Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program Interreg Polska ̶ Saksonia 2021-2027

O programie 

Program Interreg Polska   ̶  Saksonia 2021-2027 jest kontynuacją programu Interreg Polska – Saksonia 2014-2020. Instytucją zarządzającą jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej RP. Instytucją krajową jest Saksońskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Wspólny sekretariat mieści się we Wrocławiu. 

Obszar wsparcia

Po polskiej stronie granicy program jest realizowany:

  • w województwie dolnośląskim (powiaty bolesławiecki, jaworski, jeleniogórski, miasto Jelenia Góra, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski)
  • oraz w województwie lubuskim (powiat żarski).

Po saksońskiej stronie granicy do obszaru wsparcia należą powiaty Bautzen i Görlitz.

Obszar wsparcia Programu Interreg Polska - Saksonia 2021-2027

Dla kogo

Beneficjentami programu mogą być:        

  • jednostki samorządu terytorialnego każdego szczebla,         
  • jednostki administracji publicznej,         
  • stowarzyszenia,         
  • organizacje pozarządowe,          
  • inne podmioty o charakterze niekomercyjnym, które posiadają osobowość prawną.

W programie obowiązuje zasada partnerstwa, tzn. w projektach musi uczestniczyć co najmniej jeden partner z Polski i jeden z Saksonii.

Na co 

Program wspiera:

  • polsko-niemiecką koordynację działań na rzecz zapobiegania zmianom klimatycznym i adaptacji do nich,
  • wzrost roli edukacji, kultury i turystyki w rozwoju gospodarczym i integracji społecznej
  • współpracę między obywatelami, instytucjami i organizacjami publicznymi.

W programie będą wdrażane także projekty o małej skali, w tym małe projekty w ramach funduszu małych projektów. Będą one promować kontakty międzyludzkie na obszarze wsparcia.

Forma wsparcia

Dotacja bezzwrotna z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Budżet

Budżet wynosi 60 275 000 euro z EFRR. Poziom dofinansowania z EFRR to 80% wydatków kwalifikowalnych.

Priorytety i cele

Priorytet 1: Pogranicze przyjazne środowisku – przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu

Cel szczegółowy 2.4: wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego

Priorytet 2: Pogranicze otwarte na edukację, kulturę i turystykę

Cel szczegółowy 4.2: poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online

Cel szczegółowy 4.6: wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych

Priorytet 3: Pogranicze otwarte na dialog mieszkańców i instytucji

Cel szczegółowy Interreg „Lepsze zarządzanie współpracą”

6.6 Inne działania wspierające lepsze zarządzanie współpracą

W 3. priorytecie jest ujęty fundusz małych projektów, które odpowiadają na potrzeby lokalne.

Kontakt

Informacji o programie udziela Wspólny Sekretariat we Wrocławiu.

Adres:
ul. Św. Mikołaja 81, piętro 4
50-126 Wrocław
tel. 71 7580 980
fax: 71 7580 916
e-mail kontakt@plsn.eu