Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

EWT 2.

2. Zrównoważony transport transgraniczny, Polska-Słowacja, Europejska Współpraca Terytorialna

Zakończony 30.06.2017

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2017

Miejsce składania wniosków

Wnioski składane on-line

Sposób składania wniosków

Wnioski należy złożyć w dwóch językach: polskim oraz słowackim i dostarczyć w postaci elektronicznej poprzez generator on-line.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami mogą być m.in.: organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia, jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych, Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

Szczegółowa lista kwalifikujących się wnioskodawców stanowi załącznik nr 1 do Podręcznika Beneficjenta.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie na budowę lub modernizację ważnych transgranicznych odcinków sieci, zwłaszcza budowę lub modernizację infrastruktury drogowej łączącej systemy transportu po obu stronach granicy.Dofinansowywane będą tylko projekty, które umożliwiają połączenie drugorzędnych i trzeciorzędnych węzłów do sieci TEN–T i wzmacniają współpracę transgraniczną. Nie ma możliwości dofinansowania połączeń prowadzących z terenów zamieszkałych nie będących węzłami sieci TEN-T do węzłów trzeciorzędnych, a także tych, które nie wykazują wpływu na poprawę komunikacji w obszarze przekraczania granic, bądź nie stanowią jednej wspólnej koncepcji polepszenia komunikacji na danym obszarze granicznym.Główny nacisk będzie położony na udowodniony transgraniczny charakter inwestycji oraz na wykazanie stworzenia lub poprawienia połączenia z siecią TEN-T.

Lista przykładowych węzłów sieci transportowej w obszarze wsparcia programu stanowi załącznik nr 6 do Podręcznika beneficjenta dostępnego na stronie internetowej programu.

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 9 do Podręcznika beneficjenta

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% kosztów kwalifikowanych projektu, maksymalna kwota dofinansowania projektu to 6 mln euro

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

16,3 mln euro

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Zasady obowiązujące w konkursie opisane są w Podręczniku beneficjenta.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Generator on-line

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 10 do Podręcznika beneficjenta.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Partner Wiodący projektu, reprezentujący partnerstwo w ramach projektu, ma prawo do złożenia skargi, jeśli w jego opinii ocena projektu nie była zgodna z procedurami oceny zawartymi w dokumentach dotyczących naboru projektu.

Procedura skargowa jest opisana w załączniku nr 2 do Regulaminu Komitetu Monitorującego. Informacje na ten temat znajdują się także w Podręczniku beneficjenta, rozdział 5.2 Proces oceny i wyboru projektów.

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania związane z naborem udzielają pracownicy Wspólnego Sekretariatu Technicznego programu. Dane teleadresowe.

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie programu