Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027

O programie

Program Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027 to kontynuacja programu Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020. Dzięki polsko-ukraińskim projektom chcemy:

 • wspierać odbudowę Ukrainy po zakończeniu rosyjskiej agresji;
 • kontynuować współpracę w kwestii ochrony środowiska, adaptacji do zmian klimatu, dostępu do wody oraz ochrony przyrody;
 • poprawić dostęp do opieki zdrowotnej;
 • pomóc w wykorzystaniu walorów turystycznych pogranicza polsko-ukraińskiego w zrównoważony sposób;
 • rozwijać współpracę administracji i społeczności na różnych poziomach;
 • usprawnić działanie i ochronę polsko-ukraińskiej granicy.

Wszystkie projekty muszą być realizowane przez przynajmniej jednego partnera z Polski oraz jednego z Ukrainy.

Instytucją zarządzającą programu jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej RP. Natomiast rolę instytucji krajowej pełni Sekretariat Gabinetu Ministrów Ukrainy. Wspólny sekretariat mieści się w Warszawie, w Centrum Projektów Europejskich. 

Obszar wsparcia

Obszar programu obejmuje:

 • w Polsce województwa: podkarpackie, lubelskie, podlaskie oraz część mazowieckiego (miasta: Siedlce, Ostrołęka; powiaty: garwoliński, przasnyski, ostrołęcki, makowski, wyszkowski, ostrowski, węgrowski, sokołowski, siedlecki i łosicki),
 • w Ukrainie obwody: wołyński, lwowski, zakarpacki, rówieński, tarnopolski i iwanofrankiwski.  

Obszar wsparcia Programu Interreg NEXT Polska - Ukraina 2021-2027

Dla kogo

Program jest skierowany do:

 • jednostek samorządu terytorialnego i jednostek im podległych,
 • służb, inspekcji i straży,
 • państwowych jednostek budżetowych,
 • organizacji pozarządowych, izb handlowych, gospodarczych i biznesowych

Na co

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na:

 • ochronę przyrody,
 • poprawę jakości zasobów wodnych i usprawnienie gospodarki wodnej,
 • ochronę zdrowia, w tym rozbudowę infrastruktury szpitalnej i zakup sprzętu,
 • współpracę administracji i społeczności lokalnych,
 • działania promocyjne i szkoleniowe,
 • usprawnienie funkcjonowania granicy polsko-ukraińskiej.

Forma wsparcia

dotacja

Budżet programu

Budżet programu wynosi 187,4 mln euro ze środków unijnych. Program może sfinansować maksymalnie 90% wartości projektu. 

Priorytety i cele szczegółowe

Priorytet 1: Środowisko

Cel szczegółowy 2.4: wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego

Cel szczegółowy 2.5: Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej

Cel szczegółowy 2.7: Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia

Priorytet 2: Zdrowie

Cel szczegółowy 4.5: zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej

Priorytet 3: Turystyka

Cel szczegółowy 4.6: wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych

Priorytet 4: Współpraca

Cel szczegółowy 6.2: zwiększanie sprawności administracji publicznej w drodze wspierania współpracy prawnej i administracyjnej oraz współpracy między obywatelami, podmiotami społeczeństwa obywatelskiego i instytucjami, w szczególności w celu wyeliminowania przeszkód prawnych i innych przeszkód w regionach przygranicznych

Cel szczegółowy 6.3: Budowanie wzajemnego zaufania, w szczególności poprzez wspieranie działań ułatwiających kontakty międzyludzkie

Priorytet 5: Granice

Cel szczegółowy 7.4: Inne działania na rzecz bezpieczniejszej i lepiej chronionej Europy. 

Pierwsze nabory projektów

Pracujemy już nad przygotowaniem projektów pozakonkursowych. Otwarcie pierwszego naboru wniosków planujemy w maju 2023 roku.  

Kontakt

Informacji o programie udziela Wspólny Sekretariat w Warszawie 

Adres:
ul. Domaniewska 39 a
Centrum Projektów Europejskich
02-672 Warszawa
tel. +48 22 378 31 00
fax +48 22 201 97 25
e-mail pbu@pbu2020.eu