Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nowe projekty na polsko-litewskim pograniczu

22–23 listopada 2018 roku w Mariampolu na Litwie odbyło się 5. posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg Litwa - Polska 2014-2020.

Komitet wybrał do dofinansowania następujące przedsięwzięcia:

 • 5 projektów w obszarze turystyki. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wynosi 3,2 mln euro.
 • 14 projektów w dziedzinie zwiększania sprawności instytucji publicznych. Dofinansowanie z EFRR wynosi 8,4 mln euro.

Wśród wybranych inicjatyw z turystyki będą współfinansowane w szczególności:

 • wspólne działania zwiększające atrakcyjność turystyczną obszaru transgranicznego Polski i Litwy oraz promocja wspólnego dziedzictwa historycznego i kulturowego,
 • poprawa infrastruktury turystycznej i tworzenie ekologicznych tras turystycznych i rozwiązań komunikacyjnych.

Jedno z najwyżej ocenionych przedsięwzięć z ww. grupy to projekt pn. „Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego”. Będzie on realizowany przez administrację gminy Birsztany na Litwie w partnerstwie z powiatem ełckim oraz Nadleśnictwem Ełk. Projekt przewiduje wspólne tworzenie nowych ekologicznych tras rowerowych i rozwiązań komunikacyjnych oraz połączeń między nimi. Dzięki przedsięwzięciu powstanie nowa infrastruktura turystyczna, z której mieszkańcy będą mogli korzystać w życiu codziennym.

Z kolei w obszarze dotyczącym poprawy zdolności współpracy i sprawności administracji, wsparcie uzyskają projekty w takich sferach jak:

 • polityka społeczna (wsparcie dla rodzin),
 • bezpieczeństwo (działanie służb granicznych, policji, straży pożarnych),
 • ochrona zdrowia (szpitale i zakłady opieki zdrowotnej),
 • kultura (biblioteki).

Jednym z najlepiej ocenionych projektów w ww. dziedzinie jest projekt pt. „Współpraca litewskich i polskich służb straży granicznej”, który będzie realizowany przez Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza oraz Służbę Ochrony Granicy Państwowej Republiki Litewskiej. Projekt przewiduje m.in.: zakup sprzętu, na którym służby graniczne będą wspólnie ćwiczyć i którego będą używać w codziennej pracy, wypracowanie wspólnego programu szkoleniowego i szkolenie funkcjonariuszy obu służb, jak również opracowanie wytycznych do ich długookresowej współpracy.

Komitet podjął również decyzję o kolejnym konkursie w Programie Litwa - Polska. Odbędzie się on między 10 czerwca a 30 września 2019 roku, w trzech obszarach:

 • środowisko i efektywność wykorzystania zasobów,
 • zatrudnienie i mobilność pracowników,
 • promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

Szczegółowe informacje o konkursie będą dostępne na stronie internetowej Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg Litwa-Polska.