Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

O programie

Instytucją Zarządzającą transnarodowym programem Interreg Region Morza Bałtyckiego jest Bank Inwestycyjny Szlezwik-Holsztyn z siedzibą w Kilonii w Niemczech. Program jest realizowany na obszarze dziewięciu krajów, z których osiem to państwa członkowskie UE (Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Polska, Szwecja i część Niemiec) oraz część Norwegii. Program jest skierowany do władz publicznych, organizacji wspierających biznes, wyspecjalizowanych agencji oraz dostawców infrastruktury i usług publicznych, jako głównych podmiotów odpowiedzialnych za transformację w kierunku odporniejszego i bardziej innowacyjnego regionu. Projekty realizowane będą przez międzynarodowe konsorcja partnerskie. W ramach projektów nie można realizować dużych inwestycji.

Oferta programu jest skierowana do wszystkich polskich województw.

Budżet programu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 250,98 mln euro.

Mapa. Obszar Programu IBSR 2021-2027.

Priorytety i cele programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

Priorytet 1. Innowacyjne społeczeństwa
1.1 Odporne gospodarki i społeczności (PDF 411 KB)
1.2 Usługi publiczne odpowiadające na potrzeby mieszkańców (PDF 411 KB)

Priorytet 2. Społeczeństwa rozważnie korzystające z wody
2.1 Zrównoważone wody (PDF 410 KB)
2.2 Niebieska gospodarka
 (PDF 407 KB)

Priorytet 3. Społeczeństwa neutralne dla klimatu
3.1  Gospodarka o obiegu zamkniętym (PDF 416 KB)
3.2  Transformacja energetyczna (PDF 415 KB)
3.3  Inteligentna zielona mobilność
 (PDF 414 KB)

Priorytet 4. Zarządzanie współpracą
4.1 Platformy projektów
4.2 Zarządzanie makroregionalne

 

Nabory wniosków w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027:

I nabór wniosków:

  • Nabór małych projektów trwał od 8 lutego do 30 marca 2022 r.

Więcej o wynikach naboru

  • Nabór projektów głównych trwał od 8 lutego do 26 kwietnia 2022 r.

Więcej o wynikach naboru 

  • Projekty wybrane do dofinansowania:

Projekty małe (plik excel)

Projekty główne (plik excel)

Więcej informacji o zatwierdzonych projektach można znaleźć w bibliotece projektów na stronie programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

II nabór wniosków:

  • Nabór małych projektów trwał od 20 października 2022 r. do 26 stycznia 2023 r.
  • Nabór głównych projektów trwał od 20 października 2022 r. do 14 marca 2023 r.

Projekty małe zostaną zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Programu w kwietniu, natomiast projekty główne w czerwcu br.

W Polsce informacji o programie udziela Krajowy Punkt Kontaktowy

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Departament Współpracy Terytorialnej 
Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej
Katowice, ul. Słowackiego 13

tel. +48 22 273 81 87/ 81 75
e-mail BSR@mfipr.gov.pl

Krajowy Punkt Kontaktowy oferuje doradztwo i pomocnicze wersje dokumentów w języku polskim, pomaga w potwierdzeniu statusu prawnego, organizuje spotkania informacyjne oraz wspiera w poszukiwaniu partnerów. Jeśli nie udało się znaleźć partnera przez platrofmę do poszukiwania partnerów, wypełnij i wyślij do nas formularz poszukiwania partnera.

 

Dofinansowanie wkładu własnego dla partnerów z Polski

Na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej została zamieszczona nowa „Procedura uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich dla programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, a także rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków z części 83, poz. 8, 98, 99”.

Dokument ten pozwala na dofinansowanie wkładu własnego wszystkich polskich partnerów realizujących projekty w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027. Partnerzy projektów mogą uzyskać środki w wysokości do 15% kwalifikowalnych wydatków.

W przypadku pytań związanych z możliwością ubiegania się o dofinansowanie wkładu własnego ze środków rezerwy budżetu państwa prosimy o kontakt z Panem Krzysztofem Tomczykiem (Krzysztof.Tomczyk@mfipr.gov.pl).

Uwaga: partnerzy otrzymujący w projekcie dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach art. 20 GBER (Rozporządzenia komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu zmienionego rozporządzeniem (UE) nr 2021/1237) nie mogą otrzymać żadnego dodatkowego współfinansowania publicznego dla swoich budżetów. Więcej informacji na temat pomocy publicznej można znaleźć w podręczniku programu.

 

Nieoprocentowane zwrotne wsparcie dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń JST i EUWT

Polskie organizacje pozarządowe (w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w postaci pożyczki na pokrycie wydatków odpowiadających części dofinansowania z EFRR. Podstawę do wnioskowania o wsparcie zwrotne stanowi podpisana umowa o dofinansowanie projektu Interreg. Opis zasad udzielania wsparcia finansowego, wzory wniosku oraz umowy są dostępne na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR). Szczegółowych informacji udzielają panie Monika Knap (22 273 80 28, Monika.Knap@mfipr.gov.pl) i Sylwia Łukasiak (22 273 74 47, Sylwia.Lukasiak@mfipr.gov.pl).

 

Zasady raportowania

W celu ułatwienia raportowania wydatków, Centrum Projektów Europejskich (Kontroler Krajowy) oraz przedstawiciele Wspólnego Sekretariatu Programu, przygotowali prezentacje dotyczące rozliczania wydatków i zasad raportowania, które znajdują się poniżej.

Kategorie kosztów 1-3 i system BAMOS+ (PDF 5 MB)

Kategorie kosztów 4-6 (PDF 320 KB)

Zasady ogólne raportowania i kontroli wydatków (PDF 481 KB)

 

Pomoc publiczna

Zgodnie z informacją przekazaną przez UOKiK na polskich instytucjach udzielających pomocy publicznej stronom trzecim, również na podstawie art. 20a GBER, spoczywają dodatkowe obowiązki. Wyjaśnień i pomocy w tym zakresie udziela:

Pan Marcin Machoń
Departament Monitorowania Pomocy Publicznej
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1,
00-950 Warszawa

Tel: +48 22 55 60 876
Email 
marcin.machon@uokik.gov.pl

 

logo programu Interreg Region Morza Bałtyckiego