Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Szukasz sposobu na rozwój lub unowocześnienie oferty swojej firmy? Sprawdź marcową ofertę naborów z Funduszy Europejskich

Niezależnie od tego, jak duża jest Twoja firma, aby odnosić sukces w biznesie potrzebujesz stałego rozwoju. Ten wymaga  inwestycji i pieniędzy na ich sfinansowanie. Kapitał możesz pozyskać w formie unijnej dotacji lub pożyczki. W marcu otwiera się 51 nowych konkursów na środki z Funduszy Europejskich. Dzięki nim masz szansę zdobyć pieniądze na prace badawczo-rozwojowe, wejście na rynki zagraniczne, czy poprawę efektywności energetycznej. 

Pełna aktualna oferta obejmuje 31 naborów z programów ogólnopolskich, 60 konkursów z programów regionalnych i 3 konkursy z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Już teraz sprawdź aktualne konkursy! Poniżej najważniejsze informacje o wybranych naborach.

brm

Jeśli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą od marca możesz ubiegać się o dofinansowanie projektu, który dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych. Mogą to być prace zrealizowane samodzielnie przez ciebie jako przedsiębiorcę lub na twoje zlecenie. Możesz je również zakupić. Ważne, aby wyniki tych prac prowadziły do wejścia na rynek znacząco ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi). Dzięki wsparciu możesz sfinansować wydatki inwestycyjne, usługi doradcze czy prace rozwojowe. Na swój projekt możesz otrzymać do 20 mln zł wsparcia unijnego, w tym na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 tys. zł, a na usługi doradcze: 500 tys. zł.

Pierwszy z konkursów dotyczy obszaru całego kraju, a drugi jest skierowany do przedsiębiorców ze średnich miast. Więcej informacji w poniższych linkach.

Nabór 2018 ogólny

Nabór 2018 miasta średnie

Konkursy dotyczące prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, polegającej na:

 • zakupie usług w zakresie opracowania nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji,
 • przygotowaniu prototypu doświadczalnego, tworzeniu instalacji demonstracyjnych i pilotażowych, lub
 • prowadzeniu badań przemysłowych, jak również
 • zakupie środków trwałych (w tym aparatury naukowo-badawczej i wyposażenia specjalistycznych laboratoriów badawczych) oraz wartości niematerialnych i prawnych umożliwiających proces badawczy

prowadzone są w programach regionalnych województw: mazowieckiego, małopolskiego, łódzkiego, lubelskiego, opolskiego i podkarpackiego.

Może zainteresuje Cię konkurs z wdrożenia w przedsiębiorstwie wyników prac badawczo-rozwojowych (wdrożenie innowacji produktowej/ procesowej)? Tego typu projekty mogą być składane w woj. warmińsko-mazurskim. Dodatkowe informacje poniżej:

Konkurs: wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych

 ee

Jeszcze do końca marca duzi przedsiębiorcy z całej Polski mogą składać wnioski o dotację unijną na projekt, który poprawia efektywność energetyczną w firmie. Dzięki wsparciu mogą np. przebudować linie produkcyjne, zmodernizować energetycznie budynki, wymienić na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne.

Środki unijne mogą otrzymać te przedsiębiorstwa, które przeprowadziły audyt energetyczny. Dodatkowo częścią projektu powinno być wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie, o ile beneficjent nie posiada już takiego systemu.

 

Projekt może otrzymać maksymalnie 75% dofinansowania wydatków kwalifikowanych. Jest to pomoc zwrotna przyznawana zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

Promowanie efektywności energetycznej i korzystanie z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

zdrowie

 

Podmioty korzystający ze wsparcia regionalnych programów operacyjnych, mogą wykorzystać dotacje na projekty dotyczące:

 • inwestycji w ośrodkach zdrowia, w których występuje leczenie dzieci, m.in. neonatologia, pediatria (woj. podlaskie),
 • zmian w sposobie zapewniania opieki i wsparcia dla pacjentów przebywających w zakładach opieki pielęgnacyjnej, polegające na zastąpieniu tych zakładów usługami rodzinnymi, świadczonymi na poziomie społeczności lokalnych,
 • rehabilitacji leczniczej, ułatwiającej powroty do pracy i zapobieganie niepełnosprawności (w tym promocja i edukacja zdrowotna; woj. pomorskie),
 • tworzenia nowych form opieki medycznej nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami, w zakresie m.in.: wsparcia działalności lub tworzenia nowych dziennych domów opieki medycznej (opolskie).

Mogą zainteresować Ciebie również projekty związane z finansowaniem działań, dotyczących profilaktyki nowotworów, takich jak np. spotkania informacyjno-edukacyjne czy finansowanie świadczeń zdrowotnych. Nabór na tego typu projekty rozpoczął się w woj. śląskim – szczegóły pod wskazanym linkiem:

Nabór: Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

W marcu w woj. śląskim rozpocznie się nabór projektów, w których rozwijane są m.in. usługi opiekuńcze i tworzone są placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej – dodatkowe informacje na stronie:

Nabór: włączenie społeczne

 

osm

W bieżącym miesiącu możesz aplikować o wsparcie na projekty związane z ochroną środowiska, takie jak:

 • inwestycje w zakresie rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi i poprawy gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (w tym unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest) oraz innymi niż komunalne - woj. zachodniopomorskie, podlaskie,
 • kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków, kanalizacji, wodociągów) – projekty służące rozwiązywaniu problemów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (woj. warmińsko-mazurskie)

 

nrz

Prowadzisz mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo w Polsce Wschodniej? Zastanawiasz się jak rozwinąć swój biznes? Dobrym rozwiązaniem jest wejście na rynki zagraniczne. Do końca marca możesz złożyć wniosek z Programu Polska Wschodnia i pozyskać wsparcie na wprowadzenie swoich produktów lub usług na nowe rynki. Na swój projekt możesz pozyskać nawet 800 tys. zł dofinansowania.

Konkurs: internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw

Wsparcie na internacjonalizację dostępne jest również dla przedsiębiorców z woj. podlaskiego – szersze informacje na stronie:

Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa

rewitalizacja

Projekty, do których w marcu trwa nabór w konkursach regionalnych, m.in. w województwie wielkopolskim, lubuskim, małopolskim, warmińsko-mazurskim czy kujawsko-pomorskim i m.in. przedsiębiorcy mogą składać wnioski, dotyczą:

 • budowy, przebudowy, rozbudowy, adaptacji lub remontu: budynków, obiektów znajdujących się na obszarach rewitalizacji, rewitalizacji zabytkowych budynków, w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych;
 • rewitalizacji miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych poprzez przebudowę, adaptację lub remont budynków i obiektów zdegradowanych i kultury oraz przestrzeni użyteczności publicznej wraz z całym otoczeniem;
 • modernizacji lub renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

 

Poznaj szczegóły

To tylko wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdziesz poniżej:

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.

 

Za miesiąc kolejne informacje o nowych naborach unijnych!

Zapraszamy do śledzenia strony.