Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

EWT

3. nabór projektów w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego, Europejska Współpraca Terytorialna

Zakończony 9.04.2018

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski projektowe składa się za pośrednictwem systemu on-line BAMOS.

Warunkiem uzyskania dostępu do BAMOS jest skonsultowanie pomysłu na projekt ze Wspólnym Sekretariatem programu, najpóźniej do 15 stycznia 2018 r.

Sposób składania wniosków

Wnioski projektowe składa się za pośrednictwem systemu on-line BAMOS.

Więcej informacji na stronie programu

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W projektach mogą uczestniczyć władze i instytucje publiczne, dostawcy i odbiorcy usług, ośrodki transferu technologii, agencje regionalne, stowarzyszenia osób prawnych, Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, instytucje doradcze, wyższe uczelnie, organizacje badawcze, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Program wspiera transnarodową współpracę i integrację przez finansowanie projektów dotyczących kluczowych wyzwań i szans dla regionu. Transnarodowe projekty stanowią odpowiedź na potrzeby i problemy, z którymi poszczególne kraje nie są w stanie uporać się samodzielnie (np. z zakresu transportu, efektywnego korzystania ze źródeł energii i zasobów środowiska, zapewnienia czystości wód międzynarodowych). Projekty o charakterze wyłącznie badawczym, nie wskazujące sposobu wykorzystania rezultatów w praktyce nie mogą liczyć na dofinansowanie. Zorientowanie na rezultaty wymaga współdziałania partnerów z potencjalnymi grupami odbiorców wiedzy i rezultatów już na etapie przygotowania projektu. Wypracowane wspólnie rozwiązania można przetestować za pomocą działań o charakterze inwestycyjnym (pilotażowych, demonstracyjnych). Program nie finansuje inwestycji o dużej skali, ale oferuje rozwiązania, które mogą być wdrażane przy wykorzystaniu innych instrumentów finansowych (krajowych, regionalnych, UE). 

W obecnym naborze otwarte są następujące priorytety i cele szczegółowe:

Priorytet 1. Potencjał dla innowacji
1.1 Infrastruktura badań i innowacji
1.2 Inteligentna specjalizacja
1.3 Innowacje nietechnologiczne 

Priorytet 2. Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi
2.1 Czyste wody
2.2 Energia odnawialna
2.3 Efektywność energetyczna
2.4 Zasobooszczędny niebieski wzrost 

Priorytet 3. Zrównoważony transport
3.1 Interoperacyjność transportu
3.2 Dostępność obszarów odległych i dotkniętych zmianami demograficznymi
3.3 Bezpieczeństwo morskie
3.4 Żegluga przyjazna dla środowiska
3.5 Mobilność miejska przyjazna dla środowiska

Projekty powinny zmierzać do zwiększenia potencjału instytucjonalnego grup docelowych, rozumianego jako:
1) obszerniejsza zinstytucjonalizowana wiedza i większe kompetencje;
2) sprawniejsze struktury zarządzania i struktury organizacyjne;
3) bardziej efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich i technicznych;
4) większa umiejętność przyciągania nowych zasobów finansowych;
5) większa umiejętność pracy w środowisku transnarodowym.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów opisane są w załączniku do Podręcznika programu (PDF 2 MB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Budżet całego projektu to średnio 3,5 mln euro (do podziału dla wszystkich partnerów). Zaleca się, aby nie przekraczał 5 mln euro.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

57,5 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z czego środki dostępne do dofinansowania projektów, w podziale na priorytety, to:

1. priorytet 23,3 mln euro
2. priorytet 18,5 mln euro
3. priorytet 15,7 mln euro

 

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu zawarty jest w ogłoszeniu o naborze (PDF 863 KB) oraz z podręczniku programu (PDF 2 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wnioski składa się za pomocą systemu BAMOS. Wersja wniosku off-line. (PDF 609 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Polskie tłumaczenie umów o dofinansowanie oraz partnerskiej dostępne są na polskiej podstronie programu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza dostępna jest w podręczniku programu (rozdział L), dostępnym jw.

Pytania i odpowiedzi

Sekcja pytań i odpowiedzi prowadzona jest przez Wspólny Sekretariat na głównej stronie programu, w części FAQ.

Linki

Główna strona programu

Polska podstrona programu

Rejestracja na seminarium informacyjne połączone z konsultacjami indywidualnymi pomysłów projektowych, 30 listopada 2017 r. w Warszawie