Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Publiczne konsultacje prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza do udziału w publicznych konsultacjach prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027. Uwagi dotyczące prognozy można zgłaszać do 18 października 2021 r.

Projekt programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027 opracowała polsko-niemiecka Grupa Robocza. Wybrała ona cztery kluczowe obszary wsparcia na lata 2021-2027:

 • Priorytet 1: Pogranicze przyjazne środowisku – przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu
 • Priorytet 2: Pogranicze otwarte na edukację, kulturę i turystykę
  • poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług, które sprzyjają włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online        
  • wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych
 • Priorytet 3: Pogranicze otwarte na dialog mieszkańców i instytucji

Prognoza oddziaływania na środowisko jest podstawą prowadzonego postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Głównym celem sporządzenia prognozy jest ocena potencjalnych i rzeczywistych skutków realizacji programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027 na środowisko.

Konsultacje są prowadzone zgodnie z art. 54, ust. 2 ustawy z 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Aby zgłosić uwagi na temat prognozy, prosimy o wypełnienie formularza on-line.

Uwagi mogą być zgłaszane także:

 • w formie pisemnej po wysłaniu ich na adres Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Współpracy Terytorialnej, ul Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
 • ustnie do protokołu, tzn. istnieje możliwość zgłaszania ich osobiście poprzez wcześniejsze umówienie się w Ministerstwie (zgłoszenia prosimy wysyłać na adres sekretariatdwt@mfipr.gov.pl).

Ponadto prognoza zostanie wyłożona do wglądu:

 • w siedzibie Wspólnego Sekretariatu programu (50-126 Wrocław, ul. Św. Mikołaja 81, piętro IV),
 • w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Współpracy Terytorialnej (00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4, pokój nr 1075).

Termin zgłaszania uwag upływa 18 października 2021 r.

Pobierz dokumenty:

Wyklucza się ryzyko wystąpienia znaczących negatywnych transgranicznych oddziaływań na którykolwiek z komponentów środowiska, który wymagałby przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

*****

Die öffentliche Konsultation vom Umweltbericht für den Kooperationsprogrammentwurf Interreg Polen – Sachsen 2021-2027.

Das Ministerium für europäische Fonds und Regionalpolitik lädt zur Teilnahme an der öffentlichen Konsultation vom Umweltbericht für den Kooperationsprogrammentwurf Interreg Polen − Sachsen 2021-2027 ein. Die Anmerkungen zum Umweltbericht können bis zum 18 Oktober 2021 gemeldet werden.

Der Entwurf des Kooperationsprogramms Interreg Polen − Sachsen 2021-2027 wurde durch die deutsch-polnische Arbeitsgruppe erstellt. Die wählte vier Schlüsselförderbereiche für die Jahre 2021-2027 aus:

 • Priorität 1: Ein nachhaltiger Grenzraum – Prävention und Anpassung an den Klimawandel
 • Priorität 2: Ein lebenswerter Grenzraum – Bildung, Kultur und Tourismus        
  • Verbesserung des gleichberechtigten Zugangs zu inklusiven und hochwertigen Dienstleistungen in den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung sowie lebenslanges Lernen durch Entwicklung barrierefreier Infrastruktur, auch durch Förderung der Resilienz des Fern- und Online-Unterrichts in der allgemeinen und beruflichen Bildung        
  • Stärkung der Rolle, die Kultur und nachhaltiger Tourismus für die Wirtschaftsentwicklung, die soziale Inklusion und die soziale Innovation spielen
 • Priorität 3: Ein dialogorientierter Grenzraum – Kooperationen von Einwohnern und Institutionen

Der Umweltbericht ist die Grundlage für das geleitete Verfahren der Strategischen Umweltprüfung. Das Hauptziel des Umweltberichtes ist eine Einschätzung der potenziellen und tatsächlichen Folgen  der Umsetzung vom Kooperationsprogramm Interreg Polen – Sachsen 2021-2027 auf die Umwelt.

Die Konsultation wird gemäß dem Art. 54, Abs. 2 des Gesetzes vom 3. Oktober 2008 über den Zugang zur Information über die Umwelt und ihren Schutz, über die Teilnahme der Gesellschaft am Umweltschutz sowie die Prüfungen der Auswirkung auf die Umwelt durchgeführt. Der für die Prüfung der Anmerkungen zuständige Organ ist das Ministerium für europäische Fonds und Regionalpolitik.

Wenn Sie Anmerkungen zu dem Umweltbericht melden möchten, werden Sie gebeten, das beigefügte Online-Formular auszufüllen.

Die Anmerkungen können auch gemeldet werden:

 • schriftlich zugesandt an die Adresse des Ministeriums für europäische Fonds und Regionalpolitik, Abteilung für Territoriale Zusammenarbeit, Wspólna Straße 2/4, 00-926 Warschau,
 • mündlich ins Protokoll, d.h. die können persönlich mitgeteilt werden, indem ein Termin im Ministerium vorab ausgemacht wird (Terminwünsche sollen an die Email-Adresse sekretariatdwt@mfipr.gov.pl zugesandt werden).

Darüber hinaus wird der Umweltbericht zur Einsicht vorgelegt:

 • im Sitz des Gemeinsamen Sekretariats (50-126 Wrocław, Św. Mikołaja Straße 81, Etage IV),
 • im Ministerium für europäische Fonds und Regionalpolitik, Abteilung für Territoriale Zusammenarbeit (00-926 Warschau, Wspólna Straße 2/4, Zimmer Nr. 1075).

Die Frist für die Anmerkungen läuft am 18 Oktober 2021 ab.

Entnehmen Sie die Dateien:

Das Risiko erheblicher nachteiliger grenzüberschreitender Auswirkungen auf einen der Umweltbestandteile, die ein Verfahren zur grenzüberschreitenden Umweltverträglichkeitsprüfung erfordern würden, kann vollständig ausgeschlossen werden.