Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Budżet programu:

74,302 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Obszar wsparcia:

 • 28 państw członkowskich UE,
 • Norwegia i Szwajcaria – partnerzy z Norwegii i Szwajcarii nie mogą korzystać z alokacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), mogą natomiast uczestniczyć w realizacji programu na własny koszt,
 • państwa objęte Instrumentem Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) – partnerzy z państw IPA mogą uczestniczyć w operacjach, w ramach których wykorzystywane jest finansowanie z IPA, nie otrzymują natomiast współfinansowania ze środków EFRR,
 • inne kraje – partnerzy z innych krajów, położonych w dowolnym miejscu na świecie, mogą uczestniczyć w realizacji programu z finansowaniem własnym.

URBACT to Europejski Program Współpracy Terytorialnej dla Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich. Podkreśla kluczową rolę, jaką miasta odgrywają w obliczu coraz bardziej złożonych przemian społecznych. URBACT pomaga miastom wypracować praktyczne, innowacyjne i zrównoważone metody, łączące wymiary ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. Umożliwia im dzielenie się dobrymi praktykami i zdobytymi doświadczeniami ze wszystkimi profesjonalistami zaangażowanymi w politykę miejską w Europie.

Program URBACT III 2014–2020 stanowi rozwinięcie programu URBACT I (2002–2006) i URBACT II (2007–2013). We wcześniejszych perspektywach Program URBACT zrzeszał 181 miast, 29 państw i 5 000 aktywnych uczestników. Polskie miasta aktywnie uczestniczyły w tej inicjatywie – w sumie w różnych sieciach URBACT uczestniczyły 23 miasta z Polski. 

Zakres wsparcia

URBACT III będzie się skupiać na pięciu celach tematycznych polityki spójności 2014-2020:

1: Wzmocnieniu badań, rozwoju technologicznego i innowacji;

4: Wspieraniu przejścia na gospodarkę nisko-emisyjną we wszystkich sektorach;    

6: Zachowaniu i ochronie środowiska naturalnego oraz wspieraniu efektywnego gospodarowania zasobami;

8: Promowaniu trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz mobilności pracowników;

9: Promowaniu włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. 

Program URBACT III ma na celu budowanie potencjału władz miejskich, które zmagają się z wyzwaniami, przed jakimi stoją europejskie miasta, poprzez podejmowanie działań nakierowanych na osiągnięcie konkretnych rezultatów. URBACT jest programem służącym przede wszystkim budowaniu potencjału poprzez wymianę doświadczeń między miastami, które potrzebują:       

 • zwiększenia swojego potencjału w zakresie tworzenia i wdrażania zintegrowanych strategii miejskich i działań;       
 • zintegrowanych strategii i działań dla zrównoważonego rozwoju;       
 • wsparcia we wdrażaniu zintegrowanych strategii miejskich i działań;      
 • zapewnienia dostępu do wiedzy praktykom i decydentom na poziomie miejskim, krajowym, regionalnym i UE oraz możliwości dzielenia się wiedzą, aby wspierać zrównoważony rozwój obszarów miejskich.      

Sieciowanie miast 

Uczestnictwo w Programie polega na sieciowaniu miast (tj. tworzenia konsorcjów projektowych) o  różnych zakresach tematycznych ważnych dla rozwoju miast, np.: rewitalizacja miejska, wspieranie przejścia na gospodarkę nisko-emisyjną, promocja integracji społecznej i walki z ubóstwem, promowanie zatrudnienia i mobilności pracowników, wzmocnienie badań, rozwoju technologicznego i innowacji, itp.W sieciach URBACT miasta dzielą się doświadczeniami i dobrymi praktykami, uczą się od siebie i wyciągają wspólne wnioski dla ulepszenia swoich polityk miejskich. Każde miasto uczestniczące w sieci, stosując metodę URBACT, musi utworzyć Lokalną Grupę Wsparcia URBACT, aby zaangażować lokalnych interesariuszy. Lokalne Grupy Wsparcia tworzone są na początku działania sieci, a jej celem jest wypracowanie Lokalnego Planu Działania, które w może i powinno stać się ważnym dokumentem strategicznym lub operacyjnym każdego partnera projektu. Sieci w programie URBACT III tworzone będą na podobnej zasadzie jak w poprzednich edycjach: będą składać się z kilkunastu partnerów i trwać 2,5 roku, rozłożone czasowo na dwie fazy:

Faza 1

Przez 6 miesięcy od przyjęcia zgłoszenia, 4 do 6 partnerów (wyłącznie miejskie władze samorządowe różnych szczebli) opracowuje wspólnie założenia projektu i plan działania dla fazy 2ej.  Następnie zespół ten składa wniosek do oceny. Jeśli wniosek zostanie przyjęty przez Komitet Monitorujący URBACT, sieć może przejść do kolejnej fazy. 

Faza 2

Od 8 do 12 partnerów miejskich z całej Europy, wśród których mogą być również partnerzy nie będący samorządami miejskimi, ale np. instytucjami działającymi na polu rozwoju miejskiego, ustanawia sieć tematyczną.  W programie URBACT III będą trzy rodzaje sieci:       

 1. Sieci Planowania Działań (pierwsze nabór będzie ogłoszony już w marcu 2015)     
 2. Sieci Transferu (pierwsze nabory j/w)      
 3. Sieci Wdrażania (pierwszy nabór we wrześniu 2015)      

Beneficjenci wsparcia

Program URBACT skierowany jest do wszystkich kluczowych podmiotów zrównoważonego rozwoju miejskiego na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym oraz lokalnym: polityków, decydentów, praktyków miejskich, wybieranych przedstawicieli i interesariuszy innych organów publicznych, sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego.       

Budżet programu

Program finansowany jest z EFRR, a jego budżet na lata 2014-2020 wynosi 74,302 mln euro. Większość środków została przekazana przez Komisję Europejską, uczestniczące w inicjatywie państwa członkowskie/ partnerskie corocznie wpłacają składki. Budżet każdego partnera sieci URBACT wynosić będzie powyżej 60 tys euro na okres trwania projektu.

Partnerzy sieci będą współfinansowani:     

 • maksymalnie 85% środków EFRR dla partnerów znajdujących siew regionach słabiej rozwiniętych i w okresie przejściowym (w tym Polska);     
 • maksymalnie 70% środków EFRR dla partnerów znajdujących się w regionach bardziej rozwiniętych.