Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Budżet programu:

359 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

W programie Interreg Europa rozdysponowano całą alokację Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekty (322,4 mln euro).

Lista polskich beneficjentów (XLSX 17 KB)

Opisy wybranych projektów z polskimi partnerami

Baza zatwierdzonych projektów i lista beneficjentów są dostępne na Portalu Interreg Europa, w sekcji Approved projects.

Obszar wsparcia:

Współpracę mogą podejmować instytucje z obszaru całej Unii Europejskiej (UE-28), Norwegii i Szwajcarii.

Celem programu jest unowocześnianie polityk i programów rozwoju regionalnego, szczególnie regionalnych i krajowych programów operacyjnych, a także programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Interreg Europa wspiera wymianę doświadczeń i pogłębianie wiedzy wśród instytucji, które współpracują nad wybraną dziedziną polityki.

Rezultatem, indywidualnym dla każdego z partnerów, może być np. opracowanie nowego projektu do finansowania ze środków wybranego programu operacyjnego (RPO, PO Infrastruktura i Środowisko, PO Polska Wschodnia itp.), wprowadzenie zmiany w systemie zarządzania programem w regionie (np. nowe metody oceny wniosków lub zmiany w systemie naboru projektów do RPO), wprowadzenie zmian o charakterze strategicznym (np. dodanie do strategii nowego celu, zmiany planu/strategii województwa, planów niskoemisyjnych gmin itp.).

Tematyka programu obejmuje: badania i innowacje, konkurencyjność MŚP, wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, ochronę środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami. 

Na stronie programu funkcjonuje także platforma learningowa – bezpłatny zasób wiedzy dostępny dla wszystkich zainteresowanych i zaangażowanych w politykę regionalną. Oferta platformy obejmuje między innymi wzajemne oceny (peer reviews).

Programem zarządza francuski region Hauts-de-France, Wspólny Sekretariat mieści się w Lille (Francja).

W Polsce informacji na temat programu udziela Krajowy Punkt Kontaktowy ulokowany w Departamencie Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Polski punkt współpracuje ze Wspólnym Sekretariatem, pozostałymi krajowymi punktami kontaktowymi z UE, Norwegii, Szwajcarii oraz kontrolerem wydatków w projektach Interreg Europa - Centrum Projektów Europejskich. Punkt świadczy także pomoc w zakresie poszukiwania zagranicznych partnerów do projektów oraz promowania polskich ofert współpracy. W zakresie listów poparcia pracownicy punktu pośredniczą w kontaktach z Urzędami Marszałkowskimi. Punkt wspiera także polskie instytucje realizujące projekty. 

Wybrane projekty z polskimi partnerami wiodącymi

Projekt ESSPO
Partnerzy z Francji, Hiszpanii, Bułgarii, Estonii i Niemiec zajmują się poprawą konkurencyjności sektora MŚP, w tym większego angażowania go w procesy innowacji. Liderem przedsięwzięcia jest Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznański Park Naukowo-Technologiczny. Poznańska Fundacja odnosi się we wniosku do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ (RPO), koncentrując się nad wypracowaniem nowatorskich rozwiązań dla wybranych celów szczegółowych. Nowopowstałe rozwiązania wspomogą proces wyboru nowych projektów w regionie oraz usprawnią zarządzanie programem. List poparcia podpisała Fundacji Instytucja Zarządzająca RPO - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Projekt CRinMA
We współpracy transgranicznej partnerzy z Polski, Słowacji, Hiszpanii, Portugalii, Francji i Włoch upatrują możliwości wzmocnienia ochrony dziedzictwa kulturowego na obszarach górskich. Partnerem wiodącym projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. W projekcie uczestniczy także Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Obie polskie instytucje odnoszą się do transgranicznego programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) Interreg V-A PL-SK - Poland-Slovakia, dla którego opracują nowe zapisy o unikatowej wartości dziedzictwa kulturowego na obszarach górskich, planując w ten sposób dodatkowe wsparcie dla regionów, gdzie występuje ono w postaci materialnej i niematerialnej. List poparcia podpisało polskim partnerom Ministerstwo Rozwoju, Instytucja Zarządzająca programem EWT.   

