Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program Interreg Litwa – Polska 2021-2027

O programie

Program Interreg Litwa – Polska 2021-2027 jest kontynuacją wcześniejszych edycji programu Interreg Litwa – Polska z lat 2014-2020 i 2007-2013. Celem programu jest wspieranie inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu na obszarze przygranicznym poprzez współpracę transgraniczną.

W programie obowiązuje zasada partnerstwa, tzn. projekty muszą być realizowane w litewsko-polskim partnerstwie (co najmniej jeden partner z każdego kraju) i muszą przynosić korzyści dla pogranicza oraz jego mieszkańców.

Instytucją zarządzającą programu jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej. Natomiast instytucją krajową po stronie polskiej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej RP. Wspólny sekretariat programu (główny podmiot wykonawczy, odpowiadający za kontakty z beneficjentami) mieści się w Wilnie. Jego zadania wspierają regionalne punkty kontaktowe w urzędach marszałkowskich województwa podlaskiego i województwa warmińsko-mazurskiego.

Obszar wsparcia

Po polskiej stronie granicy obszar programowy obejmuje:

 • w województwie podlaskim:
  • podregion białostocki (powiaty białostocki, sokólski oraz miasto Białystok),
  • podregion suwalski (powiaty augustowski, grajewski, moniecki, sejneński, suwalski oraz miasto Suwałki);
 • w województwie warmińsko-mazurskim:
  • podregion ełcki (powiaty ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski oraz węgorzewski);

Po litewskiej stronie granicy do obszaru wsparcia należą:

 • obwód mariampolski,
 • obwód olicki,
 • obwód tauroski,
 • obwód kowieński,
 • obwód wileński. Miasto Wilno jest wyłączone z tego obszaru. 

Mapa obszaru wsparcia Programu Interreg Litwa - Polska 2021-2027

W projektach będą mogły uczestniczyć również podmioty spoza obszaru programowego. Warunkiem jest pojawienie się korzyści z takiego uczestnictwa dla obszaru wsparcia.

Dla kogo

Program jest skierowany do beneficjantów, takich jak:

 • władze lokalne, regionalne i krajowe,
 • organy publiczne i podmioty prawa publicznego,
 • stowarzyszenia,
 • organizacje pozarządowe,
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT).

Na co

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na działania na rzecz rozwoju obszaru transgranicznego w zakresie:

 • bioróżnorodności,
 • służby zdrowia,
 • kultury i zrównoważonej turystyki,
 • wzmocnienia wzajemnego zaufania (tzw. działania people to people - ludzie dla ludzi),
 • zarządzania współpracą.

Forma wsparcia

Dotacja. Wsparcie będzie udzielane beneficjentom w formie refundacji na poziomie 80% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). 

Budżet programu

Budżet wynosi 45,7 mln euro z EFRR. Poziom dofinansowania z EFRR to 80% wydatków kwalifikowalnych.

Przewidujemy dodatkowe zwiększenie budżetu programu w roku 2023. Polska będzie też podejmować starania o równoczesne powiększenie obszaru programu.

Priorytety i cele szczegółowe

Priorytet 1: Promocja dobrego stanu środowiska

1.1 Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia

Priorytet 2: Promocja dobrego stanu zdrowia fizycznego i emocjonalnego oraz promocja dziedzictwa kulturowego

2.1 Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej

2.2 Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych  

Priorytet 3: Wzmocnienie współpracy lokalnych interesariuszy

3.1 Budowanie wzajemnego zaufania, w szczególności poprzez wspieranie działań ułatwiających kontakty międzyludzkie

3.2 Inne działania wspierające lepsze zarządzanie współpracą

Pierwsze nabory projektów

W I kwartale 2023 r. jest planowany pierwszy nabór projektów.

Kontakt

Informacji o programie udziela Wspólny Sekretariat w Wilnie:
Adres:
ul. Konstitucijos pr. 7, Wilno
tel.: +370 5 2610477
fax: +370 5 2610498
e-mail: info@vilniusjts.eu
strona programu 

W Polsce informacji o programie udzielają regionalne punkty kontaktowe:

Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg Litwa - Polska w Białymstoku
Departament Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
ul. Poleska 89,
15-874 Białystok
tel. +48 (85) 66 54 594/908/968
e-mail: grazyna.szajstek@wrotapodlasia.pl
krzysztof.sas@wrotapodlasia.pl
izabela.matyszewska@wrotapodlasia.pl

Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg Litwa - Polska w Olsztynie
Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Kościuszki 89/91 Olsztyn
tel: + 48 (89) 521 93 23/24 
e-mail: k.ostrowski@warmia.mazury.pl
g.gieda@warmia.mazury.pl