Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

EWT 4.

4. Integracja mieszkańców i współpraca administracji, program Interreg Brandenburgia-Polska, Europejska Współpraca Terytorialna

Zakończony 31.10.2017

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2018

Miejsce składania wniosków

Wniosek składany w formie elektronicznej.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy składać elektronicznie za pośrednictwem systemu informatycznego Banku Inwestycyjnego Kraju Związkowego Brandenburgia (ILB).

Po przekazaniu wniosku za pośrednictwem systemu elektronicznego ILB należy wydrukować i podpisać wskazane w ogłoszeniu o naborze oświadczenia. Następnie wyśij je z zachowaniem terminu wskazanego w ogłoszeniu na adres Wspólnego Sekretariatu Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020.

Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020

Bischofstraße 1a

D-15230 Frankfurt n. Odrą

Niemcy

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego / komunalnego (województwo, powiaty, gminy, miasta),
 • ich zrzeszenia, związki i instytucje im podległe
 • europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej
 • organy administracji rządowej / landowej i instytucje im podległe
 • parki narodowe, przyrodnicze i krajobrazowe oraz rezerwaty biosfery
 • państwowe gospodarstwa leśne i ich jednostki organizacyjne
 • euroregiony
 • podmioty prowadzące placówki edukacyjne, kształcenia zawodowego i dokształcania
 • placówki wspierające zatrudnienie, rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności
 • placówki naukowe, instytucje kultury, instytucje sportowe
 • podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia i jednostki systemu ratownictwa medycznego
 • osoby prawne pożytku publicznego, np. fundacje, stowarzyszenia
 • organizacje pozarządowe, np. związki zawodowe, organizacje ochrony środowiska i zajmujące się sprawami społecznymi  

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wspieranie współpracy transgranicznej i tworzenie transgranicznych sieci współpracy samorządów terytorialnych oraz instytucji prywatnych i publicznych oraz organizacji pozarządowych w obszarach tematycznych, np.:

 • Wymiana doświadczeń i transfer dobrych praktyk z innych regionów granicznych
 • Wzmocnienie powiązań gospodarczych na pograniczu oraz promowanie transgranicznej aktywności przedsiębiorstw
 • Współpraca placówek naukowych oraz współpraca pomiędzy nauką a gospodarką
 • Wspieranie przedsiębiorczości i zakładania przedsiębiorstw transgranicznych
 • Współpraca na polu bezpieczeństwa i porządku publicznego, np. straży pożarnych, w zakresie obrony cywilnej i ochrony przed klęskami żywiołowymi, ochrony przeciwpowodziowej oraz w zwalczaniu przestępczości na pograniczu
 • Transgraniczna ochrona konsumentów
 • Wspólne przezwyciężanie konsekwencji przemian demograficznych, poprzez współpracę w dziedzinie ochrony zdrowia i spraw społecznych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dostępne są w rozdziale V.3 Podręcznika Beneficjenta.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja środków w ramach tego konkursu: 3,4 mln euro EFRR.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu dostępny na stronie programu.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Pakiet aplikacyjny dostępny na stronie programu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Pakiet aplikacyjny dostępny na stronie programu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura rozpatrywania skarg znajduje się w rozdziale V.4 Podręcznika Beneficjenta.

Pytania i odpowiedzi

Prosimy o kontakt ze Wspólnym Sekretariatem Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020

tel. +49 335 60676 9950

faks: +49 335 606769959

e-mail: elzbieta.kasianik@mdjev.brandenburg.de

Bischofstraße 1a

D-15230 Frankfurt n. Odrą

Niemcy

Linki

Oficjalna strona internetowa programu