Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Otwarto nabór wniosków w programie Litwa-Polska

Nabór, który potrwa do 22 maja 2017 r., otwarto wyłącznie dla małych projektów. Budżet małego projektu nie może przekroczyć 50 tys. euro. Wsparcie z programu (EFRR) wyniesie 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Pozostałe 15% wydatków kwalifikowalnych finansować będzie beneficjent. 

Nabór dotyczy wszystkich priorytetów programu, w których można realizować między innymi działania z zakresu turystyki i wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. O wsparcie mogą się także ubiegać przedsięwzięcia w zakresie biznesu i przedsiębiorczości, doradztwa i szkoleń na rynku pracy, opieki socjalnej i zdrowotnej czy współpracy instytucji publicznych.  

Środki dostępne w ramach naboru wynoszą 3 mln euro z EFRR. Projekty wytypowane do dofinansowania będą wybierane jesienią tego roku przez Wspólny Komitet Monitorujący programu.

Beneficjentami projektów mogą być:

  • instytucje lokalne, regionalne i krajowe,
  • organy publiczne i podmioty prawa publicznego,
  • organizacje pozarządowe,
  • organizacje wsparcia biznesu (np. inkubatory biznesu, parki naukowe i technologiczne, ośrodki doradztwa biznesowego, izby gospodarcze) - dofinansowanie przeznaczone dla organizacji publicznych i pozarządowych,
  • dostawcy usług publicznych,
  • instytucje kościele i związki wyznaniowe. 

Dodatkowe informacje na temat drugiego naboru wniosków znajdują się na stronie programu