Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

O programie

Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 został zatwierdzony przez Komisję Europejską 23 czerwca 2015 roku. Jego głównym celem jest pogłębienie integracji mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności pogranicza.

Obszar wsparcia

 • Polska: podregiony bielski, rybnicki, jeleniogórski, wałbrzyski, nyski, opolski oraz powiaty strzeliński i pszczyński
 • Republika Czeska: kraje liberecki, hradecki, pardubicki, ołomuniecki i morawsko-śląski

Obszar wsparcia programu Czechy - Polska

Budżet

Na realizację polsko-czeskiej współpracy transgranicznej Polska oraz Republika Czeska przeznaczyły łącznie 226,2 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), z czego 13,6 mln na koszty zarządzania programem. Pozostałe środki wspierają realizację projektów w czterech zakresach tematycznych.

Cele tematyczne

Największa część środków programu - 135,7 mln euro EFRR (60% budżetu programu) jest przeznaczona na rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia. Dofinansowanie uzyskały projekty, które przyczyniają się m.in. do podniesienia jakości oraz wzbogacenia oferty turystycznej, a także działania w zakresie budowy/modernizacji istniejących lokalnych i regionalnych połączeń drogowych.  

Ponadto środki programowe zostały przeznaczone na:

 • transgraniczne zarządzanie ryzykiem (zagrożenia naturalne oraz wywołane działalnością człowieka) - 12,2 mln euro EFRR,
 • transgraniczną edukację i podnoszenie kwalifikacji (m.in. poprzez współpracę placówek edukacyjnych i instytucji na rynku pracy) - 10,2 mln euro EFRR,
 • transgraniczną współpracę instytucji i społeczności (m.in. poprzez podniesienie jakości usług publicznych oraz współpracę administracji publicznej) - 54,5 mln euro EFRR.

W ramach programu są wdrażane projekty flagowe, standardowe i mikroprojekty. Mikroprojekty są realizowane w zakresie:

 • rozwoju potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia,
 • edukacji i kwalifikacjach,
 • współpracy instytucji i społeczności.

Fundusz mikroprojektów wynosi 45,2 mln euro EFRR, co stanowi 20% budżetu programu.

Na projekty flagowe polsko-czeski Komitet Monitorujący przeznaczył w sumie 11,6 mln euro EFRR. Projekty flagowe to przedsięwzięcia szczególnie ważne dla całego lub znacznej części polsko-czeskiego pogranicza.

Beneficjenci

 • władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia,
 • organizacje powołane przez władze publiczne,
 • instytucje edukacyjne,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • organizacje pozarządowe,
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej,
 • inne.  

Realizacja programu

Efekty realizacji programu do końca 2021 roku:

 • 20 konkursów,
 • 236 wybranych projektów (łącznie z projektami parasolowymi) w kwocie 224 mln euro udzielonego dofinansowania,
 • 1861 wybranych mikroprojektów (ze środków przeznaczonych na projekty parasolowe) w kwocie 38 mln euro udzielonego dofinansowania.

Efekty realizacji projektów:

 • rewitalizacja prawie 480 atrakcji przyrodniczych i kulturowych,
 • budowa lub modernizacja ok. 474 km ścieżek rowerowych, szlaków rowerowych oraz ścieżek pieszych,
 • zacieśnienie transgranicznej współpracy między polskimi i czeskimi służbami, jak policja czy straż pożarna,
 • wspólne spotkania, poznanie języka sąsiada, historii i kultury przez mieszkańców pogranicza.

W IV kwartale 2021 r. zakończył się nabór na projekty w 2. osi priorytetowej: rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia. 13.04.2022 roku Komitet Monitorujący zatwierdził do dofinansowania 11 projektów. Przewidywane jest uruchomienie jeszcze jednego konkursu w 4. osi priorytetowej: współpraca instytucji i społeczności. Nabór wniosków jest związany ze skalą wyzwań wynikających z fali uchodźców spowodowanej inwazją Rosji na Ukrainę.

Aktualne informacje na temat naborów są zamieszczane na stronie programu.

Obecnie trwają przygotowania nowego programu współpracy transgranicznej Interreg Republika Czeska-Polska na lata 2021-2027- więcej informacji na stronie programu.

Materiały promocyjne