Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Publiczne konsultacje projektu Programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027 trwały od 25 listopada do 16 grudnia 2021 roku. 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z konsultacji:

***

Program Interreg Czechy-Polska 2021-2027

Dokumenty do pobrania:

Informacje o Programie

Kto może ubiegać się o środki w programie?

Bezpośrednimi beneficjentami projektów mogą być np.:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich stowarzyszenia i jednostki im podległe,
 • służby zarządzania kryzysowego,
 • zarządcy dróg publicznych (poziom regionalny i lokalny),
 • właściciele, zarządcy i operatorzy obiektów kultury oraz obiektów i zespołów przyrody,
 • zarządcy lasów i ich jednostki organizacyjne oraz organizacje zajmujące się ochroną i promocją przyrody,
 • stowarzyszenia gospodarcze,
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • instytucje systemu oświaty,
 • organizacje pozarządowe – fundacje i stowarzyszenia.

Projekty muszą być realizowane w czesko-polskim partnerstwie i mieć charakter transgraniczny.

Obszar wsparcia programu

Po polskiej stronie granicy:

 • podregiony bielski i rybnicki (województwo śląskie),
 • podregiony jeleniogórski i wałbrzyski (województwo dolnośląskie),
 • podregiony nyski i opolski (województwo opolskie),
 • powiaty strzeliński (podregion wrocławski w województwie dolnośląskim),
 • powiat pszczyński (podregion tyski w województwie śląskim).

Po czeskiej stronie granicy pięć krajów:

 • liberecki,
 • hradecki,
 • pardubicki,
 • ołomuniecki
 • morawsko-śląski.

Budżet programu

178 870 508 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Priorytety i cele szczegółowe programu

Czesko-polska Grupa Robocza, która przygotowała projekt programu wybrała pięć kluczowych obszarów wsparcia na lata 2021-2027, a w ich ramach cele szczegółowe. Są to:

Priorytet 1: Zintegrowany system ratownictwa i środowisko

 • Cel szczegółowy 2 (iv): wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego,
 • Cel szczegółowy 2 (vii): wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia

Priorytet 2. Turystyka

 • Cel szczegółowy 4 (vi): wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych  

Priorytet 3: Transport   

 • Cel szczegółowy 3 (ii): rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T orazmobilności transgranicznej

Priorytet 4. Współpraca instytucji i mieszkańców pogranicza

 • Cel szczegółowy 6 b): Zwiększanie sprawności administracji publicznej w drodze wspierania współpracy prawnej i administracyjnej oraz współpracy między obywatelami, podmiotami społeczeństwa obywatelskiego i instytucjami, w szczególności w celu wyeliminowania przeszkód prawnych i innych przeszkód w regionach przygranicznych
 • Cel szczegółowy 6 c): budowanie wzajemnego zaufania, w szczególności poprzez wspieranie działań ułatwiających kontakty międzyludzkie

Priorytet 5. Przedsiębiorczość 

 • Cel szczegółowy 1 (iii) wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne.