Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027

O programie

Program Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 jest kontynuacją programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.  

Jego celem jest zbudowanie innowacyjnego, zrównoważonego, atrakcyjnego i aktywnego Południowego Bałtyku poprzez działanie na rzecz „niebieskiej” i „zielonej” przyszłości.

W programie obowiązuje zasada partnerstwa, tzn. projekty muszą być realizowane w międzynarodowym partnerstwie podmiotów pochodzących z co najmniej 2 państw członkowskich objętych programem i muszą przynosić korzyści dla pogranicza oraz jego mieszkańców. Szczegółowe wymogi co do składu partnerstw projektowych będzie określał Podręcznik Programu.

Instytucją zarządzającą programu jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej RP. Wspólny sekretariat mieści się w Gdańsku. Jego zadania wspierają regionalne punkty kontaktowe. W Polsce znajdują się one w urzędach marszałkowskich: województwa pomorskiego, województwa warmińsko-mazurskiego oraz województwa zachodniopomorskiego.

Obszar wsparcia

Polska: województwo zachodniopomorskie, województwo pomorskie, subregion elbląski (województwa warmińsko-mazurskiego).

Planujemy złożyć wniosek do Komisji Europejskiej dotyczący powiększenia obszaru w Polsce o subregion olsztyński z województwa warmińsko-mazurskiego.

Niemcy: subregiony w ramach landu Meklemburgia-Pomorze Przednie: Pomorze Przednie-Greifswald, miasto Rostock, Północno-zachodnia Meklemburgia, Pomorze Przednie-Rugia, powiat ziemski Rostock

Dania: wyspa Bornholm, regiony Østsjælland, Sydsjælland

Szwecja: regiony Blekinge, Skåne, Kalmar i Kronoberg

Litwa: regiony Kłajpeda, Telsze, Taurogi

Mapa obszaru wsparcia Programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027

Zgodnie z przepisami na lata 2021-2027 w projektach mogą uczestniczyć również partnerzy spoza obszaru programowego, o ile ich działania w projektach będą przynosić korzyści dla tego regionu.

W programie można również realizować wspólne projekty z partnerami z obszarów, które mają istotny potencjał do współpracy i komplementarności, wniesienia wartości dodanej i korzyści dla dotychczasowego obszaru programowego - np. z subregionu olsztyńskiego w województwie warmińsko-mazurskim.

Dla kogo

Beneficjentami programu mogą być: 

 • władze lokalne i regionalne oraz ich stowarzyszenia,
 • instytucje sektora morskiego, w tym zarządzający portami i władze portów, 
 • podmioty, które zarządzają i obsługują usługi publiczne, np. w zakresie transportu publicznego, opieki zdrowotnej,
 • przedsiębiorstwa publiczne lub prywatne (o charakterze publicznym lub non-profit), które zajmują się gospodarką komunalną i miejską w zakresie środowiska i energii (taką jak odpady i woda, ciepło, ochrona powietrza),
 • instytucje gospodarki leśnej oraz sektora rolnego,
 • instytucje dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, parki narodowe i inne instytucje ochrony przyrody,
 • agencje, które wspierają rozwój turystyki regionalnej i lokalnej, agencje rozwoju regionalnego, izby handlowe, stowarzyszenia formalne i klastry przedsiębiorców działających w sektorze turystyki,
 • izby handlowe, agencje rozwoju biznesu, inkubatory biznesowe, parki technologiczne i inne organizacje wspierania biznesu, 
 • szkoły, szkolnictwo wyższe i instytucje badawczo-rozwojowe, 
 • organizacje pozarządowe, 
 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), 
 • formalne stowarzyszenia, klastry i sieci MŚP,
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. 

Na co

Dofinansowanie z programu może być przeznaczone m.in. na:

 • cyfryzację na obszarze Południowego Bałtyku,
 • internacjonalizację gospodarki, zwłaszcza niebieskiego i zielonego sektora,
 • działania związane z przechodzeniem na zieloną energię,
 • rozwiązania, które będą przyczyniać się do korzystania z wody w zrównoważony sposób,
 • gospodarkę obiegu zamkniętego i zasobooszczędnego,
 • turystykę i kulturę,
 • współpracę instytucji publicznych i podmiotów społeczeństwa obywatelskiego.

Forma wsparcia

Dofinansowanie będzie udzielane w formie refundacji, do 80% wydatków kwalifikowalnych.

Budżet programu

Budżet wynosi 85,5 mln EUR ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), z tego na realizację projektów będzie przeznaczone 79,9 mln EUR EFRR. Szczegółowy podział środków pomiędzy poszczególne osie priorytetowe i ich działania znajduje się w podręczniku programu na stronie programu.

Priorytety i cele szczegółowe

Priorytet 1: Innowacyjny Południowy Bałtyk – zwiększanie poziomu innowacji i internacjonalizacji podmiotów lokalnych

1.1  Cyfryzacja regionu

1.2  Budowanie łączności regionu poprzez internacjonalizację

Priorytet 2: Zrównoważony Południowy Bałtyk – promowanie zrównoważonego rozwoju oraz niebieskiej i zielonej gospodarki

2.1 Wsparcie przejścia na zieloną energię

2.2 Promowanie zrównoważonego wykorzystania wody

2.3 Wspieranie rozwoju o obiegu zamkniętym i bardziej zasobooszczędnego 

Priorytet 3: Atrakcyjny Południowy Bałtyk – aktywacja potencjału turystycznego Obszaru Południowego Bałtyku

3.1 Rozwój zrównoważonej, odpornej i innowacyjnej turystyki 

Priorytet 4: Aktywny Południowy Bałtyk – poprawa zarządzania współpracą

4.1 Wzmocnienie zdolności współpracy podmiotów z siedzibą w Obszarze Południowego Bałtyku (w tym społeczeństwa obywatelskiego)

Kontakt

Informacji o programie udziela Wspólny Sekretariat w Gdańsku:

plac Porozumienia Gdańskiego 1
80-864 Gdańsk
tel.: 58 746 38 55
faks 58 761 00 30
e-mail southbaltic@southbaltic.eu  
Strona programu 

Ponadto w Polsce informacji o programie udzielają regionalne punkty kontaktowe:

Regionalny Punkt Kontaktowy w Gdańsku
Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27 
80-810 Gdańsk
tel. 58 326 89 03
e-mail s.bryla@pomorskie.eu

Regionalny Punkt Kontaktowy w Szczecinie
Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Wyzwolenia 105, pokój 402, IV piętro
71-421 Szczecin
tel. 91 44 67 210
e-mail ableszynska@wzp.pl

Regionalny Punkt Kontaktowy w Olsztynie
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Kościuszki 89/91 Olsztyn
tel: 89 521 93 24
e-mail k.ostrowski@warmia.mazury.pl