Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Formularz zgłaszania uwag do Programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027

Formularz zgłaszania uwag do Programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027

Klauzula informacyjna[1]

Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest polski minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2/4.

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych. 

  • Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem – IOD@mfipr.gov.pl 
  • Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust 1 pkt c. RODO. Twoje dane przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Administratora, na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów prawa, w szczególności: art. 23a ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (tekst ujednolicony: Dz.U. 2018 poz. 762) oraz art. art. 14s ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst ujednolicony Dz.U. 2021 poz. 1057) w związku z przygotowaniem programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027
  • W związku z przetwarzaniem Twoich danych mogą być one udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być w szczególności Instytucja Krajowa, Wspólny Sekretariat/Wspólny Sekretariat Techniczny, członkowie Grupy Roboczej ds. programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027 a także podmioty uprawnione do odbioru danych (w tym państwa trzecie, nienależące do UE[3]), w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zgłoszenia uwag do projektu programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia prac nad programem Interreg Polska-Saksonia 2021-2027. Następnie Twoje dane będą przetwarzane, w odpowiednim zakresie przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
  • Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Polsce, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. W przypadkach o których mowa w art. 17 i 18 RODO przysługuje Tobie prawo żądania usunięcia danych osobowych oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania.
  • Przetwarzanie Twoich danych nie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 

[1] Obowiązek informacyjny wynika z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO). Obowiązek informacyjny wynika z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO).

 

 

1+4=