Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

O programie

Program Współpracy Interreg VA Litwa-Polska jest kontynuacją współpracy pomiędzy Polską i Litwą na obszarach przygranicznych, w formule dwustronnie realizowanych projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 jest zintensyfikowanie współpracy transgranicznej na pograniczu polsko-litewskim.

Obszar wsparcia

 • Polska: podregion ełcki, suwalski i białostocki
 • Litwa: okręg olicki, mariampolski, kownieński, tauroski i wileński (z wyjątkiem miasta Wilno)

Obszar wsparcia programu Litwa-Polska

Budżet

60,15 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cele tematyczne

Dofinansowanie na realizację projektów można uzyskać w ramach czterech celów tematycznych:

 1. środowisko naturalne oraz dziedzictwo kulturowe (18,60 mln euro),
 2. zatrudnienie i mobilność pracowników (12,36 mln euro),
 3. włączenie społeczne (11,32 mln euro),
 4. zdolności instytucjonalne oraz sprawność administracji (14,11 mln euro).

Szanse na uzyskanie wsparcia mają przedsięwzięcia dotyczące m.in.:

 • prowadzenia wspólnych działań kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych dla turystów;
 • przedsiębiorczości młodzieży, wspólnych szkoleń i wymiany personelu między beneficjentami, tworzenia sieci współpracy, rozwijania klastrów;
 • rozwijania świadczeń socjalnych i zdrowotnych, tworzenia sieci dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zaangażowania osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym we współpracę transgraniczną kulturalną, społeczną, edukacyjną;
 • transferu dobrych praktyk i wspólnych działań (np. wspólne szkolenia i wymiana personelu) między lokalnymi i regionalnymi instytucjami, a dostawcami usług publicznych;
 • zwiększenia dostępności infrastruktury zdrowotnej, integracji społecznej oraz współpracy instytucji w dziedzinie edukacji i bezpieczeństwa.

Beneficjenci

 • instytucje lokalne, regionalne i krajowe,
 • organy publiczne i podmioty prawa publicznego,
 • organizacje pozarządowe,
 • organizacje wsparcia biznesu (np. inkubatory biznesu, parki naukowe i technologiczne, ośrodki doradztwa biznesowego, izby gospodarcze) - dofinansowanie przeznaczone dla organizacji publicznych i pozarządowych,
 • dostawcy usług publicznych.

Realizacja programu

Do końca 2018 roku przeprowadzono trzy konkursy. Wspólny Komitet Monitorujący programu przyznał 85 projektom dofinansowanie w wysokości ponad 33 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jest to ok. 58% dostępnych w programie środków na projekty konkursowe.

Kolejny nabór wniosków o dofinansowanie odbędzie się między 10 czerwca a 30 września 2019 roku, w trzech obszarach:

 • środowisko i efektywność wykorzystania zasobów,zatrudnienie i mobilność pracowników,
 • promowanie włączenia społecznego,
 • walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.