Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Budżet programu:

83 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Obszar wsparcia:

Program obejmuje nadmorskie regiony 5 państw członkowskich UE:

 • Danii,
 • Litwy,
 • Niemiec (Meklemburgii-Pomorza Przedniego),
 • Polski,
 • Szwecji.

Głównym celem programu jest wzmocnienie „rozwoju sektorów zielonego i niebieskiego” poprzez wspólne działania ponad granicami. Koncepcja zakłada wsparcie branży morskiej (sektor niebieski) oraz branż gospodarki, czy idei przyczyniających się do zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych (sektor zielony). Programem objęte są regiony, pomiędzy którymi występują znaczące dysproporcje w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, dlatego udzielana pomoc koncentruje się na ich wyrównaniu. Wspierane są działania z zakresu wzmacniania innowacyjności przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej, ochrony i promocji dziedzictwa naturalnego i kulturalnego, transferu „zielonych” technologii, zrównoważonego transportu, rozwoju rynku pracy oraz współpracy międzyinstytucjonalnej.

Dofinansowanie mogą uzyskać głównie projekty miękkie, nieinfrastrukturalne.

W ramach wszystkich priorytetów istnieje możliwość realizacji małych projektów wspierających inicjatywy lokalne, angażujące instytucje nieposiadające dużego doświadczenia we współpracy międzynarodowej (wymiana doświadczeń, wspólne planowanie zmian itp.).

Beneficjenci programu:

 • władze lokalne i regionalne oraz ich zrzeszenia,
 • organizacje pozarządowe zaangażowane w tworzenie sieci transgranicznych,
 • firmy publiczne lub prywatne (o charakterze publicznym lub non-profit), zajmujące się gminną lub komunalną gospodarką środowiskową i energetyczną (odpady, woda, ogrzewanie, ochrona jakości powietrza),
 • organizacje pozarządowe działające w sektorze zarządzania i ochrony środowiska,
 • instytucje zarządzania zasobami leśnymi,
 • spółdzielnie rolnicze i wspólnoty mieszkańców,
 • stowarzyszenia formalne, klastry i sieci MŚP (posiadające osobowość prawną),
 • izby handlowe, agencje rozwoju, inkubatory biznesu, parki technologiczne i inne organizacje finansowe i wsparcia biznesu,
 • organizacje pozarządowe oraz organizacje badawczo-rozwojowe, świadczące usługi w ramach promocji i marketingu, badań i usług (np. szkolenia), turystyki i kultury,
 • organizacje pozarządowe promujące i świadczące usługi skupiające się na kwestiach związanych z innowacją,
 • szkoły lub inne jednostki organizacyjne dysponujące upoważnieniem od jednostek nadrzędnych (posiadających osobowość prawną) do realizacji działań projektowych, instytucje szkolnictwa wyższego i instytucje badawczo-rozwojowe,
 • przedsiębiorstwa transportu publicznego,
 • administracja infrastruktury transportowej,
 • biura zatrudnienia i administracja rynku pracy,
 • związki zawodowe i organizacje pracodawców,
 • organizacje pozarządowe działające w dziedzinie szkolenia i podwyższania kwalifikacji,
 • instytucje ochrony dziedzictwa narodowego, kulturowego i naturalnego,
 • instytucje edukacyjne.

Do 20 grudnia 2017 r. Wspólny Sekretariat Programu Interreg Południowy Bałtyk przeprowadził 5 naborów wniosków o dofinansowanie. Do tej pory podpisano 61 umów z beneficjentami projektów wybranych w pierwszych trzech naborach. Łączna kwota wsparcia tych inicjatyw z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 47 mln EUR, co stanowi 56,6% środków dostępnych w programie.

W I kwartale 2018 r. planowane jest podpisanie umów o dofinansowanie projektów wybranych w listopadzie – w czwartym naborze wniosków oraz ocena wniosków złożonych w ramach piątego naboru, który zakończył się  20 grudnia. Decyzja o wyborze projektów do dofinansowania z tego naboru zostanie podjęta przez Komitet Monitorujący w kwietniu 2018 roku.

Stan realizacji programu przedstawia infografika (PDF 24 MB).