Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konkurs w Instrumencie Wspierania Projektów

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem o planowanym naborze wniosków w pierwszej edycji Instrumentu Wspierania Projektów (IWP) na lata 2020-2022. 

IWP został powołany przez kraje członkowskie Rady Państw Morza Bałtyckiego (RPMB) w 2012 roku w celu współfinansowania projektów rozwijających i wzmacniających współpracę w regionie Morza Bałtyckiego. Fundusz dysponuje budżetem w wysokości 1 mln euro na trzy lata. Warunkiem ubiegania się o środki z IWP jest udział w projekcie minimum dwóch – oprócz Polski – partnerów z państw członkowskich RPMB. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 65 tys. euro.

Priorytetem IWP w 2020 jest wsparcie projektów stworzonych przez lub adresowanych do młodych ludzi w regionie Morza Bałtyckiego. Wnioskodawcami mogą być m.in.:

  • działające od co najmniej dwóch lat organizacje młodzieżowe, organizacje współpracujące lub mające zamiar podjąć współpracę z młodzieżą,
  • instytucje edukacyjne,
  • władze centralne, regionalne lub lokalne.

Grupa docelowa tegorocznej edycji Instrumentu obejmuje młodych ludzi w wieku od 15 do 30 lat, od uczniów szkół średnich do młodych profesjonalistów.

Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie do wysokości 90% kosztów projektu (powinien sam zabezpieczyć 10%, także w formie in-kind). Zgłaszane projekty mogą dotyczyć każdego z trzech długofalowych priorytetów RPMB:

  1. Tożsamość regionalna – przedsięwzięcia powinny przyczyniać się do wzmacniania głosu młodych ludzi w procesach decyzyjnych i dialogu na temat historii, dziedzictwa kulturowego i przyszłości regionu Morza Bałtyckiego. Realizacja projektów powinna wspomagać aktywność młodych ludzi we współpracy kulturalnej i edukacyjnej w regionie.
  2. Zrównoważony i dobrze prosperujący region – inicjatywy powinny stymulować zaangażowanie młodych ludzi w obszarach, które przyczyniają się do dobrostanu regionu, uwzględniających społeczny, ekonomiczny i środowiskowy aspekt rozwoju m.in. poprzez wspieranie mobilności młodych naukowców, rozwój kompetencji w zakresie zrównoważonej gospodarki oraz podnoszenia poziomu zatrudnienia wśród młodych.
  3. Bezpieczny i stabilny region – celem projektów powinno być m.in. podnoszenie kompetencji młodych ludzi w działaniach zwiększających stabilność i bezpieczeństwo regionu m.in. poprzez podnoszenie świadomości i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa, ratownictwa oraz pożarnictwa. Projekty mogą także podejmować zagadnienia przeciwdziałania przemocy i wykorzystywania młodych ludzi, w tym również w kontekście handlu ludźmi w regionie Morza Bałtyckiego.

Każdego roku odbywa się tylko jedno postępowanie konkursowe. W tym roku konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 15 lutego do 31 marca 2020 roku. Więcej informacji na temat warunków aplikowania znajduje się na stronie internetowej RPMB.

Aplikacje wraz z wymaganymi dokumentami należy przekazywać na adresy: Mia.Skyten@cbss.org oraz psf@cbss.org.

W przypadku pytań prosimy o bezpośredni kontakt z sekretariatem RPMB