Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Publiczne konsultacje projektu Programu Interreg Brandenburgia - Polska 2021-2027

Publiczne konsultacje projektu Programu Interreg Brandenburgia-Polska 2021-2027 trwały od 8 grudnia 2021 r. do 10 stycznia 2022 r.

Celem konsultacji było uzyskanie uwag do projektu programu od szerokiego gremium interesariuszy, w tym:        

 • potencjalnych beneficjentów,         
 • partnerów społeczno-gospodarczych,         
 • podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie.

Wpłynęło 59 uwag, z których większość dotyczyła strategii programu oraz jego głównych wyzwań i potrzeb inwestycyjnych (rozdział 1). Część koncentrowała się na komentarzach do opisu wybranych osi priorytetowych (rozdział 2).

Podsumowanie wyników konsultacji jest dostępne na stronie internetowej programu.    

Informacje o programie

Beneficjentami projektów mogą być na przykład:

 • jednostki samorządu terytorialnego różnego szczebla,
 • jednostki administracji publicznej,
 • stowarzyszenia,
 • organizacje pozarządowe,
 • inne podmioty o charakterze niekomercyjnym posiadające osobowość prawną.

Projekty muszą być realizowane w międzynarodowym partnerstwie i muszą mieć charakter transgraniczny.

Obszar wsparcia programu

Obszar wsparcia programu obejmuje:

 •  w Niemczech: trzy powiaty Kraju Związkowego Brandenburgia Märkisch-Oderland, Oder-Spree, Spree-Neiße oraz miasta Frankfurt nad Odrą i Cottbus,
 •  w Polsce: całe województwo lubuskie.

Budżet programu

88 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Priorytety i cele szczegółowe programu

Polsko-niemiecka Grupa Robocza, która przygotowała projekt programu, wybrała cztery kluczowe obszary wsparcia, a w ich ramach cele szczegółowe. Są to:

Priorytet 1: Innowacyjne pogranicze – transfer wiedzy i technologii na rzecz innowacyjnych rozwiązań       

 • Cel szczegółowy 1.1: Rozwijanie i zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii 

Priorytet 2: Odporne i zrównoważone pogranicze – zmiany klimatu i różnorodność biologiczna        

 • Cel szczegółowy 2.4: Wspieranie działań w zakresie dostosowania do zmiany klimatu i zapobiegania ryzyku klęsk żywiołowych, odporności, z uwzględnieniem podejść opartych na ekosystemach
 • Cel szczegółowy 2.7: Sprzyjanie ochronie i zachowaniu bioróżnorodności i zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz zmniejszanie wszelkich rodzajów zanieczyszczeń

Priorytet 3: Atrakcyjne pogranicze – edukacja, kultura i turystyka      

 • Cel szczegółowy 4.2: Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie  
 • Cel szczegółowy 4.6: Wzmocnienie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych

Priorytet 4: Pogranicze dialogu – współpraca mieszkańców i instytucji   

 • Cel szczegółowy 6.1: Zwiększenie zdolności instytucjonalnej organów publicznych, zwłaszcza tych, którym powierzono zarządzanie konkretnym terytorium, i zainteresowanych stron  
 • Cel szczegółowy 6.3: Budowanie wzajemnego zaufania, zwłaszcza poprzez zachęcanie do działań ułatwiających kontakty międzyludzkie

Informacje o przetwarzaniu danych (DOCX 23 KB).