Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Pierwszy nabór projektów Programu Interreg Europa Środkowa otwarty

Nabór projektów w Programie Interreg Europa Środkowa (Central Europe) jest dwuetapowy. Pierwszy etap naboru dotyczący koncepcji projektu trwa od 12 lutego do 13 kwietnia 2015 r. Tylko wnioskodawcy projektów wybranych w 1. etapie będą mogli wziąć udział w etapie 2. Program oferuje wsparcie finansowe dla projektów transnarodowych przyczyniających się do wdrażania inteligentnych rozwiązań stanowiących odpowiedź na wyzwania regionalne w obszarze innowacyjności, gospodarki niskoemisyjnej, środowiska, kultury i transportu. Program został opracowany w ramach celu współpracy terytorialnej Unii Europejskiej.

Informacje o naborze

Nabór projektów dotyczy czterech priorytetów oraz odpowiadających im celów szczegółowych:

1. Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności
1.1  Poprawa trwałych powiązań pomiędzy podmiotami systemów innowacji w celu wzmocnienia regionalnej zdolności innowacyjnej
1.2  Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności związanych z przedsiębiorczością w celu wspierania innowacji gospodarczej i społecznej

2. Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych
2.1  Opracowanie i wdrażanie rozwiązań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej
2.2  Poprawa strategii energetycznych i polityk mających wpływ na łagodzenie zmian klimatu
2.3  Poprawa zdolności do planowania mobilności na miejskich obszarach funkcjonalnych w celu obniżenia emisji CO2

3. Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego
3.1  Poprawa zintegrowanego zarządzania środowiskiem w celu ochrony i zrównoważonego wykorzystywania zasobów i dziedzictwa naturalnego
3.2  Poprawa zdolności zrównoważonego wykorzystania zasobów i dziedzictwa kulturowego
3.3  Poprawa zarządzania środowiskowego na funkcjonalnych obszarach miejskich

4. Współpraca na rzecz poprawy powiązań transportowych
4.1  Poprawa planowania i koordynacji systemów regionalnego transportu pasażerskiego  w celu utworzenia lepszych połączeń z krajowymi i europejskimi sieciami transportowymi
4.2  Poprawa koordynacji podmiotów transportu towarowego w celu upowszechnienia rozwiązań multimodalnych przyjaznych środowisku

Oficjalnym językiem programu jest język angielski. Komunikacja między wnioskodawcami a Instytucją Zarządzającą i Wspólnym Sekretariatem odbywa się w języku angielskim. Dokumenty dotyczące naboru dostępne są w języku angielskim. Wnioski projektu wypełnia się w języku angielskim. Dokumenty dotyczące 1. naboru są dostępne na stronie www.interreg-central.eu/call:

 • ogłoszenie o 1. naborze;
 • podręcznik wnioskodawcy, składający się z 5 częsci i 7 załączników;
 • wzory: skróconego wniosku dotyczącego 1. etapu naboru (ang. “light” application form) oraz pełnego wniosku dotyczącego 2. etapu naboru (ang. “full” application) w tybie off-line.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

 • Przewidywany termin wyboru projektów złożonych w pierwszym etapie - III kwartał 2015 r.
 • Przewidywany termin wyboru projektów złożonych w drugim etapie - IV kwartał 2015 r.

Sposób składania wniosków

Wnioski składa się elektronicznie za pomocą systemu monitorowania eMS dostępnego pod adresem https://ems.interreg-central.eu/Aby skorzystać z elektronicznego systemu składania wniosków, partner wiodący musi założyć profil na stronie https://ems.interreg-central.eu/ wybierając “Register”. Osoba zakładająca profil powinna być osobą kontaktową ze strony partnera wiodącego. Informacje mailowe generowane przez system (na przykład potwierdzenie złożenia wniosku) będą wysłane wyłącznie pod jeden adres poczty elektronicznej – adres właściciela profilu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zaproszenie do składania wniosków adresowane jest głównie do władz publicznych szczebla lokalnego, regionalnego lub krajowego, instytucji badawczych, organizacji pozarządowych, agencji i stowarzyszeń sektorowych, a także firm prywatnych z obszaru programu. Obszar programu obejmuje: Austrię, Chorwację, Czechy, Niemcy (częściowo), Polskę, Słowację, Słowenię, Węgry i Włochy (częściowo). Szczegółowy zasięg geograficzny programu określa program i podręcznik wnioskodawcy.

