Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zapraszamy do udziału w konsultacjach publicznych Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027. Konsultacje trwają od 1 do 22 czerwca 2021 r.

O programie

Instytucją Zarządzającą transnarodowym programem Interreg Region Morza Bałtyckiego jest Bank Inwestycyjny Szlezwik-Holsztyn z siedzibą w Kilonii w Niemczech. Program będzie realizowany na obszarze jedenastu krajów, z których osiem to państwa członkowskie UE (Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Polska, Szwecja i część Niemiec) oraz trzy państwa partnerskie (Białoruś, część Norwegii i Rosji). Program jest skierowany do władz publicznych, organizacji wspierających biznes, wyspecjalizowanych agencji oraz dostawców infrastruktury i usług publicznych, jako głównych podmiotów odpowiedzialnych za transformację w kierunku odporniejszego i bardziej innowacyjnego regionu. Projekty realizowane będą przez międzynarodowe konsorcja partnerskie. W ramach projektów nie można realizować dużych inwestycji.

Priorytety i cele szczegółowe programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

Priorytet 1. Innowacyjne społeczeństwa
1.1 Odporne gospodarki i społeczności
1.2 Usługi publiczne odpowiadające na potrzeby mieszkańców

Priorytet 2. Społeczeństwa rozważnie korzystające z wody
2.1 Zrównoważone wody
2.2 Niebieska gospodarka

Priorytet 3. Społeczeństwa neutralne dla klimatu
3.1 Gospodarka o obiegu zamkniętym
3.2  Transformacja energetyczna
3.3  Inteligentna zielona mobilność

Priorytet 4. Zarządzanie współpracą
4.1 Platformy projektów
4.2 Zarządzanie makroregionalne

Przygotowanie programu

Projekt transnarodowego Programu Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 opracował Wspólny Komitet Programujący, w skład którego wchodzą przedstawiciele wszystkich państw z obszaru programu, reprezentujący administrację centralną i regionalną. Jego przygotowanie poprzedziły analizy i międzynarodowe konsultacje organizowane przez Instytucję Zarządzającą i Wspólny Sekretariat programu. Na wszystkich etapach przygotowania projektu programu dokument był konsultowany w Polsce z członkami Komitetu Konsultacyjnego ds. Projektów Transnarodowych i Międzyregionalnych, w skład którego wchodzą m.in. reprezentanci polskich regionów, ministerstw i społeczeństwa obywatelskiego. 

Konsultacje publiczne projektu programu w Polsce

Poza dokumentami w wersji angielskiej udostępniamy polskie tłumaczenie pomocnicze dokumentu objętego procesem konsultacji publicznych, a także jego streszczenie. Otrzymane w terminie uwagi rozpatrzymy i przekażemy do Instytucji Zarządzającej programem Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027. Uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą brane pod uwagę.

Dokumenty do pobrania

Uwagi do dokumentu mogą Państwo zgłaszać od 1 do 22 czerwca 2021 roku, korzystając z poniższego formularza.   

Formularz zgłaszania uwag do Programu Interreg Morza Bałtyckiego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym w niniejszym formularzu oraz danych osobowych gromadzonych w związku z i w celu przesyłania treści, wymiany informacji oraz obsługi korespondencji. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że: Administratorem danych jest Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2/4. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD) IOD@mfipr.gov.pl

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zapoznałem/łam się z Polityką Prywatności i akceptuję ją. Moje dane osobowe przekazywane są przeze mnie dobrowolnie. Zostałem/łam poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

5+2=