Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

O programie

Program Polska-Słowacja 2014-2020 został zatwierdzony przez Komisję Europejską 12 lutego 2015 roku. Jego głównym celem jest wspieranie i rozwój transgranicznej współpracy, która przynosi trwałe korzyści mieszkańcom pogranicza. Programem zarządza Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju RP.

Obszar wsparcia

 • Polska: część województwa małopolskiego, śląskiego oraz podkarpackiego;
 • Słowacja: kraj preszowski, żyliński oraz powiat Spiska Nowa Wieś w kraju koszyckim.

Obszar wsparcia programu Polska - Słowacja

Budżet

11 grudnia 2018 Komisja Europejska podjęła decyzję o zwiększeniu budżetu programu o 15%. Od tego dnia jego budżet wynosi 178,6 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 169,3 mln euro przeznaczone jest na dofinansowanie transgranicznych projektów. Z pozostałej kwoty pokrywane są koszty zarządzania programem. Partnerzy projektów mogą uzyskać dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Cele tematyczne

Zakres tematyczny programu dzieli się na trzy obszary (osie priorytetowe), które odzwierciedlają charakter polsko-słowackiego pogranicza oraz potrzeby jego mieszkańców. Są to:

1. dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe - budżet osi wynosi 101,1 mln euro.

Przedsięwzięcia, które mogą otrzymać dofinansowanie to:

 • tworzenie transgranicznych produktów i usług turystycznych;
 • ochrona i renowacja zabytków kultury oraz obiektów dziedzictwa przyrodniczego;
 • digitalizacja zasobów kultury;
 • działania edukacyjne promujące dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze.

2. zrównoważony transport - budżet osi wynosi 59,9 mln euro.

W ramach tej osi są dwa cele szczegółowe. Cel nr 1 dotyczy zwiększania mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T. Cel nr 2 odnosi się do poprawy dostępności transgranicznej pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego.

Przedsięwzięcia, które mogą otrzymać dofinansowanie:

 • budowa i modernizacja dróg umożliwiająca połączenie z Transeuropejską Siecią Transportową;
 • tworzenie zintegrowanej sieci usprawniającej komunikację pomiędzy krajami partnerskimi;
 • rozwój niskoemisyjnego transportu.

3. edukacja i uczenie się przez całe życie - budżet osi wynosi 8,3 mln euro.

Przedsięwzięcia, które mogą otrzymać dofinansowanie:

 • praktyki oraz staże rozwijające kompetencje poszukiwane w regionie;
 • szkolenia, kursy zawodowe oraz e-learning;
 • kształcenie dorosłych.

Beneficjenci

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • jednostki państwowe lub samorządowe zapewniające usługi publiczne;
 • władze centralne i regionalne;
 • instytucje edukacyjne i kulturalne;
 • kościoły i związki wyznaniowe;
 • organizacje pozarządowe;
 • euroregiony.

Zasada partnera wiodącego i efekt transgraniczny:

 • wszystkie projekty muszą być przygotowane i realizowane przez przynajmniej jednego partnera z Polski i jednego ze Słowacji;
 • jeden z partnerów pełni rolę partnera wiodącego, który podpisuje umowę o dofinansowanie projektu i rozlicza jego wykonanie;
 • działania realizowane w projektach muszą przynosić korzyści po obydwu stronach granicy.

Realizacja programu

Efekty realizacji programu do końca pierwszego kwartału 2022 roku:

 • 13 konkursów,
 • 91 wybranych projektów regularnych, w tym 51 zakończonych,
 • 439 realizowanych mikroprojektów, w tym 245 zakończonych,
 • 281 beneficjentów w projektach regularnych,
 • prawie 870 beneficjentów mikroprojektów,
 • 100% środków z budżetu programu zagospodarowanych na dofinansowanie transgranicznych projektów.

Efekty realizacji projektów do końca 2021 roku:

 • 81 kompleksowych ofert rekreacyjnych,
 • 2 764 km szlaków rekreacyjnych,
 • 417 odnowionych obiektów infrastrukturalnych,
 • 168 km przebudowanych dróg,
 • ponad 336 inicjatyw i wspólnych szkoleń edukacyjnych,
 • ponad 17 tys. uczestników działań edukacyjnych.

Nie będzie już naborów na projekty regularne w tej edycji programu. Odbywają się jeszcze ostatnie nabory mikroprojektów, które wynikają z oszczędności w projektach parasolowych. 

Obecnie trwają przygotowania nowego programu współpracy transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 - więcej informacji na stronie programu.

Projekty

 • Torfowiska wysokie - europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza – celem przedsięwzięcia było zwiększenie zrównoważonego wykorzystania torfowisk poprzez wspólną ochronę oraz udostępnianie ich turystom i mieszkańcom. Projekt jest jednym z finalistów RegioStars Awards 2018 – konkursu organizowanego przez Komisję Europejską;
 • Wędrowanie bez plecaka – wykorzystanie i promocja zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza – utworzenie nowego, transgranicznego produktu turystycznego, czyli szlaku dla turystów pieszych, prezentującego walory pogranicza, w tym zaangażowanie obiektów hotelarskich, stworzenie specjalnej aplikacji i strony internetowej.
 • Szlak kultury wołoskiej – prezentuje i popularyzuje dziedzictwo kulturowe osadników wołoskich oraz jej znaczenie dla lokalnych społeczności.
 • Modernizacja połączenia drogowego Prešov – Bardejov – Gorlice – kluczowa inwestycja dla tego obszaru, w Gorlicach na długości 1,25 km wymieniono całość warstwy asfaltu, poszerzono odcinek Drogi Wojewódzkiej 977. Od Gładyszowa do przejścia granicznego PLSK (11 km) dokonano m.in. remontu nawierzchni. Po stronie słowackiej dokonano modernizacji 3 odcinków trasy: Raslavice – Janovce o dł. 5,023 km, Bardejov – Kľušov – 1,933 km oraz Regetovka – Becherov – 1,65 km;
 • Poprawa infrastruktury drogowo – mostowej łączącej powiaty Námestovo i żywiecki z siecią TEN-T oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej – dotyczy poprawy infrastruktury drogowo-mostowej: DP 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-granica Państwa oraz 2 mostów w ciągu drogi 1439 S, DP 1447 S Rajcza – Sól – Zwardoń, drogi II/520 Lokca - Zákamenné - Oravská Lesná oraz 2 mostów w ciągu drogi II/520, drogi III/2270 Zákamenné – Novoť – granica państwa. Wszystkie drogi, których odcinki zostały przebudowywane, stanowią uzupełnienie drogi należącej do sieci TEN-T.

Publikacje

Filmy o programie i projektach