Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zapraszamy do udziału w konsultacjach publicznych projektu Programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027. Konsultacje trwają od 25 listopada do 16 grudnia 2021 roku.

Cel konsultacji

Celem konsultacji jest zebranie i ocena opinii oraz uwag dotyczących projektu programu. Projekt dokumentu opracowała Grupa Robocza. W jej skład wchodzą  przedstawiciele regionów, euroregionów, wojewodów, europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej, partnerzy społeczno-gospodarczy i reprezentujący społeczeństwo obywatelskie, z obu stron granicy. Pracami Grupy Roboczej kieruje czeskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego we współpracy z polskim Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Przygotowanie programu poprzedziły analizy, spotkania fokusowe, badania ankietowe wśród potencjalnych wnioskodawców oraz konsultacje w czesko-polskim gremium Grupy Roboczej.

Kto może zgłaszać uwagi?

Do udziału w konsultacjach zapraszamy osoby i instytucje, które są zainteresowane współpracą transgraniczną między Polską i Czechami, w tym m.in.:

 • beneficjentów dotychczasowych edycji programu współpracy transgranicznej Czechy-Polska,
 • potencjalnych beneficjentów,
 • przedstawicieli władz państwowych i samorządów terytorialnych oraz ich jednostek,
 • organizacji pozarządowych,
 • uczelni wyższych i szkół,
 • jednostek badawczo-rozwojowych,
 • przedsiębiorców,
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • organizacje, które działają w obszarze bezpieczeństwa i zintegrowanego systemu ratownictwa,
 • euroregiony,
 • europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • a także osoby fizyczne.

Jak zgłaszać uwagi?

Aby zgłosić uwagi dotyczące programu, prosimy o wypełnienie formularza on-line. Termin zgłaszania upływa 16 grudnia 2021 r.

Wszystkie uwagi zgłoszone w czasie konsultacji zostaną rozpatrzone w toku prac nad ostateczną wersją programu, we współpracy ze stroną czeską. Raport z konsultacji wraz z informacją, czy uwaga została przyjęta będzie opublikowany na tej stronie.

Webinarium na temat programu

3 grudnia 2021 r. o godz. 10:00 odbędzie się webinarium na temat programu w języku polskim. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres malgorzata.jasek@slaskie.pl* do 1 grudnia 2021 roku  do godz. 16:00. Z tego samego adresu zostanie wysłane do Państwa potwierdzenie zgłoszenia wraz z linkiem do zalogowania się na webinarium. W zgłoszeniu prosimy podać ewentualne zapotrzebowanie na zapewnienie tłumacza języka migowego.

* Uwaga: nastąpiła zmiana adresu mejlowego.

Adres mejlowy, na który należy przesyłać zgłoszenia, został zmieniony z powodów technicznych. Osoby, które wysłały zgłoszenia na poprzedni adres: przemyslaw.mazur@crr.cz, nie muszą ich ponownie wysyłać.

Program Interreg Czechy-Polska 2021-2027

Dokument do pobrania:

Informacje o Programie

Kto może ubiegać się o środki w programie?

Bezpośrednimi beneficjentami projektów mogą być np.:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich stowarzyszenia i jednostki im podległe,
 • służby zarządzania kryzysowego,
 • zarządcy dróg publicznych (poziom regionalny i lokalny),
 • właściciele, zarządcy i operatorzy obiektów kultury oraz obiektów i zespołów przyrody,
 • zarządcy lasów i ich jednostki organizacyjne oraz organizacje zajmujące się ochroną i promocją przyrody,
 • stowarzyszenia gospodarcze,
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • instytucje systemu oświaty,
 • organizacje pozarządowe – fundacje i stowarzyszenia.

Projekty muszą być realizowane w czesko-polskim partnerstwie i mieć charakter transgraniczny.

Obszar wsparcia programu

Po polskiej stronie granicy:

 • podregiony bielski i rybnicki (województwo śląskie),
 • podregiony jeleniogórski i wałbrzyski (województwo dolnośląskie),
 • podregiony nyski i opolski (województwo opolskie),
 • powiaty strzeliński (podregion wrocławski w województwie dolnośląskim),
 • powiat pszczyński (podregion tyski w województwie śląskim).

Po czeskiej stronie granicy pięć krajów:

 • liberecki,
 • hradecki,
 • pardubicki,
 • ołomuniecki
 • morawsko-śląski.

Budżet programu

178 870 508 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Priorytety i cele szczegółowe programu

Czesko-polska Grupa Robocza, która przygotowała projekt programu wybrała pięć kluczowych obszarów wsparcia na lata 2021-2027, a w ich ramach cele szczegółowe. Są to:

Priorytet 1: Zintegrowany system ratownictwa i środowisko

 • Cel szczegółowy 2 (iv): wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego,
 • Cel szczegółowy 2 (vii): wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia

Priorytet 2. Turystyka

 • Cel szczegółowy 4 (vi): wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych  

Priorytet 3: Transport   

 • Cel szczegółowy 3 (ii): rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T orazmobilności transgranicznej

Priorytet 4. Współpraca instytucji i mieszkańców pogranicza

 • Cel szczegółowy 6 b): Zwiększanie sprawności administracji publicznej w drodze wspierania współpracy prawnej i administracyjnej oraz współpracy między obywatelami, podmiotami społeczeństwa obywatelskiego i instytucjami, w szczególności w celu wyeliminowania przeszkód prawnych i innych przeszkód w regionach przygranicznych
 • Cel szczegółowy 6 c): budowanie wzajemnego zaufania, w szczególności poprzez wspieranie działań ułatwiających kontakty międzyludzkie

Priorytet 5. Przedsiębiorczość 

 • Cel szczegółowy 1 (iii) wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne.