Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

O programie

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina od 15 lat wspiera transgraniczne procesy rozwojowe na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy poprzez współfinansowanie wspólnych projektów. Wszystkie projekty współfinansowane przez program mają charakter niekomercyjny i przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców wschodniej Polski oraz zachodniej Ukrainy i Białorusi. Program został zatwierdzony przez Komisję Europejską 17 grudnia 2015 roku. Oficjalnym językiem programu jest język angielski. Oznacza to, że korespondencja oraz wszystkie dokumenty związane z projektem, wnioskodawca/beneficjent przedkłada w tym języku.

Obszar wsparcia

 • Polska: województwo podlaskie, lubelskie, podkarpackie oraz wschodnia część mazowieckiego,
 • Białoruś: obwód brzeski, grodzieński, miński i homelski,
 • Ukraina: obwód lwowski, wołyński, zakarpacki, rówieński, tarnopolski oraz iwanofrankowski.

Mapa_wsparcia_programu_Polska_Bialorus_Ukraina

Budżet

Komisja Europejska przyznała 183 mln euro na dalszy rozwój współpracy transgranicznej, z czego 13 mln zostało przeznaczone na koszty wdrażania projektów, a pozostałe 170 mln euro na sfinansowanie projektów. Rozwój współpracy jest realizowany w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS), który obejmuje także kraje nienależące do Unii Europejskiej. Beneficjenci mogą uzyskać dofinansowanie do 90 proc. wartości realizowanych inwestycji.

Cele tematyczne

Zakres tematyczny programu odzwierciedla strategiczne cele, jakie Unia Europejska stawia przed programami współpracy transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (Dokument Programowy dla wsparcia UE na rzecz Współpracy Transgranicznej EISPDF 345 KB). Z drugiej strony, przy jego przygotowaniu, decydującą rolę odgrywały potrzeby regionów uczestniczących w programie. Finansujemy niekomercyjne projekty w ramach czterech celów tematycznych i związanych z nimi priorytetów: 

 1. DZIEDZICTWO 
 2. DOSTĘPNOŚĆ 
 3. BEZPIECZEŃSTWO
 4. GRANICE 

Beneficjenci, partnerstwo

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,
 • instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe,
 • organizacje pozarządowe non-profit,
 • europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • jednostki naukowe.

Każdy projekt musi być realizowany we współpracy przynajmniej dwóch instytucji z dwóch różnych krajów. Partnerstwo w projekcie może być: polsko-ukraińskie lub polsko-białoruskie lub polsko-ukraińsko-białoruskie. W ramach każdego projektu jest wyznaczony jeden beneficjent wiodący, którego zadaniem jest reprezentowanie partnerstwa. 

Duże projekty infrastrukturalne  

Maksymalnie 30% budżetu programu przeznaczyliśmy na Duże Projekty Infrastrukturalne. Przedsięwzięcia te koncentrują się na inwestycjach w infrastrukturę liniową i punktową, które przyniosą korzyści dla całego obszaru programowego. Dofinansujemy:

 • rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl - Hermanowice - granica państwowa (6,75 mln euro dofinansowania),
 • budowę infrastruktury kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce (5,31 mln euro dofinansowania),
 • przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698 i remont mostu na rzece Toczna w Łosicach (4,59 mln euro dofinansowania),
 • rozbudowę drogi na trasie Korolówka - Włodawa, stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa – Chełm (5,76 mln euro dofinansowania),
 • wzmocnienie potencjału straży pożarnej i służb ratowniczych na pograniczu polsko-białoruskim (4,06 mln euro dofinansowania),
 • modernizację drogi R-16 na Białorusi (4,6 mln euro dofinansowania),
 • utworzenie systemu reagowania na informacje o przestępstwach we Lwowie (5,4 mln euro dofinansowania),
 • budowę w Obwodzie Zakarpackim na Ukrainie szpitala zajmującego się profilaktyką i leczeniem gruźlicy (5,8 mln euro),
 • utworzenie systemu kontroli pojazdów na przejściu granicznym w Bierestowicy (4,05 mln euro dofinansowania),
 • budowę kanalizacji na obszarach wiejskich nad jeziorem Świtaź na Ukrainie w celu ochrony środowiska w Szackim Parku Narodowym (5,8 mln euro dofinansowania).  

Konkursy

Pierwszy nabór wniosków 

Pierwszy konkurs został uruchomiony 11 października 2016 roku. Dotyczył on wyżej wymienionych celów tematycznych programu. Przeznaczono na niego 113,05 mln euro. Wysokość dofinansowania dla jednego projektu wyniosła między 100 000 a 2 500 000 euro. Ostatecznie, do dofinansowania wybraliśmy 65 najlepszych projektów.

Drugi nabór wniosków 

Drugi konkurs rozpoczął się 1 sierpnia 2018 roku. Nabór wniosków był otwarty wyłącznie dla celu tematycznego Dziedzictwo w zakresie promocji kultury lokalnej i historii oraz promocji i zachowania dziedzictwa naturalnego. Przeznaczono na niego 5,2 mln euro. Wysokość dofinansowania dla jednego projektu wyniosła między 20 000 a 60 000 euro. Ostatecznie, do dofinansowania wybraliśmy 74 najlepsze projekty, które otrzymają 4,14 mln euro.

Trzeci nabór wniosków

W związku z tym, że budżet przeznaczony na drugi konkurs nie został w pełni wykorzystany, Wspólny Komitet Monitorujący programu zdecydował o zorganizowaniu trzeciego naboru wniosków. Konkurs rozpoczął się 15 listopada 2019 roku i będzie trwał do 15 stycznia 2020 roku. Kwota przeznaczona na niego wynosi 1,29 mln euro. Nabór wniosków jest otwarty wyłącznie dla celu tematycznego Dziedzictwo, a wysokość dofinansowania dla jednego projektu powinna wynosić między 20 000 a 60 000 euro.

Więcej informacji o programie i wybranych projektach można znaleźć na stronie programu.

Dokumenty programowe