Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

EWT

3. nabór projektów w programie INTERREG Europa Środkowa, Europejska Współpraca Terytorialna

Zakończony 25.01.2018

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II połowa 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski składa się elektronicznie za pomocą systemu monitorowania eMS. 

Sposób składania wniosków

System eMS umożliwiający składanie wniosków o dofinansowanie jest dostępny pod adresem.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zaproszenie do składania wniosków adresowane jest głównie do władz publicznych szczebla lokalnego, regionalnego lub krajowego, instytucji badawczych, organizacji pozarządowych, agencji i stowarzyszeń sektorowych, a także firm prywatnych z obszaru programu. Obszar programu obejmuje: Austrię, Chorwację, Czechy, Niemcy (częściowo), Polskę, Słowację, Słowenię, Węgry i Włochy (częściowo). Szczegółowy zasięg geograficzny programu określa program i podręcznik wnioskodawcy. Każdy projekt musi być realizowany przez co najmniej trzech partnerów projektowych wnoszących wkład finansowy z trzech różnych krajów, w tym co najmniej dwóch z obszaru objętego programem. Wielkość konsorcjum powinna umożliwić realizację celów założonych w projekcie. Rekomendowana maksymalna liczba partnerów to 12. Większe partnerstwa są możliwe, jeśli jest to uzasadnione zakresem projektu. Partnerzy w projektach programu to: - instytucje publiczne (szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego) oraz podmioty o charakterze publicznym; - instytucje prywatne posiadające osobowość prawną; - organizacje międzynarodowe.W projekcie można uczestniczyć jako partner, z prawem do refundacji wydatków kwalifikowalnych (dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowalnych dla polskich instytucji), lub jako partner stowarzyszony.  Więcej informacji o wymaganiach w zakresie partnerstwa można znaleźć w podręczniku wnioskodawcy (część C).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Program wspiera transnarodową współpracę i integrację przez finansowanie projektów dotyczących kluczowych wyzwań i szans dla regionu. Transnarodowe projekty stanowią odpowiedź na potrzeby i problemy, z którymi poszczególne kraje nie są w stanie uporać się samodzielnie (np. w zakresie innowacji, strategii niskoemisyjnych, transportu czy efektywnego korzystania z zasobów naturalnych czy kulturowych). Projekty koncentrujące się wyłącznie na współpracy akademickiej bądź badaniach naukowych czy też na networkingu i wymianie doświadczeń, jak również takie, których „miękkie" produkty (np. studia) nie prowadzą do konkretnych i trwałych rezultatów nie będą finansowane. Zorientowanie na rezultaty wymaga współdziałania partnerów z potencjalnymi grupami odbiorców wiedzy i rezultatów już na etapie przygotowania projektu. Wypracowane wspólnie rozwiązania można przetestować za pomocą działań o charakterze inwestycyjnym (pilotażowych, demonstracyjnych).  Program nie finansuje inwestycji o dużej skali, ale oferuje wypracowanie rozwiązań, które mogą być wdrażane przy wykorzystaniu innych instrumentów finansowych (krajowych, regionalnych, UE).Projekty powinny zmierzać do zwiększenia potencjału instytucjonalnego grup docelowych, rozumianego jako: 1. obszerniejsza zinstytucjonalizowana wiedza i większe kompetencje,  2. sprawniejsze struktury zarządzania i struktury organizacyjne,  3. bardziej efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich i technicznych,  4. większa umiejętność przyciągania nowych zasobów finansowych,  5. większa umiejętność pracy w środowisku transnarodowym.

UWAGA! Tematyczny zakres wsparcia trzeciego naboru został ograniczony.  Więcej informacji na stronie głównej programu oraz na polskiej stronie programu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone są w podręczniku wnioskodawcy dostępnym na stronie programu (część D).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Dofinansowanie w formie refundacji wynoszącej do 85% kosztów kwalifikowalnych dla instytucji z Polski.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Zaplanowano ok. 60 mln euro. na 3. nabór.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Pakiet aplikacyjny zawiera wzór wniosku o dofinansowanie w trybie offline (offline application form) ogłoszenie o naborze i aktualny podręcznik wnioskodawcy.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Formularz off-line zawarty jest w pakiecie aplikacyjnym, wskazanym jw.

Wzór umowy o dofinansowanie

Polskie wersje wzorów umów: o dofinansowanie i partnerskiej dostępne są na polskiej stronie programu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze opisane są w części D podręcznika wnioskodawcy, dostępnym w pakiecie aplikacyjnym.

Pytania i odpowiedzi

Sekcja pytań i odpowiedzi prowadzona jest przez sekretariat programu na stronie

Linki

Narzędzie pozwalające na znalezienie partnera do projektu lub projektu, do którego można dołączyć, dostępne jest na stronie programu.