Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program Interreg Czechy-Polska 2021-2027

O Programie

4 października 2022 roku Komisja Europejska zatwierdziła Program Interreg Czechy-Polska 2021-2027. Jest on kontynuacją poprzednich edycji programu z lat 2007-2013 i 2014-2020. 

W programie obowiązuje zasada partnerstwa, tzn. projekty muszą być realizowane w czesko-polskim partnerstwie (co najmniej jeden partner z każdego kraju) i przynosić korzyści dla pogranicza oraz jego mieszkańców.

Instytucją zarządzającą programu jest czeskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Współzarządzającą instytucją krajową jest polskie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Wspólny sekretariat programu (główny podmiot wykonawczy, odpowiadający za kontakty z beneficjentami) mieści się w Ołomuńcu. Jego działania wspierają po czeskiej stronie urzędy krajów samorządowych:

 • morawsko-śląskiego,
 • ołomunieckiego,
 • pardubickiego,
 • hradeckiego
 • i libereckiego,

po polskiej stronie zaś urzędy marszałkowskie województw:

 • dolnośląskiego,
 • opolskiego
 • i śląskiego.

Instytucje te współpracują ze wspólnym sekretariatem szczególnie w zakresie udzielania informacji i wsparcia wnioskodawcom, w tym konsultowania propozycji projektowych. Udzielają pomocy partnerom projektów oraz uczestniczą w promocji programu w regionie.

Obszar wsparcia

Po polskiej stronie granicy:

 • podregiony bielski i rybnicki (województwo śląskie),
 • podregiony jeleniogórski i wałbrzyski (województwo dolnośląskie),
 • podregiony nyski i opolski (województwo opolskie),
 • powiaty strzeliński (podregion wrocławski w województwie dolnośląskim),
 • powiat pszczyński (podregion tyski w województwie śląskim). 

Po czeskiej stronie granicy obszar wsparcia obejmuje pięć krajów:

 • liberecki,
 • hradecki,
 • pardubicki,
 • ołomuniecki,
 • morawsko-śląski.

Dla kogo

Bezpośrednimi beneficjentami projektów mogą być np.:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich stowarzyszenia i jednostki im podległe,
 • służby zarządzania kryzysowego,
 • zarządcy dróg publicznych (poziom regionalny i lokalny),
 • właściciele, zarządcy i operatorzy obiektów kultury oraz obiektów i zespołów przyrody,
 • zarządcy lasów i ich jednostki organizacyjne oraz organizacje zajmujące się ochroną i promocją przyrody,
 • stowarzyszenia gospodarcze,
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • instytucje systemu oświaty,
 • organizacje pozarządowe – fundacje i stowarzyszenia.

Na co

Program wspiera:

 • zintegrowany system ratownictwa i środowisko,
 • turystykę,
 • transport,
 • współpracę instytucji i mieszkańców pogranicza,
 • przedsiębiorczość.

Forma wsparcia

dotacja

Budżet programu

178 870 508 euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dofinansowanie projektów ze środków programu 2021-2027 wynosi do 80% wydatków kwalifikowalnych (w 2014-2020 było to 85%).

Priorytety i cele szczegółowe programu 

Priorytet 1: Zintegrowany system ratownictwa i środowisko

Cel szczegółowy 2 (iv): wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego

Cel szczegółowy 2 (vii): wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia 

Priorytet 2. Turystyka

Cel szczegółowy 4 (vi): wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych   

Priorytet 3: Transport   

Cel szczegółowy 3 (ii): rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej 

Priorytet 4. Współpraca instytucji i mieszkańców pogranicza

Cel szczegółowy 6 b): Zwiększanie sprawności administracji publicznej w drodze wspierania współpracy prawnej i administracyjnej oraz współpracy między obywatelami, podmiotami społeczeństwa obywatelskiego i instytucjami, w szczególności w celu wyeliminowania przeszkód prawnych i innych przeszkód w regionach przygranicznych

Cel szczegółowy 6 c): budowanie wzajemnego zaufania, w szczególności poprzez wspieranie działań ułatwiających kontakty międzyludzkie 

Priorytet 5. Przedsiębiorczość 

Cel szczegółowy 1 (iii) wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne.   

Kontakt

Wspólny sekretariat
Hálkova 171/2
779 00 Olomouc
e-mail: js.olomouc@crr.cz
tel. +420 582 777 421

Więcej informacji znajduje się na stronie programu.