Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

EWT 1.

1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza, Polska-Słowacja, Europejska Współpraca Terytorialna

Zakończony 10.11.2017

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wspólny Sekretariat Techniczny Interreg Polska-Słowacja

Sposób składania wniosków

Wnioski należy wypełnić wypełniane w dwóch językach: polskim oraz słowackim i złożyć za pośrednictwem aplikacji on-line.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Kwalifikowalni wnioskodawcy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Budowa lub modernizacja transgranicznej infrastruktury rekreacyjnej w pobliżu instytucji kultury, zabytków, parków krajobrazowych i narodowych stanowiących część transgranicznych szlaków turystycznych (np. utworzenie nowych oraz modernizacja już istniejących transgranicznych szlaków turystycznych: ścieżek rowerowych, pieszych szlaków turystycznych, szlaków przyrodniczo-krajobrazowych i zielonych szlaków greenways, tematycznych szlaków kulturowych i związanej z nimi infrastruktury, punktów widokowych, punktów „Parkuj i jedź”, miejsc parkingowych blisko ścieżek i szlaków oraz transgraniczna integracja ścieżek itp.).
 • Wspólne transgraniczne projekty w zakresie odnowy i prac konserwatorskich, modernizacji obiektów dziedzictwa kulturowego znajdujących się na transgranicznych szlakach turystycznych, w tym w zakresie efektywności energetycznej.
 • Programy współpracy między instytucjami, w tym wzajemna wymiana zabytków ruchomych i muzealiów (np. wystawy tymczasowe, objazdowe, wspólne systemy biletowe).
 • Nawiązanie i rozwój transgranicznej współpracy międzysektorowej na rzecz dziedzictwa obszaru pogranicza pomiędzy podmiotami takimi jak m.in.: środowisko akademickie, instytucje kultury, samorządy, organizacje pozarządowe, parki narodowe i krajobrazowe (np. współpraca akademicka między uczelniami wyższymi oraz ośrodkami naukowymi i społecznymi w zakresie zachowania i ochrony transgranicznych zasobów kulturowych i przyrodniczych: zintegrowane projekty w regionie pogranicza, organizacja tematycznych konferencji, seminariów i warsztatów, współpraca instytucji i promocja wspólnych działań na rzecz ochrony zasobów przyrodniczych, w tym m.in. ochrona różnorodności biologicznej).
 • Opracowanie i wdrażanie wspólnych transgranicznych standardów i wytycznych w zakresie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
 • Działania na rzecz integracji transgranicznej i budowania wspólnej tożsamości poprzez np. skoordynowane programy/inicjatywy edukacyjne obejmujące zajęcia poświęcone dziedzictwu historyczno-kulturowemu i ekologii oraz sport i kursy językowe.
 • Wspólna transgraniczna promocja poświęcona dziedzictwu kulturowemu i przyrodniczemu terenu pogranicza (np. organizacja i udział we wspólnych wydarzeniach, targach, konferencjach, warsztatach i seminariach).
 • Działania na rzecz wspólnej ochrony środowiska naturalnego, w tym ochrona i przywrócenie właściwego stanu gatunków i siedlisk przyrodniczych, zapewnienie utrzymania łączności ekologicznej, powstrzymanie napływu gatunków obcych, zahamowanie degradacji walorów przyrodniczo-krajobrazowych.
 • Działania edukacyjne w dziedzinie zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa.
 • Wspólne transgraniczne działania edukacyjne promujące dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze.
 • Wspólne szkolenia dla przewodników, konserwatorów i przedstawicieli instytucji zaangażowanych w działania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza.
 • Wykorzystanie narzędzi teleinformatycznych do zachowania i promowania zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, aplikacji na telefony komórkowe, stron internetowych, tworzenie transgranicznych produktów ekologicznych i e-produktów oraz usług; transgraniczne kampanie informacyjne i promocyjne prowadzone za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji, cyfryzacja i cyfrowa wymiana zasobów, multimedialna prezentacja transgranicznego dziedzictwa, wymiana wiedzy specjalistycznej na temat cyfryzacji dziedzictwa kulturowego, tworzenie wspólnych repozytoriów dziedzictwa kulturowego 

Wszystkie działania muszą mieć charakter transgraniczny. 

Nie ma możliwości dofinansowania działań mających na celu stworzenie lub polepszenie bazy hotelowo-gastronomicznej oraz infrastruktury, której przeznaczeniem jest prowadzenie działalności gospodarczej lub społeczno-edukacyjnej, np. hoteli, pensjonatów, schronisk, restauracji, zaplecza gastronomicznego, boisk, hal sportowych stanowiących część placówek oświatowych, domów kultury.

Kryteria wyboru projektów

Wnioski złożone w ramach naboru będą podlegały ocenie o przebiegającej przez następujące etapy:
- ocena formalna,
- ocena strategiczna,
- ocena techniczna,
- ocena jakościowa.

W trakcie oceny będzie brana pod uwagę gotowość danego projektu do realizacji (w tym gotowość inwestycji pod względem formalnym i prawnym) oraz udowodniony transgraniczny charakter inwestycji i działań.

Szczegółowe kryteria oceny

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania to 85% (dla projektów bez pomocy publicznej). Maksymalna wartość dofinansowania to 5 mln euro.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Szacowana wartość środków dostępnych w ramach naboru to ok. 24 mln euro

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Zasady aplikowania o środki są opisane w Podręczniku beneficjenta

Wzór wniosku o dofinansowanie

Generator on-line

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Partner Wiodący, reprezentujący partnerstwo w ramach projektu, ma prawo do złożenia skargi, jeśli w opinii jego lub pozostałych partnerów ocena projektu nie była zgodna z procedurami oceny zawartymi w dokumentach dotyczących naboru projektu.

Procedura skargowa

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania

Linki

https://pl.plsk.eu