Każdy projekt musi być realizowany przez co najmniej trzech partnerów projektowych wnoszących wkład finansowy z trzech różnych krajów, w tym co najmniej dwóch z obszaru objętego programem. Wielkość konsorcjum powinna umożliwić realizację celów założonych w projekcie. Rekomendowana maksymalna liczba partnerów to 12. Większe partnerstwa są możliwe, jeśli jest to uzasadnione zakresem projektu.

Partnerzy w projektach programu to:

 • instytucje publiczne (szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego) oraz podmioty o charakterze publicznym;
 • instytucje prywatne posiadające osobowość prawną;
 • organizacje międzynarodowe.

W projekcie można uczestniczyć jako partner, z prawem do refundacji wydatków kwalifikowalnych (dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowalnych dla polskich instytucji), lub jako partner stowarzyszony. Więcej informacji o wymaganiach w zakresie partnerstwa można znaleźć w podręczniku wnioskodawcy (część C).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Program wspiera transnarodową współpracę i integrację przez finansowanie projektów dotyczących kluczowych wyzwań i szans dla regionu. Transnarodowe projekty stanowią odpowiedź na potrzeby i problemy, z którymi poszczególne kraje nie są w stanie uporać się samodzielnie (np. w zakresie innowacji, strategii niskoemisyjnych, transportu czy efektywnego korzystania z zasobów naturalnych czy kulturowych). Projekty koncentrujące się wyłącznie na współpracy akademickiej bądź badaniach naukowych czy też na networkingu i wymianie doświadczeń, jak również takie, których „miękkie” produkty (np. studia) nie prowadzą do konkretnych i trwałych rezultatów nie będą finansowane.

Zorientowanie na rezultaty wymaga współdziałania partnerów z potencjalnymi grupami odbiorców wiedzy i rezultatów już na etapie przygotowania projektu. Wypracowane wspólnie rozwiązania można przetestować za pomocą działań o charakterze inwestycyjnym (pilotażowych, demonstracyjnych). Program nie finansuje inwestycji o dużej skali, ale oferuje wypracowanie rozwiązań, które mogą być wdrażane przy wykorzystaniu innych instrumentów finansowych (krajowych, regionalnych, UE).

Projekty powinny zmierzać do zwiększenia potencjału instytucjonalnego grup docelowych, rozumianego jako:

 1. obszerniejsza zinstytucjonalizowana wiedza i większe kompetencje,
 2. sprawniejsze struktury zarządzania i struktury organizacyjne,
 3. bardziej efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich i technicznych,
 4. większa umiejętność przyciągania nowych zasobów finansowych,
 5. większa umiejętność pracy w środowisku transnarodowym.

Przykłady działań możliwych do realizacji w poszczególnych celach szczegółowych:

 1. Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności

1.1 Poprawa trwałych powiązań pomiędzy podmiotami systemów innowacji w celu wzmocnienia regionalnej zdolności innowacyjnej - przykładowe działania:

 • tworzenie oraz wzmacnianie transnarodowych sieci i klastrów, w tym także wspieranie ich międzynarodowego charakteru;
 • zwiększanie transferu wyników działalności badawczo-rozwojowej z instytucji badawczych do sektora przedsiębiorstw (w szczególności MŚP), co przyczyni się do rozwoju nowych produktów i usług;
 • tworzenie powiązań transnarodowych w celu doskonalenia istniejących lub tworzenia nowych usług służących wspieraniu innowacyjności wśród przedsiębiorstw;
 • wzmocnienie powiązań pomiędzy sektorem publicznym, instytucjami finansowymi i innymi zainteresowanymi podmiotami, w celu opracowania i weryfikacji nowych struktur i usług ułatwiających dostęp do finansowania innowacji;
 • zwiększenie współpracy pomiędzy sektorem badań naukowych a sektorem publicznym, w celu pobudzania innowacyjności i przedsiębiorczości (np. eliminacja barier administracyjnych dla innowacji, zamówienia publiczne na innowacyjne produkty i usługi, innowacja społeczna etc.).

1.2 Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności związanych z przedsiębiorczością w celu wspierania innowacji gospodarczej i społecznej - przykładowe działania:

 • wzmocnienie u pracowników sektora prywatnego (zwłaszcza MŚP) kompetencji i umiejętności związanych z nowymi technologiami (np. ekoinnowacjami, technologiami niskoemisyjnymi, ICT, kluczowymi technologiami wspomagającymi etc.), innowacyjnymi produktami, usługami i procesami oraz innowacjami społecznymi, stanowiącymi istotny wkład do regionalnych strategii inteligentnych specjalizacji;
 • rozwój i wdrażanie strategii na rzecz wspierania kreatywności i przedsiębiorczości, w oparciu oróżne kultury zarządzania i różne poziomy edukacji;
 • rozwój i wdrażanie strategii wspierania kompetencji technicznych i zarządczych w sektorze przedsiębiorstw na rzecz innowacji gospodarczych i społecznych (w takich dziedzinach jak służba zdrowia, włączanie społeczne mniejszości, osób niepełnosprawnych, starszych etc.);
 • przystosowywanie, rozwijanie i testowanie innowacyjnych systemów uczenia się na rzecz wspierania przedsiębiorczości w związku ze zmianami demograficznymi (np. starzeniem się społeczeństwa, bezrobociem wśród osób młodych, wyludniającymi się regionami, które zmagają się z problemem niedoboru umiejętności etc.).

2. Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych

2.1 Opracowanie i wdrażanie rozwiązań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej - przykładowe działania:

 • opracowanie, testowanie i wdrażanie polityk, strategii i rozwiązań służących zwiększeniuefektywności energetycznej infrastruktury publicznej, w tym budynków, a także stosowaniu wszerszym zakresie odnawialnych źródeł energii;
 • opracowanie i testowanie innowacyjnych metod zarządzania w celu podnoszenia potencjału regionów w zakresie zwiększania efektywności energetycznej infrastruktury publicznej (np. kadra kierownicza sektora energetycznego);
 • opracowywanie i wdrażanie rozwiązań mających na celu stosowanie nowych technologii oszczędności energii, co w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia efektywnościenergetycznej infrastruktury publicznej;
 • harmonizacja koncepcji, norm i systemów certyfikacji na szczeblu transnarodowym w celu zwiększenia efektywności energetycznej infrastruktury publicznej;
 • wzmocnienie potencjału sektora publicznego do opracowywania i wdrażania innowacyjnych usług energetycznych, tworzenia zachęt i opracowania odpowiednich planów finansowych (np. umowy dotyczące poprawy efektywności energetycznej, modele PPP etc.).

2.2 Poprawa strategii energetycznych i polityk mających wpływ na łagodzenie zmian klimatu- przykładowe działania:

 • opracowanie oraz wdrożenie zintegrowanych strategii i planów na szczeblu lokalnym/regionalnym celem lepszego wykorzystania wewnętrznych potencjałów korzystania z odnawialnych źródeł energii, a także zwiększenia efektywności energetycznej na szczeblu regionalnym;
 • opracowanie i testowanie koncepcji i narzędzi służących wykorzystaniu wewnętrznych zasobów odnawialnych źródeł energii;
 • opracowanie oraz wdrożenie strategii zarządzania mających na celu poprawę efektywności energetycznej zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym (w szczególności MŚP); opracowanie strategii i polityk, mających na celu ograniczenie zużycia energii (np. inteligentnych systemów pomiarowych, rozpowszechnianie inteligentnych aplikacji użytkowników, etc.);
 • opracowanie i testowanie rozwiązań na rzecz lepszych połączeń i koordynacji sieci energetycznych w celu integracji oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

2.3 Poprawa zdolności do planowania mobilności na miejskich obszarach funkcjonalnych w celu obniżenia emisji CO2 - przykładowe działania:

 • opracowanie i wdrażanie zintegrowanych koncepcji i planów działania dotyczących mobilności celem redukcji emisji CO2;
 • ustanowienie systemu zarządzania, stanowiącego podstawę do tworzenia zintegrowanej mobilności niskoemisyjnej w miejskich obszarach funkcjonalnych;
 • opracowanie i testowanie koncepcji i strategii (w tym innowacyjnych modeli finansowych i inwestycyjnych) mających na celu ułatwienie wprowadzania nowych technologii niskoemisyjnych w transporcie publicznym, w miejskich obszarach funkcjonalnych;
 • opracowanie oraz wdrażanie usług i produktów promujących inteligentną niskoemisyjną mobilność w miejskich obszarach funkcjonalnych (np. usługi multimodalne etc.).

3. Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego

3.1 Poprawa zintegrowanego zarządzania środowiskiem w celu ochrony i zrównoważonego wykorzystywania zasobów i dziedzictwa naturalnego - przykładowe działania:

 • opracowywanie i wdrażanie zintegrowanych strategii i narzędzi na rzecz zrównoważonego zarządzania obszarami chronionymi lub szczególnie cennymi pod względem ekologicznym (np. bioróżnorodność, krajobrazy, ekosystemy etc.);
 • opracowywanie oraz wdrażanie zintegrowanych strategii i narzędzi celem zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych na rzecz rozwoju regionalnego, co pozwoli uniknąć możliwych konfliktów między konkurującymi ze sobą rodzajami działalności (np. turystyka,transport, przemysł, rolnictwo etc.);
 • opracowywanie i testowanie innowacyjnych technologii i narzędzi ułatwiających wdrożenie skutecznego, zintegrowanego zarządzania środowiskowego (np. technologie rekultywacji, narzędzia monitorowania etc.);
 • opracowywanie i testowanie rozwiązań mających na celu zwiększenie skuteczności zarządzania zasobami naturalnymi w instytucjach publicznych i przedsiębiorstwach (np. ograniczenie zużycia zasobów naturalnych, systemy o cyklu zamkniętym);
 • harmonizacja koncepcji i narzędzi zarządzania środowiskowego na szczeblu transnarodowym na rzecz zarządzania ryzykiem i zapobiegania (np. plany zarządzania ryzykiem powodzi), w celu ograniczenia negatywnego wpływu zmian klimatu na środowisko (np. środki dostosowawcze).

3.2 Poprawa zdolności zrównoważonego wykorzystania zasobów i dziedzictwa kulturowego - przykładowe działania:

 • opracowywanie i wdrażanie strategii i polityk na rzecz waloryzacji dziedzictwa oraz zasobów kulturowych lub możliwości branży kultury i branży kreatywnej;
 • opracowywanie i wdrażanie zintegrowanych strategii i koncepcji rozwoju na szczeblu lokalnym/regionalnym, w oparciu o dziedzictwo kulturowe, w celu promowania zrównoważonegorozwoju gospodarczego i zatrudnienia (np. w sektorze turystyki);
 • opracowywanie i testowanie innowacyjnych narzędzi zarządzania w celu ochrony i zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa i zasobów kulturowych (np. zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych);
 • ustanawianie i wzmacnianie współpracy transnarodowej pomiędzy właściwymi podmiotami w celu wspierania zrównoważonego wykorzystywania i promocji obiektów dziedzictwa kulturowego w Europie Środkowej.

3.3 Poprawa zarządzania środowiskowego na funkcjonalnych obszarach miejskich - przykładowe działania:

 • opracowywanie i wdrażanie koncepcji i narzędzi (w tym innowacyjnych modeli finansowania i inwestycji), w celu zarządzania jakością środowiska i jej poprawy (powietrze, woda, odpady, gleba, klimat) oraz ryzykiem naturalnym i wynikającym z działalności człowieka w miejskich obszarach funkcjonalnych;
 • poprawa zdolności w zakresie planowania i zarządzania środowiskiem miejskim (np. ustanowienie mechanizmu udziału społeczeństwa w procedurach planowania i w procesie podejmowania decyzji);
 • opracowywanie i wdrażanie zintegrowanych strategii, polityk oraz narzędzi w celu ograniczenia konfliktów między różnymi rodzajami działalności dotyczących użytkowania gruntów na miejskich obszarach funkcjonalnych (np. rozrastanie się miast, spadek liczby ludności oraz fragmentacja;
 • rozpatrywane również z punktu widzenia skutków społecznych);
 • opracowywanie i wdrażanie zintegrowanych strategii i projektów pilotażowych w celu rekultywacji i rewitalizacji terenów poprzemysłowych;
 • opracowywanie koncepcji i realizacja projektów pilotażowych w dziedzinie środowiska w celu wspierania rozwoju inteligentnych miast (np. zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, technologie środowiskowe).

4. Współpraca na rzecz poprawy powiązań transportowych

4.1 Poprawa planowania i koordynacji systemów regionalnego transportu pasażerskiego w celu utworzenia lepszych połączeń z krajowymi i europejskimi sieciami transportowymi - przykładowe działania:

 • opracowywanie i wdrażanie strategii (włącznie z innowacyjnymi modelami finansowania i inwestycji) mających na celu tworzenie połączeń między zrównoważonym transportem pasażerskim, w szczególności w regionach peryferyjnych, a siecią TEN-T oraz węzłami transportowymi pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia;
 • opracowywanie i wdrażanie skoordynowanych strategii, narzędzi i projektów pilotażowych w celu udoskonalenia regionalnych systemów transportowych, w szczególności w wymiarze transgranicznym (np. połączenia dla osób dojeżdżających do pracy, interoperacyjność, etc.);
 • opracowywanie koncepcji i testowanie projektów pilotażowych na rzecz inteligentnej mobilności regionalnej (np. bilety multimodalne, narzędzia ICT, routing z połączeniem na żądanie etc.);
 • opracowywanie skoordynowanych koncepcji, standardów oraz narzędzi do poprawy usług w zakresie mobilności, świadczonych w interesie publicznym (np. dla grup w niekorzystnej sytuacji, wyludniających się regionów).

4.2 Poprawa koordynacji podmiotów transportu towarowego w celu upowszechnienia rozwiązań multimodalnych przyjaznych środowisku- przykładowe działania:

 • opracowywanie i wdrażanie strategii (w tym innowacyjnych modeli finansowania i inwestycji) mających na celu wzmocnienie modalności przyjaznych środowisku rozwiązań w zakresie systemów transportu towarowego (np. transport kolejowy, rzeczny lub morski);
 • opracowywanie i wdrażanie mechanizmów koordynacji i współpracy pomiędzy podmiotami multimodalnego transportu towarowego;
 • opracowywanie i wdrażanie skoordynowanych koncepcji, narzędzi zarządzania oraz usług mających na celu zwiększenie udziału przyjaznej środowisku logistyki, poprzez optymalizację łańcuchów transportu towarowego (np. multimodalne, transnarodowe przepływy transportu towarowego);
 • opracowywanie i testowanie skoordynowanych strategii i koncepcji na rzecz nadania ekologicznego charakteru („greening”) ostatnich kilometrów transportu towarowego (np. planowanie logistyczne).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone są w podręczniku wnioskodawcy dostępnym na stronie programu (część D).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Rekomendowany budżet całkowity: 1-5 mln euro; mniejsze bądź większe projekty będą finansowane w wyjątkowych przypadkach. Dofinansowanie dla polskich instytucji wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych. 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość budżetu programu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) dla projektów w ramach 1. naboru to 80 mln euro.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Zasady składania wniosku określone są w ogłoszeniu (ang. Interreg CENTRAL EUROPE Programme Announcement of the first call for proposals – step 1) oraz w podręczniku wnioskodawcy (ang. application manual). 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór skróconego wniosku dotyczącego 1. etapu naboru (ang. “light” application form) oraz wzór pełnego wniosku dotyczącego 2. etapu naboru (ang. “full” application) w trybie off-line są dostępne na stronie programu. Wnioski składa się elektronicznie za pomocą systemu monitorowania eMS dostępnego pod adresem https://ems.interreg-central.eu/ po założeniu profilu. Szczegółowe informacje ta ten temat znajdują się w podręczniku wnioskodawcy.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór mowy o dofinansowanie będzie dostępny na stronie programu w trakcie drugiego etapu naboru.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje na temat procedury odwoławczej są zawarte w programie współpracy (część 5.3.h) oraz w podręczniku wnioskodawcy (część D.V.3). Dodatkowe informacje będą dostępne najpóźniej w momencie ogłoszenia wyników 1. etapu naboru.

Pytania i odpowiedzi

Informacje na temat naboru oraz konsultacji przygotowywanych projektów można uzyskać pod adresem: helpdesk@interreg-central.eu. Informacje o formach wsparcia oferowanych przez program można znaleźć w podręczniku wnioskodawcy (część E).

Ze strony Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju informacji o programie udziela Agnieszka Burda, e-mail: Agnieszka.Burda@mir.gov.pl.

Linki

Strona programu