Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Budżet programu:

246 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Obszar wsparcia:

Austria, Chorwacja, Czechy, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry, wybrane regiony Niemiec, wybrane regiony Włoch

Mapa z zaznaczonym obszarem programu Europa Środkowa

Celem programu jest współpraca ponad granicami, która zmieniając miasta i regiony, uczyni je lepszymi miejscami do życia i pracy. Dzięki uwzględnieniu potrzeb wspólnych dla większości lub wszystkich regionów objętych wsparciem, program może lepiej służyć osiągnięciu efektów niż działania podejmowane jedynie na szczeblu krajowym. W ramach projektów mogą współpracować instytucje publiczne i prywatne (posiadające osobowość prawną) oraz instytucje międzynarodowe.

Tematyka programu obejmuje innowacje i zwiększenie konkurencyjności, strategie niskoemisyjne, zasoby naturalne i kulturowe oraz powiązania transportowe. Najwięcej pieniędzy przeznaczono na priorytet 1 (Współpraca w dziedzinie innowacyjności dla podniesienia konkurencyjności) oraz priorytet 3 (Współpraca w dziedzinie zasobów naturalnych i kulturowych).

Program wspiera głównie działania o charakterze miękkim, które mają znaczenie ponadnarodowe i tworzą trwałe rezultaty. Możliwa jest jednak realizacja inwestycji o charakterze pilotażowym lub demonstracyjnym. Projekty koncentrujące się wyłącznie na współpracy akademickiej bądź badaniach naukowych czy też na networkingu i wymianie doświadczeń, które nie przekładają się na konkretne i trwałe rezultaty, nie będą finansowane.

Przykładowe produkty projektu, które muszą znaleźć praktyczne zastosowanie to m.in.: plany działań i rozwoju, modele współpracy, studia wykonalności, pilotażowe wdrożenia, rekomendacje dla decydentów i praktyków w danej dziedzinie. Programem zarządza Miasto Wiedeń, Wspólny Sekretariat mieści się także w Wiedniu.

W Polsce informacji na temat programu udziela Krajowy Punkt Kontaktowy ulokowany w Departamencie Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Rozwoju.

Dokumenty:

Polskie tłumaczenie robocze załącznika nr I do podręcznika (PDF 473 KB)

Tłumaczenie robocze umowy o dofinansowanie   (DOC 515 KB)

Tłumaczenie robocze umowy partnerskiej   (DOCX 978 KB)

Beneficjenci programu:

  • publiczne organy krajowe, regionalne i lokalne, w tym europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej,
  • instytucje prywatne, w tym prywatne przedsiębiorstwa, posiadające osobowość prawną,
  • organizacje międzynarodowe działające na mocy prawa krajowego lub, z pewnymi zastrzeżeniami, na mocy prawa międzynarodowego.