Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

EWT 2.

2. Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport, Brandenburgia-Polska, Europejska Współpraca Terytorialna

Zakończony 31.07.2017

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek składany jest w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego Banku Inwestycyjnego Kraju Związkowego Brandenburgia (ILB).

Sposób składania wniosków

Po przekazaniu wniosku za pośrednictwem systemu elektronicznego ILB należy wydrukować i podpisać wskazane w ogłoszeniu o naborze oświadczenia i przekazać je na adres:

Wspólny Sekretariat
Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020
Bischofstraße 1aD-15230 Frankfurt n. Odrą, Niemcy

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego / komunalnego (województwo, powiaty, gminy, miasta), ich zrzeszenia, związki oraz instytucje im podległe,
 • organy administracji rządowej / landowej i instytucje im podległe,
 • podmioty publiczne powołane przez władze publiczne do realizacji zadań w zakresie infrastruktury drogowej,
 • europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej,
 • publiczne przedsiębiorstwa transportowe i ich związki celowe, zrzeszenia transportowe/przewoźników,
 • organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • przygotowanie i przeprowadzenie inwestycji w transgranicznie oddziałującą infrastrukturę drogową (połączenia do granicy),
 • koncepcje przygotowawcze do wyżej wymienionych działań,
 • planowanie i uzgadnianie nowych przejść granicznych, w szczególności mostów,
 • działania na rzecz wczesnej i intensywnej partycypacji obywateli wraz z organizacjami ochrony środowiska,
 • koncepcje przygotowawcze dotyczące transgranicznych ofert mobilnościowych,
 • wdrażanie nowych rozwiązań dotyczących transgranicznych ofert mobilnościowych – wielojęzyczne systemy informacji o rozkładach jazdy, bilety łączone, rozszerzenie oferty multimodalnej w transgranicznej komunikacji autobusowej i kolejowej oraz oferty transportu wodnego, projekty pilotażowe dotyczące transgranicznej elektromobilności, alternatywne i innowacyjne transgraniczne systemy komunikacji publicznej, wspieranie transgranicznych działań i strategii mających na celu unikanie emisji zanieczyszczeń powodowanych działalnością transportową.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów opisane są w rozdziale V.3 Podręcznika Beneficjenta

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

7,7 mln euro z EFRR

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Ogłoszenie o naborze na stronie programu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Pakiet aplikacyjny na stronie programu

Wzór umowy o dofinansowanie

Pakiet aplikacyjny na stronie programu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura opisana jest w rozdziale V.4 Podręcznika Beneficjenta

Pytania i odpowiedzi

Telefon: +48 68 456 52 57

E-mail: k.babik-sobien@lubuskie.pl

Linki

http://interregva-bb-pl.eu/pl/