach którego będziemy mieli do dyspozycji około 57 mld euro, w tym około 23 mld euro środków bezzwrotnych oraz 34 mld euro w formie pożyczek. W pierwszej fazie dystrybucji środków, czyli w latach 2021-2022, Polska będzie czwartym największym beneficjentem Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (RRF) spośród krajów członkowskich Unii Europejskiej.

W styczniu rozpoczną się konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa.

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest ponad 83 tysiące inwestycji o łącznej wartości 514,4 mld zł (do 10 stycznia 20221 r.). W tej kwocie udział funduszy UE to 312,9 mld zł, czyli 91,1 procent całej dostępnej puli środków UE w obecnej perspektywie.

Międzyresortowy Zespół do spraw Funduszy Unii Europejskiej jest organem pomocniczym rządu. Celem jego działania jest zapewnienie efektywnego wykorzystania funduszy Unii Europejskiej. Do zadań Zespołu należy monitorowanie postępu realizacji programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Zespół ocenia efektywność i skuteczność wykorzystania środków unijnych, a także opracowuje rozwiązania zapewniające wzmocnienie nadzoru poszczególnych ministrów nad instytucjami wdrażającymi programy operacyjne i działania w ramach tych programów. Jego pracom przewodniczy minister właściwy ds. rozwoju regionalnego.