Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zasada partnerstwa w przygotowaniu programów Interreg 2021-2027

Czym jest zasada partnerstwa?

Zasada partnerstwa oznacza ścisłą współpracę w opracowaniu oraz realizacji programów współfinansowanych przez UE z:

 • instytucjami na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym,
 • partnerami społecznymi i gospodarczymi,
 • organizacjami reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie.

Zastosowanie tej zasady gwarantuje większe zaangażowanie podmiotów różnych szczebli w realizację programu i odpowiedzialność za planowane interwencje. Pozwala także na korzystanie z wiedzy i doświadczenia szerszej grupy instytucji. Zapewnia większą przejrzystość w podejmowaniu decyzji.

Podstawą prawną tej zasady jest art. 6 nowego rozporządzenia ogólnego. Z kolei ramy jej realizacji podaje Europejski Kodeks postępowania ws. partnerstwa, rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. (PDF). 

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia oraz Kodeksem państwa członkowskie powinny zapewnić przejrzysty sposób doboru członków grup roboczych ds. przygotowania programów.  

Jak realizujemy tę zasadę w programach Interreg z udziałem Polski?

Państwa uczestniczące w programie powołują zespół, którego zadaniem ma być przygotowanie nowej edycji programu. Najczęściej nosi on nazwę grupy roboczej ds. przygotowania nowego programu lub wspólnego komitetu programującego.

1) Jak identyfikujemy partnerów?

 • Najpierw wspólnie z partnerami zagranicznymi badamy, z których poziomów współpracy i z jakich tematów potrzebujemy wsparcia w postaci eksperckiej wiedzy. Ustalamy również podział tych tematów pomiędzy państwami członkowskimi w ramach programu Interreg.
 • Następnie kierujemy się do właściwych w danym programie instytucji z prośbą o wyznaczenie członków do grup roboczych.

2) Jakie instytucje z nami współpracują?

Poziom krajowy, regionalny i lokalny

Na szczeblu regionalnym są to urzędy marszałkowskie. Na poziomie lokalnym są to najczęściej euroregiony lub inne zrzeszenia gmin w danym regionie. Dodatkowo członkami grup programujących mogą być europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej, które działają w odpowiadających im transgranicznych lub transnarodowych obszarach wsparcia. Mogą być nimi również instytucje lub podmioty, które uczestniczą w opracowywaniu lub wdrażaniu strategii makroregionalnej na danym terytorium.

W zakresie badań i nauki współpracujemy z instytucjami szkolnictwa wyższego: Radą Główną Instytutów Badawczych, Polską Akademią Nauk, Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Partnerzy gospodarczy i społeczni

Partnerzy ci są wyznaczani przez reprezentatywne organizacje pracodawców i organizacje związkowe w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego.

W przypadku partnerów gospodarczych, członków grup roboczych wskazują następujące instytucje: Krajowa Izba Gospodarcza, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacja „Lewiatan”, Związek Rzemiosła Polskiego, Związek Pracodawców Business Centre Club, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Partnerów społecznych wskazują organizacje: NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych.

Społeczeństwo obywatelskie

Członków reprezentujących społeczeństwo obywatelskie wyznacza Rada Działalności Pożytku Publicznego, jako organ opiniodawczo-doradczy, skupiający m.in. organizacje pozarządowe (na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). Każdy program Interreg wskazuje tematy, w zakresie których potrzebuje ekspertów, natomiast RDPP dokonuje wyboru zgodnie z wewnętrznymi procedurami.

3) Jakie kryteria przyjęliśmy?

Wskazujemy minimalne kryteria, które są ważne z punktu widzenia programów Interreg. Zazwyczaj są to:

 • doświadczenie we wskazanym obszarze tematycznym,
 • doświadczenie w zakresie projektów z udziałem partnerów międzynarodowych,
 • znajomość obszaru wsparcia programu, najlepiej, aby była to organizacja pochodząca z tego obszaru,
 • członkowie powinni być wybierani w sposób niedyskryminujący.

4) Jakie są zasady udziału w grupach roboczych?

Jako instytucji odpowiedzialnej za realizację programów Interreg w Polsce zależy nam, aby wszyscy członkowie grup/komitetów programujących:

 • brali systematyczny i aktywny udział w spotkaniach grupy roboczej, także w ustaleniach pisemnych,
 • w razie potrzeby i w miarę możliwości konsultowali swoje stanowisko z właściwymi organizacjami po stronie polskiej i zagranicznej,
 • współpracowali z innymi członkami grupy roboczej, instytucjami wdrażającymi program.

Udział nowych organizacji

Jeśli organizacja jest zainteresowana udziałem, w którymś z programów Interreg zalecamy kontakt z wymienionymi w pkt. 2 instytucjami reprezentatywnymi lub MFiPR. Dodanie nowego członka nie zawsze jest możliwe i może być uzależnione od reprezentatywności partnerów w danej grupie roboczej. O poszerzeniu tego grona decydują wspólnie państwa członkowskie. Właściwe organizacje mogą dokonać zmiany obecnych członków, zgodnie z własnymi procedurami. Najważniejsze, aby każda wskazana instytucja spełniała określone przez dany program wymogi w zakresie tematu i pozostałych kryteriów.  

Niezależnie od udziału różnych partnerów w grupach roboczych, każdy program będzie poddany konsultacjom społecznym. Zapraszamy do odwiedzania naszych stron w celu śledzenia prac.