Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program Interreg Meklemburgia-Pomorze Przednie-Brandenburgia-Polska 2021–2027

Od 8 listopada do 6 grudnia 2021 roku trwały publiczne konsultacje projektu Programu Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie-Brandenburgia-Polska 2021-2027. Za ich organizację w Polsce odpowiadało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wszystkie zgłoszone uwagi zostały przeanalizowane przez Polsko-Niemiecki Komitet Programujący. Zapraszamy do zapoznania się z raportem, który znajduje się na stronie programu.

Program Interreg Meklemburgia-Pomorze Przednie-Brandenburgia-Polska 2021-2027        

Informacje o programie

Beneficjentami projektów mogą być np.: 

 • placówki edukacji i kształcenia zawodowego, również te, dla których organem prowadzącym są podmioty inne niż niepubliczne,
 • jednostki administracji publicznej na poziomie państwowym, regionalnym i lokalnym, ich zrzeszenia oraz ich jednostki organizacyjne, inne podmioty prawa publicznego (np. izby, organy organizacji rządowej),
 • szkoły wyższe,
 • izby przemysłowo-handlowe, izby rzemieślnicze i inne instytucje okołobiznesowe,
 • związki zawodowe,
 • urzędy pracy,
 • organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorstwa i instytucje działające w interesie ogólnym.    

Projekty muszą być realizowane w międzynarodowym partnerstwie i muszą mieć charakter transgraniczny.

Obszar wsparcia programu

Obszar wsparcia programu obejmuje:        

 • w Niemczech: wschodnią część Meklemburgii-Pomorza Przedniego z jednostkami NUTS 3: Vorpommern-Greifswald, Vorpommern-Rügen i Mecklenburgische Seenplatte, północny wschód Brandenburgii z jednostkami NUTS 3: Uckermark, Barnim i Märkisch-Oderland,           
 • w Polsce – całe województwo zachodniopomorskie. 

Budżet programu

124,5 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Priorytety i cele szczegółowe programu

Komitet Programujący, który przygotował projekt programu, wybrał cztery kluczowe obszary wsparcia, a w ich ramach cele szczegółowe. Są to:

Priorytet 1: Aktywizacja transgranicznych potencjałów innowacyjności

 • Cel szczegółowy 1.1 Rozwijanie i zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii 

Priorytet 2: Wspólne przezwyciężanie skutków zmian klimatu i ochrona przyrody

 • Cel szczegółowy 2.4 Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobieganie ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego
 • Cel szczegółowy 2.7 Sprzyjanie bioróżnorodności i rozwojowi zielonej infrastruktury w środowisku miejskim oraz zmniejszanie zanieczyszczenia 

Priorytet 3. Umożliwienie lepszego uczestnictwa w transgranicznym życiu codziennym poprzez język, kulturę i turystykę

 • Cel szczegółowy 4.2 Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online
 • Cel szczegółowy 4.6 Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych 

Priorytet 4. Wzmocnienie zaufania, wspólne kształtowanie rozwoju transgranicznego

 • Cel szczegółowy 6.1 Zwiększanie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych, w szczególności tych, którym powierzono zarządzanie konkretnym terytorium i zainteresowanych stron
 • Cel szczegółowy 6.3 Budowanie wzajemnego zaufania, zwłaszcza poprzez zachęcanie do działań ułatwiających kontakty międzyludzkie 

Informacje dotyczące przetwarzania danych. (DOCX 23 KB)