Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ewaluacja śródokresowa programu Południowy Bałtyk

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania, którego celem była ocena realizacji programu Interreg Południowy Bałtyk w połowie okresu programowania (stan na 31 grudnia 2018 r.). Badanie zostało zrealizowane na zamówienie Centrum Projektów Europejskich.

Przeprowadzenie ewaluacji pozwoliło na ocenę poziomu osiągnięcia zakładanych celów programu oraz efektywności systemu wdrażania projektów. Raport z badania przedstawia informacje o pomyślnej realizacji programu, jego istotnym wkładzie w tworzenie sieci współpracy ponad granicami. Wyniki badania wskazują również na znaczny poziom rozpoznawalności programu na jego obszarze wsparcia.

Wśród celów szczegółowych badania znalazły się: 

  1. Ocena wpływu realizacji programu,
  2. Realizacja polityk horyzontalnych przez program,
  3. Ewaluacja działań informacyjnych i promocyjnych,
  4. Wkład programu w realizację Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego,
  5. Aktualizacja wskaźników rezultatu specyficznych dla programu,
  6. Analiza potencjału administracyjnego instytucji programowych,
  7. Ocena wkładu programu w realizację Strategii UE na rzecz inteligentnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego wiodącego do włączenia społecznego.

Raport jest dostępny w języku angielskim, znajduje się na stronie Wspólnego Sekretariatu programu Południowy Bałtyk.

Zachęcamy do przeczytania materiału!