Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Baza dobrych praktyk w projektach Interreg 2014-2020 z udziałem Polski

Baza gromadzi 100 opisów wartościowych efektów projektów Interreg 2014-2020 o szczególnym potencjale do kapitalizacji, tj. ponownego wykorzystania. Mogą z niej korzystać polscy projektodawcy w kolejnych edycjach programów Interreg oraz innych instrumentach polityki spójności.

Zobacz opisy dobrych praktyk - przejdź do naszej bazy.

Do czego może posłużyć baza dobrych praktyk?

Zestawienie zawiera najlepsze nowatorskie rozwiązania. Liczymy na to, że baza pomoże w tworzeniu i realizacji kolejnych wartościowych przedsięwzięć.

Jakie obszary tematyczne obejmuje baza?

Dobre praktyki uwzględnione w bazie dotyczą następujących obszarów tematycznych:

  • edukacja i podnoszenie kompetencji na rynku pracy – 26 dobrych praktyk
  • zachowanie i ochrona środowiska – 26 
  • kultura i turystyka – 21 
  • transport i mobilność – 11 
  • ochrona zdrowia – 9 
  • dostosowanie do zmian klimatu – 7 

Dodatkowo każda dobra praktyka jest przypisana do jednego z trzech obszarów horyzontalnych:

  • współpraca instytucji – 40 dobrych praktyk
  • badania naukowe, zaawansowane technologie, innowacje – 34 
  • przedsiębiorczość - 26 

Dla każdego przykładu jest przedstawiony opis efektu, jego użyteczności, opis dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami. Ponadto każda pozycja zawiera podstawowe informacje o projekcie (nazwa i numer) oraz link do strony internetowej, na której znajduje się informacja o efekcie lub sam efekt.

Aby otrzymać dane kontaktowe osoby, która może udzielić szczegółowych informacji o efekcie (jeżeli danych takich nie będzie na stronie internetowej), prosimy o kontakt mailowy na adres dwt@mfipr.gov.pl.

Dobre praktyki o największym potencjale do ponownego wykorzystania zostały bardziej szczegółowo opisane w broszurze. Poniżej udostępniamy także prezentacje ze spotkań informacyjnych, które odbyły się w październiku 2022 roku.

Z jakich programów pochodzą dobre praktyki?

Większość, tj. około dwie trzecie przykładów znajdujących się w bazie, pochodzi z programów transnarodowych i programu międzyregionalnego. Programy współpracy transnarodowej, Interreg Europa Środkowa oraz Interreg Region Morza Bałtyckiego, umożliwiają współpracę organizacji pochodzących z wielu państw, obejmują dużą część terytorium UE (odpowiednio do nazwy programu). Program współpracy międzyregionalnej Interreg Europa umożliwia współpracę na obszarze całego terytorium UE oraz Norwegii i Szwajcarii.

Około jedna trzecia dobrych praktyk pochodzi z programów współpracy transgranicznej, realizowanych na wszystkich granicach Polski z krajami bezpośrednio z nią sąsiadującymi.

Przykłady pochodzące z programów transnarodowych i programu międzyregionalnego są wynikiem projektów realizowanych w szerokich międzynarodowych i międzysektorowych partnerstwach. Ich celem jest wypracowanie efektów, które będą później używane w kolejnych projektach, działaniach, politykach lokalnych, regionalnych, a nawet krajowych. Niektóre z nich same są przykładem kapitalizowania efektów wcześniejszych projektów. W tych programach idea kapitalizacji nie jest nowa. To programy dojrzałe pod względem kapitalizacji.

Na ich tle dobre praktyki pochodzące z programów transgranicznych prezentują się jako lokalne inicjatywy, realizowane na wydzielonych geograficznie obszarach, dysponujące mniejszą liczbą i różnorodnością potencjalnych partnerów. W tych programach idea kapitalizacji dopiero się rozwija, a lokalne potrzeby i transgraniczny wymiar realizowanych projektów pozostają na pierwszym miejscu. Tym bardziej cieszy fakt, że w bazie znalazły się także innowacyjne przykłady rozwiązań wychodzących naprzeciw lokalnym społecznościom pogranicza. Mogą one być z powodzeniem rozwijane w innych kontekstach geograficznych lub grupach docelowych. 

Baza w formacie excel w języku polskim