Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

EWT 4.

4. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny, Polska-Saksonia, Europejska Współpraca Terytorialna

Zakończony 29.09.2017

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Na kolejnym posiedzeniu Komitetu Monitorującego

Miejsce składania wniosków

Wspólny Sekretariat Interreg Polska-Saksonia
ul. Św. Mikołaja 81, p. 4
50-126 Wrocław

Sposób składania wniosków

Elektronicznie poprzez generatorów wniosków

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnione do składania wniosków są:

 • jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych jednostek i instytucje im podległe,
 • podmioty ustanowione zgodnie z prawem publicznym lub prywatnym dla konkretnego celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym (nieposiadające charakteru przemysłowego lub handlowego),
 • organizacje pozarządowe non-profit, stowarzyszenia oraz organizacje partnerstwa społecznego i gospodarczego,
 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa o ile ich działania w projekcie są realizowane w zakresie pożytku publicznego (zgodnie z zasadami przyznawania pomocy publicznej. MŚP nie mogą pełnić roli partnera wiodącego). 

Każdy projekt musi być projektem partnerskim. W skład partnerstwa powinien wchodzić przynajmniej jeden partner z Polski i przynajmniej jeden z Saksonii. Wniosek w imieniu partnerstwa składa beneficjent wiodący.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Współpraca w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom i bezpieczeństwa wewnętrznego:

 • ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa,
 • prewencja i zarządzanie ryzykiem powodziowym,
 • ochrona przed katastrofami i klęskami żywiołowymi,
 • współpraca służb ratownictwa,
 • współpraca policji w zakresie zwalczania transgranicznej przestępczości. 

 

Współpraca w dziedzinie administracji oraz współpraca obywateli: 

 • organizacja wspólnych szkoleń, planów, wizyt studyjnych, kursów językowych dotyczących współpracy w obszarze administracji i systemu sądownictwa,
 • nawiązanie i ułatwienie współpracy między instytucjami i obywatelami,
 • rozwój kompetencji międzykulturowych,
 • poprawa skuteczności polityki rozwoju lokalnego i regionalnego,
 • planowanie przestrzenne.

 

Współpraca w dziedzinie ekologii:

 • zrównoważona gospodarka leśna i ochrona lasów,
 • ochrona przyrody, klimatu i zarządzanie ryzykiem klimatycznym,
 • kontrola zanieczyszczeń,
 • działania na rzecz realizacji europejskiej dyrektywy wodnej,
 • rewaloryzacja i utrzymania ekosystemów,
 • zielona gospodarka,
 • efektywność energetyczna.

Preferowane będą projekty, w których proporcja nakładów budżetu do generowanej docelowej wartości wskaźników programowych będzie korzystniejsza, a ich czas wdrażania nie będzie dłuższy niż 24 miesiące.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów opisane są w Podręczniku Programu w rozdziale IV.1.8.4 Ocena wniosku o dofinansowanie

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Nie dotyczy

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

5 mln EUR

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Szczegółowe informacje zawiera Podręcznik Programu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Generator wniosków

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy oraz proces jej podpisywania

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze podane są w Podręczniku Programu w rozdziale IV.1.9 Procedura skargowa

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowych informacji na temat naboru udzielają pracownicy Wspólnego Sekretariatu Programu

Linki

Strona programu