Dowiedz się więcej

Polscy partnerzy w projektach Interreg Europa zatwierdzonych w naborach 1 - 4 (stan na 19.09.2019) (XLS 1 MB)

Aktualny podręcznik programu (wersja 7 z marca 2019) po polsku

Polska wersja podręcznika do 4. naboru

Formularz poszukiwania partnerów, projektów dla polskich instytucji

Prezentacje z dnia informacyjnego nt. 4. naboru (18 kwietnia 2018, Warszawa, MIiR)

Opisy zatwierdzonych projektów i lista beneficjentów na stronie programu

Prezentacje nt. 3 naboru wniosków Interreg Europa w 2017 r. (RAR 9 MB)

Pojęcia i rekomendacje w Interreg Europa (PDF 221 KB)

Podstawowe pojęcia Interreg Europa (PDF 61 KB)

Zaktualizowany Programme Manual (podręcznik programu) - wersja trzecia z 16 września 2016 r.

Podręcznik programu - 2. nabór (wersja wyłącznie pomocnicza) (PDF 4 MB)

Podstawowe pojęcia i rekomendacje w 2. naborze wniosków (PDF 223 KB)

Ulotka o programie  (PDF 84 KB)

Polska wersja językowa podręcznika programu (dokument pomocniczy, o charakterze roboczym)  (PDF 2 MB)

Prezentacja Interreg Europa - 2. nabór wniosków  (PDF 1011 KB)

Umowa o dofinansowanie (tłumaczenie robocze)  (PDF 389 KB)

Umowa partnerstwa (tłumaczenie robocze)  (PDF 499 KB)

Polscy partnerzy projektowi - 1. nabór wniosków  (PDF 37 KB)

Polskie prezentacje projektów Interreg Europa     (RAR 9 MB)

Beneficjenci programu:

władze publiczne wszystkich szczebli, instytucje publiczne, podmioty prawa publicznego, prywatne podmioty non profit z osobowością prawną, przykładowo:

 • krajowe, regionalne i lokalne władze:
  • odpowiedzialne za stymulowanie wszelkich form innowacji (włączając technologiczne, organizacyjne, społeczne),
  • odpowiedzialne za udzielanie wsparcia w obszarze przedsiębiorczości i MŚP,
  • odpowiedzialne za obszary polityki dotyczącej energii, mobilności i gospodarki niskoemisyjnej,
  • odpowiedzialne za kwestie związane z dziedzictwem naturalnym i kulturowym
  • związane z jakością środowiska i efektywnym gospodarowaniem zasobami,
 • regionalne agencje energetyczne,
 • agencje ds. transportu i mobilności,
 • agencje ds. środowiska,
 • agencje rozwoju,
 • organizacje odpowiedzialne za zarządzanie obszarami naturalnymi lub dziedzictwem kulturowym i ich wykorzystywanie,
 • uniwersytety, instytuty badawcze i wiedzy, instytucje szkolnictwa wyższego, uczelnie prywatne
 • operatorzy parków technologicznych i nauki, centrów innowacji, inkubatorów przedsiębiorczości i inne organizacje reprezentujące społeczność regionalnych MŚP,
 • izby gospodarcze i handlowe,
 • podmioty odpowiedzialne za kształcenie i prowadzenie szkoleń zawodowych,
 • podmioty wspierające biznes oraz organizacje reprezentujące sektor MŚP i środowisko biznesowe,
 • podmioty publiczne podlegające przepisom prawa publicznego, które podejmują działania na rzecz przejścia na gospodarkę emisyjną,
 • podmioty w sektorach gospodarki wywierające silny wpływ na dziedzictwo naturalne i kulturowe lub od nich uzależnione (rybołówstwo, rolnictwo, turystyka itp.),
 • inne podmioty:
  • właściwe w zakresie rozwoju regionalnych struktur innowacyjności i kompetencji,
  • o istotnym znaczeniu dla ochrony i rozwoju dziedzictwa naukowego i kulturowego,
  • o znaczeniu regionalnym zaangażowane w proces efektywnego gospodarowania zasobami
  • fundacje, stowarzyszenia.