Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konsultacje publiczne projektu Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027 trwały od 16 maja do 6 czerwca 2022 r. Ich celem było uzyskanie uwag do dokumentu szerokiego gremium interesariuszy, w tym:

 • potencjalnych beneficjentów programu,
 • partnerów społeczno-gospodarczych oraz
 • podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie. 

Otrzymaliśmy 126 uwag, z których większość dotyczyła strategii programu (rozdział 1) oraz opisu wybranych osi priorytetowych (rozdział 2). Zdecydowana większość uwag (80%) została uwzględniona lub uwzględniona częściowo. Jedynie 27 komentarzy nie zostało uwzględnionych.

Zachęcamy do lektury raportu, aby mogli Państwo zapoznać się ze szczegółami.

Projekt Programu:

Podstawowe informacje o Programie

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Ukraina 2021-2027 to czwarta edycja programu wspierającego procesy rozwojowe na pograniczu Polski i Ukrainy poprzez współfinansowanie różnorodnych projektów. Program jest skierowany do polskich i ukraińskich obszarów przygranicznych:

 • Polska: podregiony białostocki, łomżyński, suwalski, ostrołęcki, siedlecki, bialski, lubelski, puławski, chełmsko-zamojski, przemyski, rzeszowski, tarnobrzeski, krośnieński,
 • Ukraina: obwody lwowski, wołyński, zakarpacki, rówieński, tarnopolski, iwanofrankowski.

Projekty realizowane w Programie muszą wpisywać się w jeden z pięciu priorytetów:

 1. środowisko:
  cel szczegółowy: wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego
  cel szczegółowy: wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej
  cel szczegółowy: wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia
 2. zdrowie:
  cel szczegółowy: zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej
 3. turystyka:
  cel szczegółowy: wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych
 4. współpraca:
  cel szczegółowy: zwiększanie sprawności administracji publicznej w drodze wspierania współpracy prawnej i administracyjnej oraz współpracy między obywatelami, podmiotami społeczeństwa obywatelskiego i instytucjami, w szczególności w celu wyeliminowania przeszkód prawnych i innych przeszkód w regionach przygranicznych
  cel szczegółowy: budowanie wzajemnego zaufania, w szczególności poprzez wspieranie działań ułatwiających kontakty międzyludzkie
 5. granice:
  cel szczegółowy: bezpieczniejsza i lepiej chroniona Europa.

O postępach w przygotowaniu Programu będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie.