Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Publiczne konsultacje Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Rzeczypospolitej Polskiej zapraszają do udziału w publicznych konsultacjach Prognozy oddziaływania na środowisko. Dokument jest wynikiem przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania Programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027 na środowisko (SOOŚ/SEA).  

Celem prognozy jest kompleksowa analiza możliwego wpływu działań w programie na środowisko. Dokument będzie obejmował m.in. rekomendacje dotyczące wdrażania programu w tym zakresie. Proces SOOŚ/SEA jest realizowany zgodnie z:

 • Dyrektywą nr 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko,
 • Ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 630),
 • Ustawy nr 100/2001 Sb z późniejszymi zmianami. 

Program Interreg Czechy-Polska 2021-2027 promuje transgraniczną współpracę między Polską a Czechami. Instytucją Zarządzającą przyszłym programem współpracy transgranicznej będzie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej. Po polskiej stronie zadania Instytucji Krajowej (państwa członkowskiego) będzie realizowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR). 

Projekt programu opracowała polsko-czeska grupa robocza. W jej skład wchodzą przedstawiciele regionów, euroregionów, wojewodów, europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej, partnerzy społeczni i gospodarczy oraz reprezentujący społeczeństwo obywatelskie.

Cele programu będą realizowane w ramach 5 priorytetowych obszarów współpracy:

 1. środowisko,
 2. transport,
 3. turystyka,
 4. przedsiębiorczość
 5. oraz szeroko rozumiana współpraca transgraniczna. 

Program swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje następujące regiony przygraniczne:

 • w Polsce podregiony (NUTS 3) – jeleniogórski, wałbrzyski, nyski, opolski, rybnicki, bielski, powiat strzeliński (z podregionu wrocławskiego) i pszczyński (z podregionu tyskiego),
 • w Republice Czeskiej kraje (NUTS 3) – liberecki, hradecki, pardubicki, ołomuniecki, morawsko-śląski.  

Zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach, które trwają do 31 stycznia 2022 r. Mogą wziąć w nich udział wszyscy zainteresowani rozwojem polsko-czeskiego pogranicza, w szczególności:

 • przedstawiciele samorządów terytorialnych i ich jednostek,
 • partnerów społecznych i gospodarczych,
 • organizacji pozarządowych,
 • środowisk akademickich,
 • przedsiębiorcy.

Uwagi i wnioski dotyczące opublikowanej prognozy można zgłaszać na dwa sposoby:                     

Uzupełniony formularz w wersji WORD prosimy o przesłanie, we wskazanym powyżej terminie, na adres e-mail: przemyslaw.mazur@crr.cz.  

Dokumenty do pobrania:         

Ocena Natura 2000 (PDF 1 MB)
Projekt Programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027 (PDF 2 MB).          

Dokumenty są również udostępnione na stronie programu oraz do wglądu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa (pn.-pt., 8:15-16:15), po uprzednim umówieniu się pod numerem tel.: 22 273 81 50. 

Administratorem danych osobowych osób zgłaszających uwagi jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej, Instytucja Zarządzająca Interreg Republika Czeska – Polska, Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
Informacje dotyczące przetwarzania danych