Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

O programie

Głównym celem programu jest wzrost niebieskiego i zielonego potencjału obszaru w ramach współpracy transgranicznej. Koncepcja zakłada wsparcie branży morskiej (sektor niebieski), jak również idei przyczyniających się do zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych (sektor zielony). Programem są objęte regiony, pomiędzy którymi występują znaczące dysproporcje w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, dlatego udzielana pomoc koncentruje się na ich wyrównaniu.

Dofinansowanie mogą uzyskać głównie projekty wdrażające działania miękkie. Inwestycje w infrastrukturę są dopuszczone wyłącznie w charakterze pilotażu kluczowych działań projektu.

Obszar wsparcia

Program obejmuje nadmorskie regiony 5 państw członkowskich Unii Europejskiej: Danii, Litwy, Niemiec, Polski i Szwecji.

Obszar wsparcia programu Południowy Bałtyk

Budżet

Na realizację programu przeznaczono 83 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), z czego 79 mln euro dla beneficjentów wdrażających projekty konkursowe. Z tej kwoty dotychczas przyznano dofinansowanie w wysokości 68,8 mln euro.

Cele tematyczne

INTERNACJONALIZACJA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (MŚP)
Przykładowe działania: 

 • wspólne wdrażanie innowacyjnych modeli biznesowych,
 • badanie rynku dla MŚP z niebieskiego i zielonego sektora,
 • świadczenie usług i dostarczanie produktów.

POTENCJAŁ INNOWACYJNY MŚP
Przykładowe działania: 

 • świadczenie szkoleń transgranicznych i usług doradztwa biznesowego,
 • wymiana doświadczeń i stymulowanie transferu innowacji;
 • opracowanie transgranicznych modeli współpracy.

ZRÓWNOWAŻONA TURYSTYKA
Przykładowe działania:

 • organizacja wspólnych wydarzeń, publikacji lub badań,
 • opracowanie wspólnej strategii zrównoważonej turystyki,
 • wspólne działania marketingowe.

ZIELONE TECHNOLOGIE
Przykładowe działania:

 • opracowywanie i wdrożenie inwestycji dotyczących zielonych technologii,
 • usprawnienie i koordynacja zielonej energii,
 • działania ukierunkowane na zmniejszenie zanieczyszczeń wody i powietrza.

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT
Przykładowe działania:

 • działania na rzecz ekologicznego transportu,
 • opracowanie inteligentnych koncepcji mobilności,
 • działania na rzecz zrównoważenia transportu morskiego i lotniczego.

ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI PRACOWNIKÓW
Przykładowe działania:

 • opracowanie usług łączących absolwentów z regionu,
 • prowadzenie transgranicznych programów szkoleniowych,
 • wdrożenie narzędzi międzynarodowego uznania kwalifikacji zawodowych.

WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI
Przykładowe działania:

 • działania związane z transferem wiedzy i wymianą doświadczeń,
 • wspólne działania lokalnych samorządów,
 • przygotowanie i wdrożenie wspólnych inicjatyw.

Beneficjenci

 • władze lokalne, regionalne i krajowe lub ich zrzeszenia,
 • organy publiczne i podmioty prawa publicznego,
 • stowarzyszenia formalne, klastry i sieci MŚP,
 • instytucje szkolnictwa wyższego i instytucje badawczo-rozwojowe,
 • organizacje pozarządowe,
 • dostawcy usług publicznych.

Wspólny Sekretariat w Gdańsku oraz Punkty Kontaktowe w regionach służą na co dzień beneficjentom informacją i wsparciem. Dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej programu.

Realizacja programu

Od września 2015 roku do końca 2021 roku przeprowadziliśmy 6 naborów wniosków na projekty regularne oraz 3 nabory na projekty tzw. kapitału zalążkowego, czyli pomysły na założenia projektowe w nowej perspektywie finansowej 2021-2027. Dla trwających projektów został ogłoszony tzw. mini nabór, który  dotyczył przedłużenia czasu ich realizacji. Celem konkursu było rozszerzenie zakresu projektów i złagodzenie negatywnych skutków pandemii COVID-19. Komitet Monitorujący (KM) wybrał 9 takich przedsięwzięć. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które zostały przeznaczone na te projekty, wyniosły ponad 900 tys. euro.

Do końca 2021 roku Komitet Monitorujący wybrał do dofinansowania 64 projekty zwykłe oraz 69 projektów kapitału zalążkowego. 50 z nich zostało już zakończonych. Ostatni nabór na projekty zalążkowe został rozstrzygnięty w lutym 2022 roku. KM wybrał do dofinansowania 43 projekty o wartości ponad 1,7 mln euro.

Do maja 2022 roku Instytucja Zarządzająca certyfikowała do Komisji Europejskiej ponad 75 mln euro całkowitych wydatków kwalifikowalnych. W najbliższych miesiącach (wrzesień-listopad 2022 r.) planujemy kolejny nabór na projekty kapitału zalążkowego. Jednocześnie Wspólny Komitet Programujący intensywnie pracuje nad nowym programem Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027, którego rozpoczęcie jest planowane na jesień 2022 roku.

Projekty

Wśród ww. projektów, które otrzymały wsparcie, są również projekty flagowe (przedsięwzięcia istotne dla całego lub znacznej części obszaru wsparcia). takie jak: InnoAquaTech, Baltic Sea Tourism Center, Attractive Hardwoods, Morpheus, BioBIGG, Interconnect, czy BBVET