Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

EWT 1.

1. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe, Polska-Saksonia, Europejska Współpraca Terytorialna

Zakończony 30.11.2017

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

na najbliższym posiedzeniu Komitetu Monitorującego

Miejsce składania wniosków

Wspólny Sekretariat
PL-SN 2014-2020

ul. Św. Mikołaja 81, p. 4
50-126 Wrocław

Sposób składania wniosków

Elektronicznie poprzez generator wniosków dostępny na stronie internetowej programu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnione do składania wniosków są podmioty wymienione poniżej, przy czym każdy projekt musi być projektem partnerskim. W skład partnerstwa powinien wchodzić przynajmniej jeden partner z Polski i przynajmniej jeden z Saksonii. Rolę beneficjenta wiodącego mogą objąć tylko partnerzy polscy lub saksońscy. Wniosek w imieniu partnerstwa składa beneficjent wiodący.

W ramach naboru wniosków, dofinansowanie mogą otrzymać:

  • jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych jednostek i instytucje im podległe,
  • podmioty ustanowione zgodnie z prawem publicznym lub prywatnym dla konkretnego celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym (nieposiadające charakteru przemysłowego lub handlowego),
  • organizacje pozarządowe non-profit, stowarzyszenia oraz organizacje partnerstwa społecznego i gospodarczego,
  • małe i średnie przedsiębiorstwa, o ile ich działania w projekcie są realizowane w zakresie pożytku publicznego i są zgodnie z zasadami przyznawania pomocy publicznej. MŚP nie mogą pełnić roli beneficjenta wiodącego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Działania na rzecz ochrony przyrody, zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju dziedzictwa kulturalnego i naturalnego.

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów podane są w Podręczniku Programu w rozdziale IV.1.8.4 Ocena wniosku o dofinansowanie.

Preferowane będą wnioski o dofinansowanie, w przypadku których:

  • proporcja budżetu do docelowej wartości wskaźników programowych będzie korzystniejsza,
  • czas realizacji nie będzie dłuższy niż 24 miesiące.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

W ramach I osi priorytetowej Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe w przypadku projektów planujących inwestycje w infrastrukturę, muszą być spełnione poniższe warunki:
1) ze środków EFRR może być finansowana wyłącznie mała infrastruktura kulturowa i turystyczna
2) maksymalna wartość projektu związanego z inwestycją w małą infrastrukturę wynosi 5 mln EUR
3) maksymalna wartość całego projektu, polegającego na inwestycji w infrastrukturę, która znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO, wynosi 10 mln EUR
4) celem projektu jest zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego (art. 5.6.c rozporządzenia EFRR) lub zwiększenie dostępności atrakcji turystycznych/kulturowych bądź rozwój atrakcji turystycznych/kulturowych jako elementu strategii terytorialnej (art. 5.8 rozporządzenia EFRR).

 

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków dostępnych w ramach naboru to 7 mln EUR.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Zasady oceny wniosków o dofinansowanie oraz wyboru projektów do dofinansowania zawarte są w Podręczniku Programu w rozdziałach IV.1.8.4  oraz IV.1.8.5.

Szczegółowe zasady dotyczące sposobu przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie zostaną przedstawione w ogłoszeniu o naborze na stronie internetowej programu.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Generator wniosków.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie oraz opis procesu jej podpisywania.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze podane są w rozdziale IV.1.9 Procedura skargowa Podręcznika Programu.

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowych informacji na temat naboru udzielają pracownicy Wspólnego Sekretariatu Programu.

Linki

Strona programu.