Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

O programie

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja wspiera rozwój w sferze społecznej, środowiskowej, gospodarczej i instytucjonalnej na pograniczu Polski i Rosji (obwód kaliningradzki) poprzez współfinansowanie różnorodnych projektów. Program został zatwierdzony przez Komisję Europejską 8 grudnia 2016 roku. Oficjalnym językiem programu jest język angielski. Oznacza to, że korespondencja oraz wszystkie dokumenty związane z projektem wnioskodawca/beneficjent przedkłada w tym języku.

Obszar wsparcia

 • Polska: województwo pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie,
 • Rosja: obwód kaliningradzki

Obszar programu dzieli się na główny oraz przyległy. Po polskiej stronie granicy obszar główny obejmuje podregiony: starogardzki, gdański i trójmiejski, elbląski, olsztyński i ełcki, suwalski.

Po rosyjskiej stronie obwód główny obejmuje Obwód kaliningradzki 

Obszary przyległe stanowią dwa podregiony: słupski i białostocki.  

Mapa obszaru wsparcia programu Polska-Rosja

Budżet

Program Polska-Rosja dysponuje 62,3 mln euro, w tym 41,65 mln euro ze środków Unii Europejskiej i 20,65 mln euro ze środków budżetu Federacji Rosyjskiej. Beneficjenci mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 90 proc. wartości realizowanych inwestycji.

Cele tematyczne

Program jest skoncentrowany na 4 celach tematycznych:

 1. Dziedzictwo;
 2. Środowisko;
 3. Dostepność;
 4. Granice.

Projekty, które mogą otrzymać dofinansowanie z programu dotyczą:

 • kultury lokalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego,
 • ochrony środowiska i dostosowania do zmian klimatu,
 • poprawy dostępności regionów poprzez rozwój sieci i systemów transportowych oraz komunikacji,
 • bezpieczeństwa na granicach.

Beneficjenci, partnerstwo

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • władze krajowe, regionalne i lokalne lub ich stowarzyszenia,
 • podmioty prawa publicznego lub prywatnego,
 • organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną,
 • wnioskodawcy, którzy są osobami prawnymi posiadającymi siedzibę na obszarze objętym programem,
 • organizacje międzynarodowe posiadające siedzibę operacyjną na obszarze programu,
 • Europejskie  Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (mogą korzystać ze środków programu niezależnie od miejsca ich siedziby, o ile zasięg geograficzny ich działania obejmuje obszar programowy).  

W każdym projekcie musi występować co najmniej dwóch beneficjentów: jeden z Polski i jeden z Federacji Rosyjskiej. W przedsięwzięciu jest wyznaczany jeden beneficjent wiodący, który reprezentuje partnerstwo. 

Rodzaje projektów

W zależności od realizacji, projekty dzielimy na:

 • projekty zintegrowane – każdy beneficjent realizuje część działań w ramach projektu na swoim terytorium,
 • symetryczne – podobne działania są realizowane równolegle w krajach uczestniczących,
 • obejmujące jeden kraj – realizowane są głównie lub wyłącznie w jednym kraju, przynoszące korzyści obydwu krajom. 

W zależności od charakteru działań w projekcie:

 • projekty infrastrukturalne – obejmują komponent infrastrukturalny o łącznej wartości powyżej 50 000 euro i poniżej 2 500 000 euro lub wymagają pozwolenia na budowę lub jego ekwiwalentu,inwestycyjne – obejmują środki trwale w ramach linii budżetowej przeznaczonej na wyposażenie o wartości powyżej 50 000 euro,
 • miękkie – niezdefiniowane jako „infrastrukturalne” czy „inwestycyjne”. 

Duże projekty infrastrukturalne 

 • Rozwój potencjału turystyczno-rekreacyjnego i turystyki wodnej w miastach Swietłyj i Malborku (faza 2),
 • CBCycle: Transgraniczne trasy rowerowe w celu wspierania i zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego,
 • Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce. 

Konkurs  

Nabór wniosków trwał od kwietnia do lipca 2018 roku. Dotyczył wszystkich ww. celów tematycznych programu. Do zdobycia było 41,42 mln euro. Wysokość dofinansowania dla jednego projektu wyniosła między 100 000 mln euro a 2 500 000 mln euro. 

Wybraliśmy:

 • 12 projektów w celu Dziedzictwo o wartości dofinansowania 13,2 mln euro,
 • 10 projektów w celu Środowisko o wartości dofinansowania 16,82 mln euro
 • 4 projekty dotyczące Dostępności o wartości dofinansowania 8,19 mln euro.

Do konkursu nie został złożony żaden wniosek projektowy dla celu tematycznego Granice. 

Więcej informacji o programie i wybranych projektach można znaleźć na stronie programu.

Dokumenty programowe