Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

Nabór na projekty główne

Do 14 marca br. trwa nabór na projekty główne w programie. Więcej informacji znajduje się w ogłoszeniu o naborze poniżej.

O programie

Instytucją Zarządzającą transnarodowym programem Interreg Region Morza Bałtyckiego jest Bank Inwestycyjny Szlezwik-Holsztyn z siedzibą w Kilonii w Niemczech. Program jest realizowany na obszarze dziewięciu krajów, z których osiem to państwa członkowskie UE (Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Polska, Szwecja i część Niemiec) oraz część Norwegii. Program jest skierowany do władz publicznych, organizacji wspierających biznes, wyspecjalizowanych agencji oraz dostawców infrastruktury i usług publicznych, jako głównych podmiotów odpowiedzialnych za transformację w kierunku odporniejszego i bardziej innowacyjnego regionu. Projekty realizowane będą przez międzynarodowe konsorcja partnerskie. W ramach projektów nie można realizować dużych inwestycji.

Oferta programu jest skierowana do wszystkich polskich województw.

Mapa. Obszar Programu IBSR 2021-2027.

Priorytety i cele programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

Priorytet 1. Innowacyjne społeczeństwa
1.1 Odporne gospodarki i społeczności (PDF 411 KB)
1.2 Usługi publiczne odpowiadające na potrzeby mieszkańców (PDF 411 KB)

Priorytet 2. Społeczeństwa rozważnie korzystające z wody
2.1 Zrównoważone wody (PDF 410 KB)
2.2 Niebieska gospodarka
 (PDF 407 KB)

Priorytet 3. Społeczeństwa neutralne dla klimatu
3.1  Gospodarka o obiegu zamkniętym (PDF 416 KB)
3.2  Transformacja energetyczna (PDF 415 KB)
3.3  Inteligentna zielona mobilność
 (PDF 414 KB)

Priorytet 4. Zarządzanie współpracą
4.1 Platformy projektów
4.2 Zarządzanie makroregionalne

Projekty wybrane do dofinansowania w I naborze wniosków

W celu inspiracji przed kolejnym naborem wniosków, zachęcamy do zapoznania się z opisami projektów zatwierdzonych do dofinansowania w pierwszym naborze wniosków:

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów małych oraz projektów głównych

Otwarto drugi nabór wniosków w programie

20 października 2022 r. ogłoszono drugi nabór wniosków w programie.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów małych potrwa do 26 stycznia 2023 r., a projektów głównych do 14 marca 2023 r.

Pamiętaj! Pierwszym obowiązkowym krokiem w aplikacji jest przedstawienie Project Idea Form - koncepcji projektu. Dzięki temu, przed złożeniem wniosku skonsultujesz swój pomysł na projekt ze Wspólnym Sekretariatem. Szczegóły i ważne daty można znaleźć w ogłoszeniach o naborze :

Więcej informacji o naborze znajduje się na stronie programu.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami o zasadach naboru projektów małych i głównych, które były prezentowane podczas krajowych seminariów. Prezentacje znajdują się w sekcji "Dokumenty i materiały" po prawej stronie.

Prezentacja o projektach głównych i zasadach ich naboru w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 (PDF 3 MB)

W Polsce informacji o programie udziela Krajowy Punkt Kontaktowy

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Departament Współpracy Terytorialnej 
Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej
Katowice, ul. Słowackiego 13

tel. +48 22 273 81 87/ 81 75
e-mail BSR@mfipr.gov.pl

Krajowy Punkt Kontaktowy oferuje doradztwo i pomocnicze wersje dokumentów w języku polskim, pomaga w potwierdzeniu statusu prawnego, organizuje spotkania informacyjne oraz wspiera w poszukiwaniu partnerów. Jeśli nie udało się znaleźć partnera przez platrofmę do poszukiwania partnerów, wypełnij i wyślij do nas formularz poszukiwania partnera.

Dofinansowanie wkładu własnego dla partnerów z Polski

Na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej została zamieszczona nowa „Procedura uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich dla programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, a także rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków z części 83, poz. 8, 98, 99”.

Dokument ten pozwala na dofinansowanie wkładu własnego wszystkich polskich partnerów realizujących projekty w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027. Partnerzy projektów mogą uzyskać środki w wysokości do 15% kwalifikowalnych wydatków.

W przypadku pytań związanych z możliwością ubiegania się o dofinansowanie wkładu własnego ze środków rezerwy budżetu państwa prosimy o kontakt z Panem Krzysztofem Tomczykiem (Krzysztof.Tomczyk@mfipr.gov.pl).

Uwaga: partnerzy otrzymujący w projekcie dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach art. 20 GBER (Rozporządzenia komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu zmienionego rozporządzeniem (UE) nr 2021/1237) nie mogą otrzymać żadnego dodatkowego współfinansowania publicznego dla swoich budżetów. Więcej informacji na temat pomocy publicznej można znaleźć w podręczniku programu.

Pomoc publiczna

Zgodnie z informacją przekazaną przez UOKiK na polskich instytucjach udzielających pomocy publicznej stronom trzecim, również na podstawie art. 20a GBER, spoczywają dodatkowe obowiązki. Wyjaśnień i pomocy w tym zakresie udziela:

Pan Marcin Machoń
Departament Monitorowania Pomocy Publicznej
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1,
00-950 Warszawa

Tel: +48 22 55 60 876
Email 
marcin.machon@uokik.gov.pl