Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

O programie

Program dofinansowuje realizacje projektów w czterech obszarach strategicznych:

 1. natura i kultura,
 2. transport i mobilność,
 3. edukacja,
 4. współpraca transgraniczna.

Wspierane projekty służą dalszej integracji obszaru wsparcia programu.

Obszar wsparcia

 • Polska: województwo zachodniopomorskie (podregiony: koszaliński, szczecinecko-pyrzycki, szczeciński, miasto Szczecin),
 • Niemcy: Brandenburgia (powiaty Barnim, Uckermark i Märkisch-Oderland), Meklemburgia Pomorze-Przednie (powiaty Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald oraz Mecklenburgische Seenplatte). 

Obszar wsparcia programu Meklemburgia - Pomorze Przednie - Brandenburgia - Polska

Budżet programu

134 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 

Cele tematyczne

Obszar wsparcia programu jest atrakcyjny pod względem kulturowym i przyrodniczym, co stanowi szansę dla rozwoju transgranicznej turystyki. Z tego powodu ważnym zadaniem programu jest zachowanie i rozwijanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego, na co przeznaczono 42 mln euro z EFRR.

Na zbliżoną kwotę (42,9 mln euro) mogą liczyć projekty umożliwiające tworzenie stałej współpracy pomiędzy instytucjami na obszarze wsparcia. Dofinansowanie mogą otrzymać inicjatywy mające na celu niwelowanie różnic społecznych i gospodarczych, wynikających z bariery językowej i odmiennych systemów prawnych i struktur administracyjnych.

Ważnym wyzwaniem stojącym przed programem jest także poprawa transgranicznej dostępności i mobilności poprzez inwestowanie w infrastrukturę transportową (26 mln euro).

Dofinansowanie otrzymają również działania z zakresu edukacji oraz szkoleń służących zdobywaniu umiejętności zawodowych i językowych (13 mln euro).

W ramach programu funkcjonuje również Fundusz Małych Projektów (FMP), którego celem jest m.in. wspieranie imprez kulturalnych i aktywności trwale oddziałujących na rozwój pogranicza. Fundusz jest prowadzony przez Euroregion Pomerania. Kwota na FMP to 15 mln euro.

Beneficjenci

W programie nie wprowadzono definicji kwalifikowalnych form prawnych beneficjentów. Oznacza to, że żaden podmiot nie może zostać wykluczony z uczestnictwa w projekcie z powodu jego statusu prawnego. Zawsze musi istnieć powód merytoryczny.

Kwalifikowalność poszczególnych wnioskodawców lub partnerów projektów jest sprawdzana przez Wspólny Sekretariat (WS) po złożeniu wniosku o dofinansowanie, w odniesieniu do następujących kryteriów:

 • finansowe i merytoryczne możliwości partnerów projektu;
 • wkład w osiągnięcie celów projektu;
 • adekwatność i niezbędność partnerstwa;
 • znaczenie dofinansowania dla wszystkich działań projektowych.

Beneficjentami mogą być m.in.:

 • jednostki administracji państwowej, lokalnej i regionalnej, ich stowarzyszenia oraz instytucje im podległe;
 • podmioty prawa publicznego lub prywatnego ustanowione dla konkretnego celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym (np.: placówki medyczne, edukacyjne, kulturalne, policja i straż pożarna, parki ochrony przyrody);
 • organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego oraz organizacje partnerstwa społecznego;       
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

Realizacja programu

Do tej pory 57 projektów otrzymało umowę o dofinansowanie, ich wydatki kwalifikowalne wynoszą 154,48 mln Euro (współfinansowanie z EFRR wynosi 120,77 mln Euro).

Od 31 marca do 2 czerwca 2020 roku trwał ostatni nabór wniosków. Komitet Monitorujący (KM) wybrał projekty do dofinanowania podczas posiedzenia 15-16 października 2020 r., tym samym dostępny budżet programu został rozdysponowany na nowe projekty. Jednocześnie KM uzgodnił, iż przyszłe oszczędności będą na bieżąco wykorzystywane na wnioskowane przez beneficjentów zmiany w realizowanych projektach.

W Funduszu Małych Projektów można nadal składać wnioski o dofinansowanie projektów, np. w ramach specjalnego naboru Covid-19 obejmującego uproszczone rozliczanie kosztów z ustalonymi dla danego projektu kwotami ryczałtowymi.