Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

EWT 3.

3. Edukacja transgraniczna, Polska-Saksonia, Europejska Współpraca Terytorialna

Zakończony 29.09.2017

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Na kolejnym posiedzeniu Komitetu Monitorującego

Miejsce składania wniosków

Wspólny Sekretariat Interreg Polska-Saksonia
ul. Św. Mikołaja 81, p. 4
50-126 Wrocław

Sposób składania wniosków

Elektronicznie poprzez generatorów wniosków

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnione do składania wniosków są:

 • jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych jednostek i instytucje im podległe,
 • podmioty ustanowione zgodnie z prawem publicznym lub prywatnym dla konkretnego celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym (nieposiadające charakteru przemysłowego lub handlowego),
 • organizacje pozarządowe non-profit, stowarzyszenia oraz organizacje partnerstwa społecznego i gospodarczego,
 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa o ile ich działania w projekcie są realizowane w zakresie pożytku publicznego (zgodnie z zasadami przyznawania pomocy publicznej. MŚP nie mogą pełnić roli partnera wiodącego).

Każdy projekt musi być projektem partnerskim. W skład partnerstwa powinien wchodzić przynajmniej jeden partner z Polski i przynajmniej jeden z Saksonii. Wniosek w imieniu partnerstwa składa beneficjent wiodący.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • edukacja językowa,
 • rozbudowa oferty kształcenia na każdym etapie, ukierunkowana na wzmocnienie potencjału innowacyjnego oraz potrzeby transgranicznego rynku pracy,
 • organizacja dwujęzycznych systemów informacyjnych, programów edukacyjnych, targów pracy i innych inicjatyw na przygranicznym rynku pracy w celu wzmocnienia mobilności transgranicznej,
 • organizacja wymian, staży i praktyk zawodowych,
 • tworzenie wspólnych programów nauczania zawodowego we współpracy z pracodawcami,
 • działania edukacyjne i wychowawcze dla dzieci i młodzieży, edukacja ekologiczna,
 • rozwijanie sieci innowacyjnych w zakresie badawczo-rozwojowym w ramach programów kształcenia ustawicznego przy udziale szkół wyższych i przedsiębiorców.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów opisane są w Podręczniku Programu w rozdziale IV.1.8.4 Ocena wniosku o dofinansowanie

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Nie dotyczy

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

3 mln EUR

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Szczegółowe informacje zawiera Podręcznik Programu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Generator wniosków

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy oraz proces jej podpisywania

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze podane są w Podręczniku Programu w rozdziale IV.1.9 Procedura skargowa

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowych informacji na temat naboru udzielają pracownicy Wspólnego Sekretariatu Programu

Linki

Strona programu