Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program Interreg Brandenburgia - Polska 2021-2027

O Programie

29 listopada 2022 roku Komisja Europejska zatwierdziła Program Interreg VI A Brandenburgia - Polska 2021-2027. Jest on kontynuacją poprzednich edycji programu z lat 2007-2013 i 2014-2020. Nowy program wspiera współpracę transgraniczną po obu stronach granicy polsko-niemieckiej przebiegającej w województwie lubuskim.

W programie obowiązuje zasada partnerstwa, co oznacza, że projekty muszą być realizowane w polsko-niemieckiej kooperacji i przynosić korzyści dla pogranicza oraz jego mieszkańców.

Instytucją zarządzającą programu jest brandenburskie Ministerstwo Finansów i Spraw Europejskich. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pełni funkcję koordynatora krajowego. Wspólny Sekretariat mieści się we Frankfurcie nad Odrą, bez zmian w stosunku do edycji programu 2014-2020.

Obszar wsparcia

Obszar wsparcia obejmuje:

 • po stronie polskiej – województwo lubuskie,
 • po stronie niemieckiej – powiaty: Märkisch-Oderland, Oder-Spree oraz Spree-Neiße, a także miasta na prawach powiatów Frankfurt nad Odrą oraz Cottbus.

Mapa obszaru wsparcia Programu Interreg Brandenburgia - Polska 2021-2027

Dla kogo

Beneficjentami mogą być m.in.:

 • jednostki administracji rządowej i samorządowej,
 • różnego rodzaju placówki oświaty, kultury, ochrony zdrowia,
 • służby ratownicze,
 • euroregiony,
 • stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. 

Na co

Nowy program koncentruje się na:

 • przezwyciężaniu skutków zmian klimatu i ochronie przyrody,
 • wspieraniu innowacyjności,
 • rozwoju edukacji,
 • kultury i turystyki,
 • integracji mieszkańców i współpracy administracji z Polski i z Niemiec. 

Forma wsparcia

Dotacja bezzwrotna z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 

Budżet programu

Budżet wynosi 88 300 000 euro z EFRR. Dofinansowanie projektów ze środków programu wynosi do 80% wydatków kwalifikowalnych. 

Priorytety i cele szczegółowe

Priorytet 1: Innowacyjne pogranicze - transfer wiedzy i technologii na rzecz innowacyjnych rozwiązań

Cel szczegółowy 1.1 Rozwijanie i zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

Priorytet 2: Odporne i zrównoważone pogranicze – zmiany klimatu i różnorodność biologiczna

Cel szczegółowy 2.4 Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobieganie ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego

Cel szczegółowy 2.7 Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia

Priorytet 3. Atrakcyjne pogranicze – edukacja, kultura i turystyka

Cel szczegółowy 4.2 Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online

Cel szczegółowy 4.6 Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych

Priorytet 4. Pogranicze dialogu – współpraca mieszkańców i instytucji

Cel szczegółowy 6.1 Zwiększanie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych, w szczególności tych, którym powierzono zarządzanie konkretnym terytorium i zainteresowanych stron

Cel szczegółowy 6.3 Budowanie wzajemnego zaufania, zwłaszcza poprzez zachęcanie do działań ułatwiających kontakty międzyludzkie.

Kontakt

Wspólny Sekretariat
Bischofstraße 1 A
15230 Frankfurt (Oder)
e-mail: kontakt@interreg-brandenburg-polska.eu

Więcej informacji znajduje się na stronie programu.