Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Opiniowanie projektu Wytycznych dotyczących korzystania z usług ekspertów w programach Interreg na lata 2021-2027

Zapraszamy zainteresowane organizacje do opiniowania projektu Wytycznych dotyczących korzystania z usług ekspertów w programach Interreg na lata 2021-2027.

Międzynarodowe programy Interreg 2021-2027 są realizowane w ramach celu drugiego polityki spójności Unii Europejskiej pn. „Europejska Współpraca Terytorialna”. Programy te wspierają integrację społeczności, które zamieszkują pogranicza oraz rozwój społeczno-gospodarczy tych obszarów. Pomoc z programów jest udzielana w formie dotacji na wspólne, międzynarodowe projekty w różnych dziedzinach.

W latach 2021-2027 Polska będzie pełnić funkcję instytucji zarządzającej dla czterech programów Interreg: Południowy Bałtyk, Polska-Słowacja, Polska-Saksonia, Polska-Ukraina. Wytyczne, które przygotowaliśmy, mają regulować kwestie korzystania z pomocy ekspertów zewnętrznych podczas oceny wniosków o dofinansowanie w tych programach.

Ewentualne uwagi wraz z uzasadnieniem prosimy przekazywać na adres: sekretariatDWT@mfipr.gov.pl do 1 lutego 2023 roku na formularzu uwag. Projekt wytycznych oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się na Portalu Funduszy Europejskich.

Podstawą prawną wydania wytycznych jest art. 5 ust. 1 pkt 12 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079).