Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program Interreg Polska-Słowacja 2021-2027

O Programie

26 września 2022 roku Komisja Europejska zatwierdziła Program Interreg Polska – Słowacja 2021-2027. Pograniczne polsko-słowackie korzysta ze środków Interreg już od 2004 r.

W programie obowiązuje zasada partnerstwa, tzn. projekty muszą być realizowane w polsko-słowackim partnerstwie (co najmniej jeden partner z każdego kraju) i przynosić korzyści dla pogranicza oraz jego mieszkańców.

Instytucją zarządzającą programu jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej RP. Instytucją koordynującą wdrażanie programu po stronie słowackiej jest Ministerstwo Inwestycji, Rozwoju Regionalnego oraz Informatyzacji RS. Wspólny sekretariat programu (polsko-słowacka instytucja odpowiadająca m.in. za kontakty z beneficjentami) mieści się w Krakowie. Jego zadania wspierają regionalne punkty kontaktowe zlokalizowane w urzędach marszałkowskich w Polsce, w województwach: śląskim, małopolskim i podkarpackim oraz w wyższych jednostkach terytorialnych na Słowacji, w krajach: preszowskim i żylińskim.

Obszar wsparcia

Po polskiej stronie granicy powiaty:

 • w województwie śląskim: pszczyński, cieszyński, bielski, miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała, żywiecki,
 • w województwie małopolskim: olkuski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki, suski, myślenicki, tatrzański, nowotarski, limanowski, nowosądecki, miasto na prawach powiatu Nowy Sącz, gorlicki,
 • w województwie podkarpackim: bieszczadzki, leski, sanocki, brzozowski, krośnieński, miasto na prawach powiatu Krosno, jasielski, rzeszowski, miasto na prawach powiatu Rzeszów, przeworski, przemyski, miasto na prawach powiatu Przemyśl, jarosławski, lubaczowski.        

Po słowackiej stronie granicy:

 • w Żylińskim Kraju Samorządowym: Čadca, Kysucké Nové Mesto, Bytča, Žilina, Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš,
 • w Preszowskim Kraju Samorządowym: Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča, Sabinov, Bardejov, Svidník, Prešov, Vranov nad Topľou, Stropkov, Medzilaborce, Humenné, Snina,
 • w Koszyckim Kraju Samorządowym: Spišská Nová Ves.

Dla kogo 

Bezpośrednimi beneficjentami projektów mogą być np.:        

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich stowarzyszenia i jednostki im podległe,        
 • służby zarządzania kryzysowego,
 • zarządcy dróg publicznych,
 • właściciele, zarządcy i operatorzy obiektów kultury oraz obiektów i zespołów przyrody,
 • zarządcy lasów i ich jednostki organizacyjne oraz organizacje zajmujące się ochroną i promocją przyrody,
 • stowarzyszenia gospodarcze, instytucje otoczenia biznesu i instytucje systemu oświaty,         
 • organizacje pozarządowe – fundacje i stowarzyszenia.

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą być wyłącznie partnerem projektu, w którym liderem jest instytucja publiczna (np. samorząd). 

Na co

Program wspiera:

 • branżę turystyczną, rekreacyjną i kulturalną,
 • przystosowanie do zmian klimatu oraz ochronę przyrody i bioróżnorodności,
 • dostępność komunikacyjną pogranicza,  
 • potencjał instytucji publicznych oraz budowanie wzajemnego zaufania i więzi międzyludzkich.

Forma wsparcia

dotacja

Budżet programu

129,8 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dofinansowanie projektów ze środków programu 2021-2027 wynosi do 80% wydatków kwalifikowalnych (w 2014-2020 było to 85%).

Priorytety i cele szczegółowe 

Priorytet 1: Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze        

Cel szczegółowy 2 (iv): wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego         

Cel szczegółowy 2 (vii): wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia

Priorytet 2: Lepiej połączone Pogranicze        

Cel szczegółowy 3 (ii): rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej

Priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze        

Cel szczegółowy 4 (vi): wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych

Priorytet 4. Współpraca instytucji i mieszkańców Pogranicza        

Cel szczegółowy 6 a): zwiększenie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych, w szczególności tych, którym powierzono zarządzanie konkretnym terytorium, i zainteresowanych stron         

Cel szczegółowy 6 c): budowanie wzajemnego zaufania, w szczególności poprzez wspieranie działań ułatwiających kontakty międzyludzkie 

Kontakt

Więcej informacji na stronie programu.

Wspólny Sekretariat Techniczny
ul. Halicka 9
31 - 036 Kraków
e-mail: kontakt@plsk.eu