Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Budżet programu:

226 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Obszar wsparcia:

  • Polska: części województw dolnośląskiego i śląskiego oraz województwo opolskie,
  • Czechy: 5 krajów - liberecki, hradecki, ołomuniecki, pardubicki i morawsko-śląski.

Program dysponuje największym budżetem spośród programów transgranicznych, w których uczestniczy Polska. Ponad połowa środków programu jest przeznaczona na ochronę, poprawę dostępności transportowej, wykorzystanie zasobów kulturowych i przyrodniczych pogranicza polsko-czeskiego. Działania te będą uzupełnione przez wspólną promocję walorów regionu. Wszystkie inicjatywy będą służyć zwiększeniu znaczenia turystyki na całym pograniczu i stworzeniu nowych miejsc pracy. Do zmniejszenia bezrobocia doprowadzić mają również działania z zakresu edukacji, podnoszenia kwalifikacji i uznawalności dyplomów. Promowana jest także nauka języka sąsiada.

Innym ważnym obszarem, wspieranym przez program, jest bezpieczeństwo. Celem jest wzmocnienie kompatybilności i powiązanie systemów reagowania kryzysowego w Polsce i Czechach, m.in. przez transgraniczne szkolenia służb ratowniczych i porządkowych czy zakup sprzętu niezbędnego do wspólnych interwencji.

Uzupełnieniem powyższych priorytetów programu jest wsparcie współpracy instytucji publicznych, lokalnych społeczności i sektora pozarządowego. Zróżnicowane działania (w takich dziedzinach, jak kultura i bezpieczeństwo czy edukacja i planowanie przestrzenne) skierowane są do szerokich grup odbiorców. Mają pobudzić kreatywność, solidarność i ducha współpracy pomiędzy Polakami i Czechami oraz przyczynić się do budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Beneficjenci programu:

  • władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia,
  • organizacje powołane przez władze publiczne,
  • izby, stowarzyszania, związki i organizacje reprezentujące interesy przedsiębiorców i pracowników oraz samorządu gospodarczego i zawodowego,
  • organizacje pozarządowe,
  • instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe,
  • europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej,
  • kościoły i związki wyznaniowe,
  • stowarzyszenia i związki działające w obszarze turystyki.